Tulevat julkaisut

VTV julkaisee läpi vuoden tarkastuskertomuksia ja muita raportteja. Julkaisuajat ovat arvioita ja saattavat vielä muuttua.

Julkaistaan 27.9.2021

Valtion velanhallinta

Tarkastuksen tavoitteena on tuottaa tietoa valtion velanhallinnan nykytilasta ja edistää tuloksellista ja asianmukaista velanhallintaa. Vuonna 2020 valtionvelka nousi 124,8 miljardiin euroon. Vuonna 2021 nettolainanottotarpeen arvioidaan olevan noin 11,8 miljardia. Tarkasteltavat asiat ovat valtion lainanotto, velan hallinnointi, kassavarojen sijoittaminen ja riskienhallinta. Aihetta ei käsitellä politiikkakysymyksenä. Tarkastus kohdistuu valtiovarainministeriöön ja Valtiokonttoriin.

Julkaistaan 28.10.2021

Koronaepidemian johdosta myönnetyt suorat yritystuet – Tukien kohdentuminen ja hallinnointi epidemian alkuvaiheessa

Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, onko koronakriisin nojalla myönnettyjen yritystukien kokonaisuutta hallinnoitu asianmukaisesti. Erityisesti selvitetään, onko tuet kohdennettu asianmukaisesti koronaepidemian talousvaikutusten lieventämiseksi. Tarkastus rajataan valtion suoriin tukiin ja avustuksiin.

Koronaepidemian aikana yritystukia tullaan myöntämään karkean arvion mukaan muutamia miljardeja euroja. Tarkastuksen tuloksia voidaan hyödyntää sen varmistamisessa, ovatko menettelyt olleet eduskunnan lausumien ja valiokuntien mietintöjen mukaisia. Tuloksia voidaan hyödyntää myös vuonna 2021 sovellettavissa tuissa ja varautumisessa tuleviin mahdollisiin häiriötilanteisiin.

Julkaistaan 3.11.2021

Budjettitalouden sisäinen yhteisrahoitus toiminnan rahoituslähteenä

Yhteisrahoitus tarkoittaa, että jokin virasto rahoittaa toisen viraston toimintaa vastikkeetta. Tarkastuksessa selvitetään, palveleeko yhteisrahoitus virastojen toimintaa ja onko se taloudellista ja kustannustehokasta. Lisäksi selvitetään, toteutuuko eduskunnan budjettivalta mallia käytettäessä vai johtaako se siihen, että varoja käytetään tarkoituksiin, joihin ei ole eduskunnan lupaa. Yhteisrahoituksen määrä vuonna 2019 oli noin 95 miljoonaa euroa. VTV ei ole aiemmin tarkastanut yhteisrahoitusta kokonaisuutena.

Julkaistaan 25.11.2021

Kannustinloukkujen purkamisen valmistelu ja toimeenpano

Tarkastuksen tavoite on selvittää erilaisten kannustinloukkujen (työttömyys-, tulo-, byrokratia- ja informaatioloukkujen) purkamiseen tähdänneiden lainsäädäntötoimien tuloksellisuutta. Kannustinloukut haittaavat työn tarjontaa ja niiden purkamisella voi olla positiivisia työllisyysvaikutuksia. Tarkastuksessa keskitytään loukkujen purkamiseen tähdänneiden toimien valmistelun, toimeenpanon ja mahdollisuuksien mukaan vaikutusten arviointiin. Tarkastamalla sosiaaliturvaan ja sen kanssa vuorovaikutuksessa oleviin järjestelmiin kuten verotukseen ja ulosottoon liittyviä ilmiöitä, voidaan tuottaa olennaista ja oikea-aikaista tietoa erilaisten tähän mennessä tehtyjen uudistusten toimivuudesta ja onnistumisesta ja näin palvella sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmistelevan komitean tiedontarvetta.

Julkaistaan 9.12.2021

Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2021

VTV arvioi säännöllisesti finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista, julkisen talouden suunnitelman laadintaa ja toteutusta, valtiontalouden kehysten noudattamista, valtiovarainministeriön ennusteita sekä finanssipolitiikan mitoitusta. Finanssipolitiikan valvonnan tuloksista raportoidaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Julkaistaan 1.1.2022

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2021 kuntavaaleissa

VTV valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät vaalikampanjoidensa rahoituksesta vaalirahoituslaissa säädetyn ilmoituksen. Kuntavaaleissa ilmoitusvelvollisia ovat valtuutetuiksi ja varasijalle valitut. Valvonnan tavoitteena on lisätä rahoituksen läpinäkyvyyttä.

Julkaistaan 15.2.2022

Moniohjatut organisaatiot ja organisaatiofuusio

Tarkastuksessa käsitellään organisaatiofuusioita valtionhallinnossa. Kun viranomaistehtäviä järjestellään uudelleen, on tärkeää varmistaa, että päätöksentekijöillä on käytettävissään tietoa jo tehtyjen organisaatiomuutosten onnistumisesta. Tarkastuksen tavoitteena on tuottaa tietoa valtion fuusioista ja varmentua siitä, että niille asetetut tavoitteet on saavutettu. Tarkastuskohteina ovat Ruokavirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä fuusion valmistelun osalta Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova). Tarkastuksessa käydään läpi virastofuusioiden tarpeiden perusteluja, fuusioiden arvioituja vaikutuksia ja esitettyjä ratkaisuvaihtoehtoja sekä sitä, millaisia vaikutuksia virastofuusioilla on ollut virastojen toimintaan.

