Instruktion om klagomål

Med stöd av 20 § i lagen om statens revisionsverk (676/2000) har revisionsverket beslutat ge dessa instruktioner om anförande av klagomål till statens revisionsverk.

Behandlingen av klagomål anknyter till den för statens revisionsverk i 90 § 2 momentet i Finlands grundlag föreskrivna uppgiften att revidera statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten samt den tillsynsuppgift om vilken föreskrivs i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) och i partilagen (10/1969).

1. Ämnen för klagomål

Man kan lämna klagomål till revisionsverket gällande

 • lagenligheten i skötseln av statsfinanserna eller i iakttagandet av statsbudgeten,

 • lagligheten för statens ägarstyrning och ägarpolitik samt andra omständigheter som anknyter till lagligheten för skötseln av statsfinanserna i bolagen och styrningen av dem samt för utövandet av statens ägarmakt, och

 • följande ärenden gällande val- och partifinansieringen:

  • gällande kandidaters valfinansiering kan klagomål endast anföras om att den redovisning som den redovisningsskyldiga har lämnat till revisionsverket är till väsentliga delar uppenbart felaktig eller bristfällig,

  • gällande partifinansiering kan klagomål anföras om man misstänker att väsentliga fel eller brister förekommer i iakttagandet av bestämmelserna i partilagen om partistöd, anmälan av kostnader för och finansiering av en valkampanj eller uppgörande och lämnande av handlingar och uppgifter som berör dessa.

Vad kan klagan hänföra sig till?

Klagan kan hänföra sig till

 • ministerierna eller statens ämbetsverk och inrättningar

 • de statliga affärsverken och fonderna

 • mottagare av statsbidrag och andra stöd

 • bolag där staten utövar bestämmanderätten

 • medelöverföringar mellan Finland och Europeiska Gemenskaperna.

Vad kan klagan inte hänföra sig till?

Däremot kan hos statens revisionsverk inte anföras klagomål angående

 • riksdagen eller de fonder för vilka den ansvarar

 • Finlands Bank

 • Folkpensionsanstalten

 • kommunerna

 • myndigheter i andra länder

 • internationella organisationer

 • enskilda personer.

Revisionsverket undersöker inte

 • en klagan som gäller ett över två år gammalt ärende, om det inte finns särskilda skäl för undersökningen

 • ett ärende som inte omfattas av revisionsverkets behörighet

 • ett ärende vilket som bäst behandlas av domstol eller någon annan myndighet

 • ett ärende där sökande av ändring är oavslutat eller där ändring ännu kan sökas

 • en anonym klagan, om inte särskilda skäl föreligger för detta.

Som klagan behandlas inte begäranden om utredning och andra kontakter som gäller

 • ändamålsenligheten för verksamheter vilka omfattas av revisionsverkets revisionsrätt

 • ändamålsenligheten för skötseln av statsfinanserna och det politiska beslutsfattandet och den beredning som anknyter till dem, eller

 • en enskild tjänstemans förfaranden.

Om klagan gäller ett ärende som inte behandlas på revisionsverket, kan klagan eller annan kontakt hänskjutas till behörig myndighet. Den som lämnat in klagan underrättas om detta och ärendet undersöks inte vidare (21 § i förvaltningslagen).

2. Hur anförs klagan?

Man kan anföra klagan genom att skicka en fritt formulerad skrivelse eller genom att fylla i blanketten för klagan.

Det rekommenderas att klagan framförs på de inhemska språken eller vid behov på engelska.

I klagan ska nämnas

 • vems eller vilken myndighets handlande som klaganden kritiserar

 • vilket förfarande eller beslut som klaganden anser vara lagstridigt

 • varför klaganden anser förfarandet eller beslutet vara lagstridigt

 • huruvida ärendet är anhängiggjort vid domstol eller annanstans

 • vad klaganden önskar att revisionsverket ska göra.

Till klagan bör fogas kopior av beslut som belyser ärendet samt av övriga handlingar.

Av klagan ska framgå klagandens

 • namn

 • adress samt gärna även telefonnummer och eventuell e-postadress.

Revisionsverket undersöker inte en anonym klagan, om inte särskilda skäl föreligger för detta.

3. Vart ska klagan skickas?

Klagan kan skickas till statens revisionsverk per post, telefax eller e-post. Den kan även lämnas in till revisionsverkets registratorskontor under dess öppettider.

Statens revisionsverk
Postadress: PB 1119, 00101 Helsingfors
Besöksadress: Porkalagatan 1, 00101 Helsingfors
Registratorskontorets e-post: kirjaamo@vtv.fi
Fax: 09 432 5820

4. Principerna för dataskyddet vid behandlingen av klagomål vid revisionsverket

På klagomålshandlingarna och de handlingar som inhämtats för utredning av klagan tillämpas offentlighetslagen. Handlingarna är i regel offentliga.

Det är möjligt att det i samband med behandlingen av klagomål samlas personuppgifter och myndighetshandlingar på revisionsverket. Personuppgifterna omfattas av personuppgiftslagen (523/1999) och handlingarnas offentlighet regleras av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Enligt personuppgiftslagen (523/1999, 26 § och 29 §) har var och en som har anfört en klagan rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv i revisionsverkets diarium och vid behov begära att felaktiga uppgifter rättas.

