Kanteluohje

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 20 §:n nojalla tarkastusvirasto on antanut nämä ohjeet kantelun tekemisestä tarkastusvirastolle. Kanteluiden käsittely liittyy valtiontalouden tarkastusvirastolle Suomen perustuslain 90 §:n 2 momentissa säädettyyn tehtävään tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja talousarviota sekä ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa (273/2009) ja puoluelaissa (10/1969) säädettyihin valvontatehtäviin.

1. Mistä voi tehdä kantelun?

Tarkastusvirastolle voi tehdä kantelun

 • valtion taloudenhoidon laillisuudesta tai valtion talousarvion noudattamisesta,

 • valtion määräysvallassa olevista yhtiöistä koskien valtion omistajaohjauksen ja omistajapolitiikan laillisuutta sekä muuta valtion taloudenhoidon laillisuutta yhtiöissä ja niiden ohjauksessa sekä valtion omistajavallan käyttöön liittyviä seikkoja, ja

 • vaali- ja puoluerahoitukseen liittyen seuraavissa asioissa:

  • ehdokkaan vaalirahoitusta koskevassa asiassa ainoastaan siitä, että ilmoitusvelvollisen tarkastusvirastolle antama ilmoitus vaalirahoituksesta on olennaisilta kohdiltaan ilmeisen virheellinen tai puutteellinen,

  • puoluerahoitusta koskevassa asiassa, jos epäilee, että puoluelain tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista tai näihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen laatimista tai toimittamista koskevien säännösten noudattamisessa on olennaisia virheitä tai puutteita

Kantelu voi kohdistua

 • ministeriöihin tai valtion virastoihin ja laitoksiin,

 • valtion liikelaitoksiin ja rahastoihin,

 • valtion avustuksen ja muun tuen saajiin,

 • valtion määräysvallassa oleviin yhtiöihin tai

 • Suomen ja Euroopan unionin välisiin varainsiirtoihin.

Sen sijaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle ei voi kannella

 • eduskunnasta eikä sen vastattavana olevista rahastoista,

 • Suomen Pankista

 • Kansaneläkelaitoksesta,

 • kunnista,

 • muiden maiden viranomaisista,

 • kansainvälisistä järjestöistä tai

 • yksityishenkilöistä.

Tarkastusvirasto ei tutki

 • kantelua, joka koskee yli kahta vuotta vanhaa asiaa, ellei tutkimiseen ole erityisiä syitä,

 • asiaa, joka ei kuulu tarkastusviraston toimivaltaan,

 • asiaa, joka on parhaillaan tuomioistuimen tai muun viranomaisen käsiteltävänä,

 • asiaa, jossa muutoksenhaku on kesken tai johon voi vielä hakea muutosta,

 • nimetöntä kantelua, ellei siihen ole erityisiä syitä.

Kanteluina ei käsitellä selvityspyyntöjä ja muita yhteydenottoja, jotka kohdistuvat

 • tarkastusviraston tarkastusoikeuden piiriin kuuluvien toimintojen tarkoituksenmukaisuuteen,

 • valtion taloudenhoidon ja poliittisen päätöksenteon ja niihin liittyvän valmistelun tarkoituksenmukaisuuteen tai

 • yksittäisen virkamiehen menettelyihin.

Jos kantelu on tehty asiasta, mitä ei käsitellä tarkastusvirastossa, kantelu tai muu yhteydenotto voidaan siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle. Tästä ilmoitetaan kantelun tekijälle ja asia jätetään muutoin tutkimatta (hallintolaki 21 §).

2. Kuinka kantelu tehdään?

Kantelun voi tehdä kirjallisesti vapaamuotoisesti tai käyttämällä kantelulomaketta. Kantelu on suotavaa tehdä kotimaisilla kielillä tai tarvittaessa englanniksi.

Kantelussa on mainittava

 • kenen tai minkä viranomaisen menettelyä kantelija arvostelee

 • mitä menettelyä tai päätöstä kantelija pitää lainvastaisena

 • miksi kantelija pitää menettelyä tai päätöstä lainvastaisena

 • onko asia vireillä tuomioistuimessa tai muualla

 • mitä kantelija toivoo tarkastusviraston tekevän.

Kanteluun on hyvä liittää kopiot asiaa valaisevista päätöksistä ja muista asiakirjoista.

Kantelusta täytyy käydä ilmi kantelijan

 • nimi

 • osoite sekä mielellään puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite.

Nimetöntä kantelua tarkastusvirasto ei tutki, ellei siihen ole erityisiä syitä.

3. Kenelle kantelu osoitetaan?

Kantelun voi lähettää valtiontalouden tarkastusvirastolle postitse, faksitse tai sähköpostitse tai toimittaa tarkastusviraston kirjaamoon kirjaamon aukioloaikoina.

Valtiontalouden tarkastusvirasto
Postiosoite: PL 1119, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, Helsinki
Kirjaamon sähköposti: kirjaamo (at) vtv.fi
Faksi: 09 432 5820

4. Tietosuojan periaatteet kantelujen käsittelyssä tarkastusvirastossa

Kanteluasiakirjoihin ja kantelun selvittämiseksi hankittuihin asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslakia. Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia.

Kanteluiden käsittelyssä tarkastusvirastoon voi kertyä henkilötietoja ja viranomaisen asiakirjoja. Henkilötietoja koskee henkilötietolaki (523/1999) ja viranomaisen asiakirjojen julkisuutta laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Henkilötietolain (523/1999, 26 § ja 29 §) mukaan jokaisella kantelun tehneellä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot tarkastusviraston diaarissa ja pyytää tarvittaessa virheellisten tietojen oikaisemista.

Tarkastusviraston verkkosivuilla kävijöistä ei kerätä eikä tallenneta henkilötietoja.

