Revisionsverkets ledning och effektområden

Revisionsverket leds av en generaldirektör, som utses av riksdagen, vars mandatperiod är sex år.

Som generaldirektör under perioden 2016–2021 fungerar Tytti Yli-Viikari. Generaldirektören fastställer revisionsplanen och beslutar om de berättelser vilka ges som riksdagsärenden till riksdagen samt beslutar om revisionsinstruktionerna.

VTV:s högsta ledning inkluderar generaldirektören Tytti Yli-Viikari samt effektområdenas direktörer Matti Okko (Hållbar offentlig ekonomi), Anna-Liisa Pasanen (Välmående och tryggt samhälle), Jaakko Eskola (Fungerande informationshantering) samt Heli Mikkelä (Hållbar utveckling av förvaltning).

Effektområden

Planering och hantering av den offentliga ekonomin och statsfinanserna står i centrum för området Hållbar offentlig ekonomi. Granskade teman är finanspolitiken och beredningen av den samt hanteringen av statens egendom, förpliktelser, investeringar och finansiella risker. Området täcker även tillsyn och reglering av finanssektorn, som är viktig med tanke på de statsfinansiella riskerna. Revisions- och tillsynsinformationen bidrar till att den offentliga ekonomin och statsfinanserna sköts på ett hållbart, ansvarsfullt och transparent sätt. VTV:s oberoende finanspolitiska övervakning säkerställer en fungerande regelbaserad finanspolitik och bidrar till regelverkets ändamålsenlighet. Effektområdet leds av Matti Okko.

Nyckelteman för området Hållbar utveckling av förvaltningen är ett enhetligt statsråd, förvaltningens strukturreformer och försökskultur, staten som arbetsgivare, hållbar utveckling och lagstiftningens kvalitet. Effektområdet leds av Heli Mikkelä.

Området Välmående och tryggt samhälle fokuserar på välfärdsstatens grundpelare, dvs. sociala trygghetssystem, social- och hälsovårdens servicesystem, sysselsättning och företagande, kontinuerligt lärande, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt övergripande säkerhet. Revisionsinformation bidrar till att säkerställa och utveckla den ekonomiska hållbarheten på dessa delområden. Effektområdet leds av Anna-Liisa Pasanen.

Området Fungerande informationshantering berör statsfinanserna och statskoncernen över hela linjen. Fokus ligger på ekonomiområdets informationshantering, effektivitetens, riskhanteringens och den interna kontrollens utveckling och statskoncernens budgetefterlevnad. Effektområdet leds av Jaakko Eskola.