Finanssipolitiikan valvonta ja tarkastus

Finanssipolitiikan valvonta tukee vakaata ja kestävää julkista taloutta sekä tekee finanssipolitiikan sääntöjä läpinäkyvämmiksi ja ymmärrettävämmiksi. Finanssipolitiikan tarkastus puolestaan tukee näitä tavoitteita tarjoamalla päätöksentekijöille hyödyllistä tietoa finanssipolitiikan valmistelusta ja sen tietopohjasta.

VTV:n tehtävänä on valvoa finanssipolitiikkaa ohjaavien sääntöjen noudattamista sekä finanssipoliittisten tavoitteiden asettamista ja toteutumista.

VTV:n finanssipolitiikan valvojat arvioivat muun muassa:

  • julkisen talouden suunnitelman laadintaa ja toteuttamista

  • valtion menokehyksen noudattamista

  • EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista sekä EU-sääntöjen sopivuutta Suomelle

  • julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen (MTO) noudattamista ja siihen liittyvää korjausmekanismia

  • finanssipolitiikan perustana käytettävien makro- ja julkisen talouden ennusteiden luotettavuutta

  • finanssipolitiikan mitoitusta suhteessa suhdannetilanteeseen.

Lue lisää valvontatehtävästä.

VTV myös tarkastaa finanssipolitiikan osalta:

  • päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta

  • ohjausvälineiden toimivuutta ja vaikuttavuutta

  • sitä, saako valtion taloudellisesta asemasta ja julkisen talouden kestävyydestä oikean ja riittävän kuvan.

Lue lisää finanssipolitiikan tarkastamisesta.

Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen julkaisut

Finanssipolitiikan valvonnan arviot raportoidaan kaksi kertaa vuodessa, touko–kesäkuussa sekä joulukuussa.

Finanssipolitiikan tarkastuksia valmistuu 1–2 vuodessa. Finanssipolitiikan tarkastus tuottaa tietoa myös finanssipolitiikan valvontaan.

Kaikki finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen julkaisut