Om dem som besöker revisionsverkets webbsidor insamlas eller lagras inte personuppgifter.

Diarieanteckningar

Klagomålen förs in i revisionsverkets diarium. I diariet antecknas

 • klagandens namn

 • när klagan har anlänt

 • vad klagan gäller

 • vilka utredningar som har inhämtats i ärendet

 • vem avgör ärendet respektive bereder det.

Närmare uppgifter om de uppgifter som antecknas i diariet, om diarieuppgifternas offentlighet och utlämnande samt om den registrerades rättigheter ingår i registerbeskrivningen, som finns att få hos Statens revisionsverks registratorskontor.

5. Hur undersöker revisionsverket klagan?

Revisionsverket skickar till klaganden en mottagningsbekräftelse inklusive kontaktinformationen för den tjänsteman vid revisionsverket som behandlar ärendet.

Om det på grundval av klagan finns anledning att misstänka att föremålet för klagan har handlat lagstridigt eller har försummat sina skyldigheter, utreder revisionsverket föremålet för och omständigheterna kring klagan och beslutar vid behov om att utföra en laglighetsgranskning eller utredning.

För att kunna avgöra klagomålet sätter sig den beredande tjänstemannen in i ärendet och revisionsverket hör föremålet för klagan samt begär utredningar och utlåtanden av myndigheterna.

I förvaltningsklagomål som anförs hos revisionsverket är part i allmänhet staten och dess myndighet eller någon annan juridisk person. I ett klagomålsärende bereds parterna tillfälle att uttala sig under klagomålsprocessen.

I ett klagomålsärende som gäller en kandidats valfinansiering kan revisionsverket sända en i 8 § 3 momentet i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) avsedd begäran om utredning till den som är föremål för klagan.

Avgörandet sänds till klaganden och till de instanser av vilka har begärts genmäle.

6. Vilka följder kan ett klagomål få?

Revisionsverket kan i sitt beslut angående ett klagomålsärende

 • uppmärksamma den som varit föremål för klagan på kraven på god förvaltning

 • bibringa denna sin uppfattning om lagenligt förfarande

 • ge den övervakade en anmärkning.

I fråga om ett sådant klagomål, som uppenbart klart såsom grundlöst inte ger anledning till åtgärder från revisionsverkets sida eller inte omfattas av revisionsverkets behörighet, fattas vid revisionsverket beslut om att lämna ärendet utan undersökning.

Revisionsverket kan även

 • meddela om klagan till det ministerium som styr den instans som är föremål för klagan eller till en annan myndighet samt enligt prövning till riksdagens revisionsutskott

 • överlämna klagan för att utredas av ifrågavarande myndighet eller den myndighet som övervakar verksamheten, i allmänhet ett ministerium

 • göra anmälan om brott i statliga myndigheters, inrättningars, affärsverks och fonders verksamhet och när brotten riktar sig mot medel eller egendom som dessa förvaltar eller svarar för, om revisionsobjektet inte självt har gjort anmälan om brott.

Behandlingen av klagan förfaller om den gärning som klagan gäller är av sådan art eller så allvarlig att det finns orsak att vidta åtgärder för att inleda ett förfarande enligt någon annan lag.

Revisionsverket kan vid behandling av klagan inte

 • ändra eller upphäva beslut av myndigheter eller domstolar

 • påbjuda att skadestånd ska betalas

 • ge juridiska råd eller råd angående skötsel av ekonomin

 • medla i juridiska eller administrativa tvister mellan staten eller andra dess tillsyn underställda sammanslutningar och någon annan part.

7. Lagstiftning

Vid behandlingen av klagomålsärenden iakttas vid revisionsverket bl.a. följande bestämmelser.

 • Finlands grundlags bestämmelser om statens revisionsverk (11.6.1999/731)

 • Lag om statens revisionsverk (14.7.2000/676)

 • Revisionsverkets arbetsordning (28.10.2014 dnr 16/19/2014)

 • Förvaltningslag (6.6.2003/434)

 • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621)

 • Lag om statens revisionsverk (14.7.2000/676)

 • Lag om rätt för statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska Gemenskaperna (17.3.1995/353)

 • Partilag (10.1.1969/10)

 • Lag om kandidaters valfinansiering (24.4.2009/273)

 • Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (den s.k. fipo-lagen) (21.12.2012/869)

8. Klagomålsinstruktionens ikraftträdande

Denna instruktion om klagomål träder i kraft 1.1.2015. Med instruktionen ersätts instruktionen om klagomål (02/01/2014) av den 31 januari 2014.

Överdirektör Marko Männikkö
Ledande lagstiftningsexpert  Matti Vedenkannas

Stadgegrund:
Lagen om statens revisionsverk (676/2000) 20 §

Enhet från vilken normen kan fås:
Statens revisionsverk (nedan även ”revisionsverket”), enheten för administration (e-post: kirjaamo@vtv.fi)