Oikeus tarkastaa uusia hyvinvointialueita

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa myös 1.1.2023 toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden taloudenhoidon laillisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa hyvinvointialueen ja sen sekä hyvinvointialueiden yhteisessä määräysvallassa olevien yhteisöjen toiminnan ja taloudenhoidon laillisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta valtiolta saadun rahoituksen osalta (laki hyvinvointialueesta 128 §, laki valtiontalouden tarkastusvirastosta 2 §)

Tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa myös

  • hyvinvointialuekonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä

  • sellaisia muita yhteisöjä, säätiöitä ja laitoksia, joissa hyvinvointialue yhdessä yhden tai useamman hyvinvointialueen, yhden tai useamman kunnan tai valtion kanssa käyttää määräysvaltaa valtiolta saadun rahoituksen osalta.

  • Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen sekä näitä tehtäviä varten perustettujen kaupungin määräysvallassa olevien yhteisöjen toiminnan ja taloudenhoidon laillisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta valtiolta saadun rahoituksen osalta (laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla 23 §).

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustehtävä kattaa kaikkien hyvinvointialueiden taloudenhoidon valtion rahoituksen osalta. Hallituksen esityksen (HE 241/2020 vp) mukaan tarkastuslautakunnan tulee ottaa arviointikertomuksen valmistelussa huomioon VTV:n mahdollisesti antamat arviot hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta.

Tarkastusvirasto tuottaa eduskunnalle, ministeriöille ja niiden alaisille organisaatioille puolueetonta ja riippumatonta tietoa hyvinvointialueiden taloudesta ja toiminnasta. Tarkastusvirasto voi siten arvioida ja valvoa uudistuksen ja mahdollisten myöhempien muutosten kokonaistavoitteiden toteutumista suhteessa julkisen talouden tilaan ja kestävyysvajeeseen.

VTV:n tehtävänä on valvoa finanssipoliittisen lain (869/2012) ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä finanssipolitiikkaa ohjaavien sääntöjen asettamista ja toteutumista. Valvonnalla edistetään finanssipolitiikan sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä. Julkisen talouden ohjauksen keskeinen väline on julkisen talouden suunnitelma. Hyvinvointialueille lailla osoitetut tehtävät ja niihin osoitettava rahoituksen taso sovitetaan yhteen julkisen talouden tilan kanssa vaalikauden ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa, jossa hyvinvointialueiden taloudelle asetetaan oma rahoitusasematavoite ja esitetään yksilöidyt toimenpiteet rahoitusasematavoitteiden saavuttamiseksi. Julkisen talouden suunnitelma tarkistetaan vuosittain.