Tarkastus ja valvonta

VTV tarkastaa ja valvoo riippumattomana kansallisena tarkastusviranomaisena valtion taloudenhoitoa. Tarkastusviraston asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto, VTV, tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja valtion talousarvion noudattamista. Tarkastuksellaan VTV varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan tahdon mukaisesti, lakeja noudattaen ja järkevästi. VTV valvoo myös finanssipolitiikan säännösten noudattamista sekä vaali- ja puoluerahoitusta.

Tarkastustyö

VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tuloksellisuutta ja talousarvion noudattamista perustuslain 90 §:n mukaisesti. Se tarkastaa myös eduskunnan valtiontaloudesta ja taloudenhoidosta saaman tiedon luotettavuutta sekä finanssipolitiikan sääntöjen noudattamista.

VTV toteuttaa perustuslaissa säädettyä tehtäväänsä tilintarkastusten, laillisuustarkastusten, tuloksellisuustarkastusten ja finanssipolitiikan tarkastusten avulla.

VTV:n tarkastustyö kohdistuu:

 • valtioneuvostoon ja ministeriöihin

 • valtion virastoihin ja laitoksiin

 • valtion talousarvion ulkopuolisiin rahastoihin

 • valtion liikelaitoksiin ja valtion määräysvallassa oleviin yhtiöihin

 • hyvinvointialueisiin

 • kunnille, yrityksille ja muille yhteisöille myönnettäviin valtionosuuksiin ja -apuihin

 • Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiin varainsiirtoihin.

VTV ei tarkasta:

 • eduskunnan taloudenhoitoa

 • eduskunnan vastattavana olevia rahastoja

 • Suomen Pankkia ja Finanssivalvontaa

 • Kelaa.

VTV:n tarkastuksissa käytetään viraston laatimia tarkastusohjeita, jotka perustuvat ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön INTOSAIn ISSAI-tarkastusstandardeihin. Tilintarkastuksessa ISSAI-standardit perustuvat kansainvälisiin ISA-tilintarkastusstandardeihin. Näitä täydentävät laillisuustarkastuksen, tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen omat ohjeet.

Valvontatyö

VTV valvoo finanssipolitiikkaa tavoitteenaan vakaa ja kestävä julkinen talous sekä läpinäkyvät ja ymmärrettävät finanssipolitiikan säännöt. VTV seuraa ns. finanssipoliittisen lain nojalla finanssipolitiikkaa ohjaavien sääntöjen asettamista ja noudattamista sekä julkiselle taloudelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

VTV:n tehtävänä on valvoa myös vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaista puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja. VTV varmistaa, että ilmoitusvelvolliset kuten rekisteröityneet puolueet ja näiden piiri- ja naisjärjestöt sekä vaaleissa valitut ja varasijoille vahvistetut henkilöt ilmoittavat rahoituksestaan kuten laeissa on säädetty.