Kantelu kirjataan tarkastusviraston diaariin. Diaariin merkitään

 • kantelijan nimi,

 • milloin kantelu on saapunut ja

 • mitä asiaa kantelu käsittelee

 • mitä selvityksiä asian selvittämiseksi hankittu,

 • kuka asian ratkaisee ja kuka sitä valmistelee.

Tarkempia tietoja diaariin merkittävistä tiedoista, diaaritietojen julkisuudesta ja luovuttamisesta sekä rekisteröidyn oikeuksista on rekisteriselosteessa, joka on saatavilla Valtiontalouden tarkastusviraston kirjaamosta.

5. Miten tarkastusvirasto tutkii kantelun?

Kantelijalle lähetetään saapumisilmoitus, missä kerrotaan kanteluasiaa selvittävän tarkastusviraston virkamiehen yhteystiedot.

Jos kantelun perusteella on aihetta epäillä, että kantelun kohde on toiminut lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa, tarkastusvirasto selvittää kantelun kohteena olevat seikat ja päättää tarvittaessa erillisen laillisuustarkastuksen tai selvityksen toteuttamisesta.

Kanteluasian ratkaisemiseksi asiaan valmisteleva virkamies perehtyy asiaan ja tarkastusvirasto kuulee kantelun kohdetta sekä pyytää selvityksiä ja lausuntoja viranomaisilta.

Valtiontalouden tarkastusvirastolle tehdyissä hallintokanteluissa asianosaisena on yleensä valtio ja sen viranomainen tai joku muu oikeushenkilö. Kanteluasiassa asianosaisille varataan tilaisuus tulla kuulluksi kanteluprosessin aikana.
Ehdokkaan vaalirahoitusta koskevassa kanteluasiassa tarkastusvirasto voi lähettää ehdokkaan vaalirahoitusta koskevan lain (273/2009) 8 §:n 3 momentin tarkoittaman selvityspyynnön kantelun kohteelle.

Kanteluasian ratkaisu annetaan tiedoksi kantelun tekijälle ja niille tahoille, joilta on pyydetty vastine.

6. Mitä kantelusta voi seurata?

Tarkastusvirasto voi kanteluasiassa antamassaan ratkaisussa:

 • kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin,

 • saattaa valvottavan tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä,

 • antaa valvottavalle huomautuksen.

Sellaisen kantelun osalta, joka ilmeisen selvästi ei perusteettomana anna aihetta tarkastusviraston toimenpiteisiin tai ei kuulu tarkastusviraston toimivaltaan, tehdään tarkastusvirastossa päätös asian tutkimatta jättämisestä.

Tarkastusvirasto voi myös

 • ilmoittaa kanteluasiasta kantelun kohteena olevaa tahoa ohjaavalle ministeriölle tai muulle viranomaiselle sekä harkinnan mukaan eduskunnan tarkastusvaliokunnalle,

 • siirtää kanteluasian ao. hallintoviranomaisen tai toimintaa valvovan viranomaisen, yleensä ministeriön, selvitettäväksi,

 • tehdä valtion viranomaisen, laitoksen, liikelaitoksen ja valtion rahaston toiminnassa tehdystä, sen hoitamiin tai vastattavina oleviin varoihin tai omaisuuteen kohdistuneesta rikoksesta rikosilmoituksen, jos tarkastettava ei ole itse tehnyt rikosilmoitusta.

Mikäli kantelun kohteena oleva teko luonteensa tai vakavuutensa perusteella antaa aihetta ryhtyä toimenpiteisiin muussa laissa säädetyn menettelyn käynnistämiseksi, kantelun käsittely raukeaa.

Tarkastusvirasto ei voi kanteluasiaa käsitellessään

 • muuttaa tai kumota viranomaisten tai tuomioistuinten ratkaisuja

 • määrätä maksettavaksi vahingonkorvauksia

 • antaa lainopillisia tai taloudenhoidollisia neuvoja eikä

 • sovitella valtion tai muun sen valvontavallassa olevan yhteisöjen ja muun tahon välisiä oikeudellisia tai hallinnollisia kiistoja.

7. Lainsäädäntö

Kanteluasioiden käsittelyssä tarkastusvirastossa noudatetaan mm. seuraavia säännöksiä:

 • Suomen perustuslain valtiontalouden tarkastusvirastoa koskevat säännökset (11.6.1999/731)

 • Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta (14.7.2000/676)

 • Tarkastusviraston työjärjestys (28.10.2014 dnro 16/19/2014)

 • Hallintolaki (6.6.2003/434)

 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621)

 • Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta (14.7.2000/676)

 • Laki valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan Yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (17.3.1995/353)

 • Puoluelaki (10.1.1969/10)

 • Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (24.4.2009/273)

 • Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista (ns. fipo-laki) (21.12.2012/869)

8. Kanteluohjeen voimaantulo

Tämä kanteluohje tulee voimaan 1.1.2015. Ohjeella korvataan 31.1.2014 annettu kanteluohje (02/01/2014).

Ylijohtaja Marko Männikkö
Johtava lainsäädäntöasiantuntija Matti Vedenkannas

Säädösperusta:
Valtiontalouden tarkastusvirastosta annettu laki (676/2000) 20 §

Yksikkö, josta normi on saatavissa:
Valtiontalouden tarkastusvirasto (jäljempänä myös tarkastusvirasto), hallintoyksikkö (sähköposti: kirjaamo@vtv.fi)

Yksikkö, joka antaa tarkempia tietoja:
Valtiontalouden tarkastusvirasto, tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikkö sekä vaali- ja puoluerahoitusasioissa vaalirahoitusneuvonta, www.vaalirahoitusvalvonta.fi.