Statens revisionsverk omorganiseras 2023

Statens revisionsverk omorganiseras i början av 2023. Målet är en tydligare ledningsmodell än tidigare och en stark satsning på revisions- och tillsynsuppgifterna. Förändringsarbetet fokuserar på att effektivisera beslutsprocessen och kommunikationen, förtydliga ansvarsförbindelserna och målsättningarna, utveckla chefsarbetet samt utvärdera hur projektmodellen används.

Statens revisionsverks uppgifter fördelas från och med den 1 januari 2023 på tre enheter: revisionsenheten med Jaakko Eskola som direktör, tillsynsenheten med Matti Okko som direktör och enheten för gemensamma tjänster, som kommer att ledas av Tuula Sandholm.

Revisionsenheten ansvarar för genomförandet av redovisningsrevisioner, effektivitetsrevisioner och laglighetsgranskningar.

Tillsynsenheten sköter uppgifter inom finanspolitiken och parti- och valfinansieringen samt övervakningen av finanspolitiken. Enheten ansvarar också för att behandla klagomål och anmälningar om missbruk.

Gemensamma tjänster är bland annat personaltjänster, ekonomi- och planeringstjänster, informationshanterings- och IT-tjänster, kommunikationstjänster och tjänster för internationella ärenden.

Bakom förändringen ligger självutvärderingen av lednings- och organisationsmodellen, som genomfördes hösten 2021. Förändringen bereds under hösten 2022. Statens revisionsverks strategi revideras 2023.