Tarkastajien huomio tulevaisuuden muutoksen edellytyksiin – viestejä globaalin ympäristöryhmän tulevaisuustyöstä

Valtiontalouden tarkastusvirasto johtaa parhaillaan globaalia ympäristötarkastamisen työryhmää.

Työryhmä, WGEA – Working Group on Environmental Auditing, on laatimassa ensimmäistä pidemmän aikavälin strategiaansa vuoteen 2030 saakka, jossa tunnistetaan nousevia ympäristöriskejä ja hyödyllisiä tapoja, joilla tarkastajat voivat niitä lähestyä.

Strategiatyön taustaksi haastattelimme laajasti kansainvälisiä sidosryhmiä aina Maailmanpankista ja YK-ohjelmista alueellisiin ajatushautomoihin ja kansalaisjärjestöihin.

Pandemia nostanut vihreän elvytyksen ja terveyskysymykset keskiöön

Pandemian myötä maailmalla keskustellaan etenkin kahdesta aiheesta. Ensiksi aivan oleellisessa asemassa on talouden elvyttämiseen suunnattujen pakettien kestävyys ja niiden kyky tukea ilmasto- ja ympäristömyönteisiä investointeja. Tätä tilaisuutta ei olisi varaa hukata.

Toiseksi maailmalla puhuttaa niin sanottu yksi terveys (one health) tai sen sisarkäsitteet planetaarinen terveys ja globaali terveys. Ne perustuvat käsitykseen, jossa ihmisten ja luonnon hyvinvointi ovat erottamaton osa toisiaan: zoonoosien eli eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien ennaltaehkäisyissä ekosysteemien hyvinvointi ja luonnonympäristön kestävä käyttö ovat ydinkysymyksiä.

Politiikkajohdonmukaisuus ja systeemiajattelu korostuvat

Haastatteluista jäsentyi kuva monimutkaisista ongelmista, joissa eri politiikkasektoreiden väliset yhteydet ja dynamiikat kohtaavat. Esillä oli myös ympäristöteemojen välinen politiikkajohdonmukaisuus. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimet voivat olla hyödyllisiä tai haitallisia luonnon monimuotoisuuden kannalta. Siksi olisikin tärkeää, että ilmastotoimien rahoituksessa sekä sen tehokkuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa otettaisi huomioon myös niiden vaikutukset luontokatoon.

Yksi avainsana on ”nexus-alueet”, joissa eri politiikka-alueet kohtaavat. Esimerkiksi ilmastonmuutos liittyy keskeisesti energiaan, vesikysymyksiin ja maankäyttöön. Ottamalla tällaisia kohtaamisalueita tarkasteluun, voidaan päästä kiinni todellisiin kipukohtiin.

Tarkastajilta lähestymistapa vaatii systeemiajattelua ja kokonaisuuksien tunnistamista. Rajattujakin tarkastuksia voidaan tehdä, mutta niiden vaikuttavuus on parempaa, jos taustalla on hyvä yleiskäsitys laajemmasta kokonaisuudesta ja kehityskuluista.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vaikutusta toisiinsa tulee myös käsitellä

Tarve hallinnonalat ylittävään otteeseen koskee myös YK:n 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta (SDG). Yksittäisiin tavoitteisiin kiinnittyvän tarkastelun rinnalle kaivattiin kokonaisnäkemystä eri tavoitteiden välisestä dynamiikasta.

Toisaalta haastatteluista välittyi myös huoli pelkkiin SDG-tavoitteisiin tarttumisesta. Tällöin saatamme ummistaa silmämme joiltakin nousevilta riskeiltä sekä unohtaa katsoa myös tavoitevuotta 2030 pidemmälle.

Tulevaisuusajattelusta inspiraatiota strategiatyöhön

VTV:n luotsaama INTOSAI WGEA työsti strategiaa 20. –24. syyskuuta ohjausryhmäkokouksessaan, joka järjestettiin videokokousten sarjana.

Kuulimme tilaisuuden aluksi inspiraatiopuheenvuoron australialaistaustaiselta, nykyään Sveitsissä työskentelevältä tulevaisuusajattelija Beris Gwynneltä, joka kävi läpi tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin menetelmiä tilanteessa, jossa kohtaamme monia globaaleja haasteita. Gwynnen puheenvuoro on katsottavissa verkossa: Beris Gwynne inspirational speech on future foresight for environmental auditors – YouTube

Vivi Niemenmaa (VTV) ja Meeri Tarvainen

Meeri Tarvainen oli WGEA-sihteeristössä harjoittelussa kesällä 2021.

Kategoriat