Tulevat julkaisut

VTV julkaisee läpi vuoden tarkastuskertomuksia ja muita raportteja. Julkaisuajat ovat arvioita ja saattavat vielä muuttua.

Julkaistaan 9.12.2021

Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2021

VTV arvioi säännöllisesti finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista, julkisen talouden suunnitelman laadintaa ja toteutusta, valtiontalouden kehysten noudattamista, valtiovarainministeriön ennusteita sekä finanssipolitiikan mitoitusta. Finanssipolitiikan valvonnan tuloksista raportoidaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Julkaistaan 15.2.2022

Moniohjatut organisaatiot ja organisaatiofuusio

Tarkastuksessa käsitellään organisaatiofuusioita valtionhallinnossa. Kun viranomaistehtäviä järjestellään uudelleen, on tärkeää varmistaa, että päätöksentekijöillä on käytettävissään tietoa jo tehtyjen organisaatiomuutosten onnistumisesta. Tarkastuksen tavoitteena on tuottaa tietoa valtion fuusioista ja varmentua siitä, että niille asetetut tavoitteet on saavutettu. Tarkastuskohteina ovat Ruokavirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä fuusion valmistelun osalta Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova). Tarkastuksessa käydään läpi virastofuusioiden tarpeiden perusteluja, fuusioiden arvioituja vaikutuksia ja esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja sekä sitä, millaisia vaikutuksia virastofuusioilla on ollut virastojen toimintaan.

Julkaistaan 16.2.2022

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2021 kuntavaaleissa

VTV valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät vaalikampanjoidensa rahoituksesta vaalirahoituslaissa säädetyn ilmoituksen. Kuntavaaleissa ilmoitusvelvollisia ovat valtuutetuiksi ja varasijalle valitut. Valvonnan tavoitteena on lisätä rahoituksen läpinäkyvyyttä.

Julkaistaan 23.2.2022

Puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2022

VTV tarkastaa vuosittain puoluerahoitusta sekä puolueiden valtionavustusta eli puoluetukea. Se valvoo, että ilmoitusvelvolliset tekevät saamastaan rahoituksesta puoluelaissa säädetyt ilmoitukset.  Valvonnan tavoitteena on lisätä rahoituksen läpinäkyvyyttä. 

Julkaistaan 28.2.2022

Valtion eläkejärjestelmä ja valtion vastuut muissa eläkejärjestelmissä

Tarkastuksen kohteena on valtion eläkejärjestelmä ja valtiolle eri eläkejärjestelmistä myöhemmin maksettavaksi lankeavat vastuut. Valtion talousarviossa eläkemenot muodostavat merkittävän menoerän, yhteensä noin 10 miljardia euroa vuodessa. Tarkastuksen tarkoituksena on varmentaa, että valtion vastuulla olevien eläkkeiden hallinnointi valtion taloudenhoidon ulkopuolella on asianmukaisesti järjestetty. Tarkoituksena on myös kehittää tietoa pitkän aikavälin eläkevastuista ja vahvistaa päätöksenteon pohjana olevaa tietoa. Tarkastuksen tavoitteena on antaa kohtuulliseen varmuuteen perustava kannanotto siitä, onko valtion vastuulla olevien eläkkeiden hallinta ja valvonta asianmukaisesti järjestetty ja siitä, antaako valtion tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot valtion vastuulla olevista eläkkeistä. Lisäksi tavoitteena on antaa rajattuun varmuuteen perustuva kannanotto valtion vastuulla olevien eläkkeiden hallinnoinnin sisäisestä valvonnasta.