Julkaistaan 28.2.2022

Valtion eläkejärjestelmä ja valtion vastuut muissa eläkejärjestelmissä

Tarkastuksen kohteena on valtion eläkejärjestelmä ja valtiolle eri eläkejärjestelmistä myöhemmin maksettavaksi lankeavat vastuut. Valtion talousarviossa eläkemenot muodostavat merkittävän menoerän, yhteensä noin 10 mil-jardia euroa vuodessa. Tarkastuksen tarkoituksena on varmentaa, että valtion vastuulla olevien eläkkeiden hallinnointi valtion talouden-hoidon ulkopuolella on asianmukaisesti järjestetty. Tarkoituksena on myös kehittää tietoa pitkän aikavälin eläke-vastuista ja vahvistaa päätöksenteon pohjana olevaa tietoa. Tarkastuksen tavoitteena on antaa kohtuulliseen varmuuteen perustava kannanotto siitä, onko valtion vastuulla olevien eläkkeiden hallinta ja valvonta asianmukaisesti järjestetty ja siitä, antaako valtion tilinpäätös oikeat ja riit-tävät tiedot valtion vastuulla olevista eläkkeistä. Lisäksi tavoitteena on antaa rajattuun varmuuteen perustuva kannanotto valtion vastuulla olevien eläkkeiden hallinnoinnin sisäisestä valvonnasta.

Julkaistaan 11.5.2022

Opintotukiuudistusten tuloksellisuus 2010-luvulla

Tarkastuksessa selvitetään, missä määrin 2010-luvulla toteutettujen opintotukiuudistusten tavoitteet on saavutet-tu, onko uudistuksilla ollut ennakoimattomia vaikutuksia ja millaiseen tietopohjaan uudistusten vaikutusarvioinnit ovat perustuneet. Opintotukijärjestelmän valtiontaloudellisesta merkityksestä huolimatta opintotukiuudistusten vaikutuksia on selvitetty verraten vähän. Etuusjärjestelmän valtiontaloudelliseen tarkoituksenmukaisuuteen liittyy siten selkeitä tietotarpeita. Tämän tarkastuksen tarkoitus on osaltaan vastata näihin tarpeisiin tuottamalla tietoa 2010-luvulla tehtyjen merkittävimpien opintotukiuudistusten tuloksellisuudesta. Tarkastuksen kohteiksi on valittu vuosina 2011 (HE 149/2010 vp), 2014 (HE 116/2013 vp ja HE 197/2013 vp) ja 2017 toimeenpannut uudistukset (HE 229/2016 vp ja HE 231/2016 vp). Näiden uudistusten myötä opintotuen ehdot ovat muuttuneet tiukemmiksi, opintolainan käyttöön on lisätty huomattavia kannustimia ja opiskelijat ovat päässeet ympärivuotisen asumistuki-järjestelmän piiriin. Tarkastustuloksia voidaan hyödyntää laaja-alaisesti opintotukea kehitettäessä.

Julkaistaan 16.5.2022

Rekrytoinnit ja osaamisen kehittäminen valtiolla

Tarkastus kohdistuu rekrytointeihin ja osaamisen kehittämiseen osana valtion henkilöstöpolitiikkaa sekä näitä koskevaan ohjaukseen. Tarkastuksessa selvitetään, onko valtionhallinnossa henkilöstön rekrytointien ja osaamisen kehittämisen ohjauksessa, tavoitteiden asettamisessa ja käytännön toteutuksessa otettu huomioon lähivuosina valtionhallinnossa tapahtuva henkilöstöresurssien väheneminen siten, että valtion tuottamat palvelut kyetään tuottamaan laadukkaasti. Valtion henkilöstö vähenee lähivuosina merkittävästi eläköitymisen ja muun poistuman myötä sekä toimintaympäristömuutosten takia, mikä voi asettaa haasteita toiminnan järjestämiselle laadukkaasti.

Julkaistaan 22.9.2022

Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen

Tarkastuksessa selvitetään aluekehittämispäätösprosessin ja päätöksen toimeenpanon lisäksi alueiden koronaelvytystä sekä valtakunnallisesti kohdennettujen koronayritystukimäärärahojen suuntaamista, tuen hakemista, myöntämistä ja tukipäätösten perusteluja. Tapaustarkasteluna arvioidaan kohdennetun aluetoimenpiteen vaikutuksia. Tarkastuksella pyritään tuottamaan uutta tietoa valtioneuvoston aluekehittämispäätösten (2016–2019 ja 2020–2023) valmistelusta, toteuttamisesta sekä toimintaympäristön muutosten vaikutuksista aluekehittämispäätöksen toimeenpanoon.

Julkaistaan 1.10.2022

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt

Tarkastuksen alustavana tavoitteena on selvittää, onko oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt järjestetty säädösten ja määräysten mukaisesti, onko verotusmenettelyn sisäinen valvonta asianmukaista ja riittävää sekä onko verotusprosessi toteutettu tuloksellisesti. Oma-aloitteisten verojen määrä oli 19 miljardia vuonna 2020. Lisäksi valmisteverot, jotka vuodesta 2021 alkaen on kannettu oma-aloitteisina veroina, olivat vuonna 2020 yhteensä 7,5 miljardia euroa.