Julkaistaan 11.5.2022

Opintotukiuudistusten tuloksellisuus 2010-luvulla

Tarkastuksessa selvitetään, missä määrin 2010-luvulla toteutettujen opintotukiuudistusten tavoitteet on saavutettu, onko uudistuksilla ollut ennakoimattomia vaikutuksia ja millaiseen tietopohjaan uudistusten vaikutusarvioinnit ovat perustuneet. Opintotukijärjestelmän valtiontaloudellisesta merkityksestä huolimatta opintotukiuudistusten vaikutuksia on selvitetty verraten vähän. Etuusjärjestelmän valtiontaloudelliseen tarkoituksenmukaisuuteen liittyy siten selkeitä tietotarpeita. Tämän tarkastuksen tarkoitus on osaltaan vastata näihin tarpeisiin tuottamalla tietoa 2010-luvulla tehtyjen merkittävimpien opintotukiuudistusten tuloksellisuudesta. Tarkastuksen kohteiksi on valittu vuosina 2011 (HE 149/2010 vp), 2014 (HE 116/2013 vp ja HE 197/2013 vp) ja 2017 toimeenpannut uudistukset (HE 229/2016 vp ja HE 231/2016 vp). Näiden uudistusten myötä opintotuen ehdot ovat muuttuneet tiukemmiksi, opintolainan käyttöön on lisätty huomattavia kannustimia ja opiskelijat ovat päässeet ympärivuotisen asumistuki-järjestelmän piiriin. Tarkastustuloksia voidaan hyödyntää laaja-alaisesti opintotukea kehitettäessä.

Julkaistaan 16.5.2022

Rekrytoinnit ja osaamisen kehittäminen valtiolla

Tarkastus kohdistuu rekrytointeihin ja osaamisen kehittämiseen osana valtion henkilöstöpolitiikkaa sekä näitä koskevaan ohjaukseen. Tarkastuksessa selvitetään, onko valtionhallinnossa henkilöstön rekrytointien ja osaamisen kehittämisen ohjauksessa, tavoitteiden asettamisessa ja käytännön toteutuksessa otettu huomioon lähivuosina valtionhallinnossa tapahtuva henkilöstöresurssien väheneminen siten, että valtion tuottamat palvelut kyetään tuottamaan laadukkaasti. Valtion henkilöstö vähenee lähivuosina merkittävästi eläköitymisen ja muun poistuman myötä sekä toimintaympäristömuutosten takia, mikä voi asettaa haasteita toiminnan järjestämiselle laadukkaasti.

Julkaistaan 24.5.2022

Rahapelitoiminnan tuotoista myönnetyt avustukset: Hallinnoinnin asianmukaisuus ja tuloksellisuuden edellytykset

Tarkastuksen tavoitteena on selvittää rahapelitoiminnan tuotoista myönnettävien valtionavustusten hallinnointiprosessin asianmukaisuutta ja avustusten tuloksellisen kohdentumisen edellytyksiä. Tarkastuksessa arvioidaan, onko rahapelitoiminnan tuotoista myönnettävien valtionavustusten hallinnoinnissa noudatettu lakeja, muita säädöksiä ja hyvän hallinnon periaatteita sekä onko avustusten valvonta asianmukaista. Lisäksi arvioidaan, kuinka tuettavan toiminnan tuloksellisuus nivoutuu avustusprosessiin. Rahapelitoiminnan tuottojen kokonaisuudesta tarkastuksen kohteena ovat tuotonjakoministeriöiden hallinnoimat valtionavustukset.

Julkaistaan 22.9.2022

Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen

Tarkastuksessa selvitetään aluekehittämispäätösprosessin ja päätöksen toimeenpanon lisäksi alueiden koronaelvytystä sekä valtakunnallisesti kohdennettujen koronayritystukimäärärahojen suuntaamista, tuen hakemista, myöntämistä ja tukipäätösten perusteluja. Tapaustarkasteluna arvioidaan kohdennetun aluetoimenpiteen vaikutuksia. Tarkastuksella pyritään tuottamaan uutta tietoa valtioneuvoston aluekehittämispäätösten (2016–2019 ja 2020–2023) valmistelusta, toteuttamisesta sekä toimintaympäristön muutosten vaikutuksista aluekehittämispäätöksen toimeenpanoon.

Julkaistaan 27.10.2022

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt

Tarkastuksen alustavana tavoitteena on selvittää, onko oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt järjestetty säädösten ja määräysten mukaisesti, onko verotusmenettelyn sisäinen valvonta asianmukaista ja riittävää sekä onko verotusprosessi toteutettu tuloksellisesti. Oma-aloitteisten verojen määrä oli 19 miljardia vuonna 2020. Lisäksi valmisteverot, jotka vuodesta 2021 alkaen on kannettu oma-aloitteisina veroina, olivat vuonna 2020 yhteensä 7,5 miljardia euroa.