Tulevat julkaisut

VTV julkaisee läpi vuoden tarkastuskertomuksia ja muita raportteja. Julkaisuajat ovat arvioita ja saattavat vielä muuttua.

Julkaistaan 11.8.2022

Vuoden 2021 tilintarkastuskertomukset – yhteenvetoraportti

Yhteenvetoraportti kokoaa valtionhallinnon vuoden 2021 tilintarkastuksen keskeiset havainnot. Raportissa julkaistaan lisäksi keskeiset tiedot VTV:n tilintarkastuksen teematarkastuksista, joissa pyritään tuottamaan koko hallinnon kattavaa tietoa valtion taloudenhoidosta.

Julkaistaan 31.8.2022

Rahapelitoiminnan tuotoista myönnetyt avustukset: Hallinnoinnin asianmukaisuus ja tuloksellisuuden edellytykset

Tarkastuksen tavoitteena on selvittää rahapelitoiminnan tuotoista myönnettävien valtionavustusten hallinnointiprosessin asianmukaisuutta ja avustusten tuloksellisen kohdentumisen edellytyksiä. Tarkastuksessa arvioidaan, onko rahapelitoiminnan tuotoista myönnettävien valtionavustusten hallinnoinnissa noudatettu lakeja, muita säädöksiä ja hyvän hallinnon periaatteita sekä onko avustusten valvonta asianmukaista. Lisäksi arvioidaan, kuinka tuettavan toiminnan tuloksellisuus nivoutuu avustusprosessiin. Rahapelitoiminnan tuottojen kokonaisuudesta tarkastuksen kohteena ovat tuotonjakoministeriöiden hallinnoimat valtionavustukset.

Julkaistaan 20.9.2022

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2022

Vuosikertomus sisältää yhteenvedon eduskunnan kannalta tärkeimmistä tarkastushavainnoista sekä tarkastusten tuloksista muodostetut johtopäätökset valtion taloudenhoidon ja hallinnon tilasta. Lisäksi VTV esittää katsauksen omasta toiminnastaan vuosikertomusjaksolla.

Julkaistaan 26.9.2022

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa

VTV valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät vaalikampanjoidensa rahoituksesta vaalirahoituslaissa säädetyn ilmoituksen. Aluevaaleissa ilmoitusvelvollisia ovat valtuutetuiksi ja varasijalle valitut. Valvonnan tavoitteena on lisätä rahoituksen läpinäkyvyyttä.

Julkaistaan 12.10.2022

Toimintaympäristön seuranta ja ennakointi strategisen päätöksenteon tukena

Tarkastuksessa varmistutaan, että valtionhallinnossa tuotetaan, hallitaan ja hyödynnetään toimintaympäristö- ja ennakointitietoa systemaattisesti. VTV tarkastaa toimintaympäristön seurantaa ja ennakointia, koska tiedolla on erityinen rooli ja merkitys kansallisena tietopääomana. Valtioneuvoston strategista päätöksentekoa tukevaa enna-kointijärjestelmää kehitetään parhaillaan, jolloin tarkastus voi tukea näiden prosessien sisällöllistä kehittämistyötä.

Julkaistaan 27.10.2022

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt

Tarkastuksen alustavana tavoitteena on selvittää, onko oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyt järjestetty säädösten ja määräysten mukaisesti, onko verotusmenettelyn sisäinen valvonta asianmukaista ja riittävää sekä onko verotusprosessi toteutettu tuloksellisesti. Oma-aloitteisten verojen määrä oli 19 miljardia vuonna 2020. Lisäksi valmisteverot, jotka vuodesta 2021 alkaen on kannettu oma-aloitteisina veroina, olivat vuonna 2020 yhteensä 7,5 miljardia euroa.

Julkaistaan 2.11.2022

Suomi.fi-palvelujen tilanne ja kehitys

Tarkastuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, edistävätkö Suomi.fi-palvelut julkisen hallinnon digitalisaatiota ja tukevatko ne julkisen hallinnon toimintaa esitettyjen tavoitteiden suuntaisesti. Tarkastuksessa selvitetään, ovatko Suomi.fi-palvelut mahdollistaneet niillä tavoiteltuja hyötyjä, onko palvelujen tuotanto ja hallinta järjestetty tehokkaasti ja onko Suomi.fi-palvelujen kehittäminen tavoitteellista.

Julkaistaan 15.11.2022

Julkisen talouden tilastointi

Tarkastuksella varmennetaan keskeisen finanssipolitiikan tilastotietolähteen laatua. Julkisen talouden tilastot ovat tärkeä lähde julkisen talouden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Lisäksi niitä hyödynnetään EU:n jäsenmaksuosuuksien määräytymisessä ja alijäämä- ja velkakriteerien noudattamisen valvonnassa.

Julkaistaan 15.12.2022

Työperusteinen maahanmuutto

Tarkastuksessa selvitetään työperusteiseen maahanmuuttoon liittyviä toimenpiteitä ja tavoitteita, hallinnollisten prosessien tehokkuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä viranomaisten välisen yhteistyön toimivuutta. Työvoimapula-aloista tarkastellaan erityisesti sosiaali- ja terveysalaa ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden maahantuloon liittyviä kysymyksiä. Suomen huoltosuhde heikkenee huomattavasti nopeammin kuin muissa Pohjoismaissa. Hallitusohjelmissa työperusteisen maahanmuuton edistäminen on nähty keinona kohentaa väestöllistä huoltosuhdetta, vahvistaa taloutta, helpottaa työvoimapulasta kärsivien alojen tilannetta ja edistää TKI-toiminnan toimintaedellytyksiä. Pääministeri Marinin hallitus tavoittelee työperusteisen maahanmuuton vähintään kaksinkertaistamista nykytasosta vuoteen 2030 mennessä.

Julkaistaan 16.12.2022

Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2022

VTV arvioi raportissaan finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista ja tavoitteiden saavuttamista, julkisen talouden suunnitelman laadintaa ja toteutusta, valtiontalouden kehysten noudattamista, valtiovarainministeriön talousennusteiden realistisuutta sekä finanssipolitiikan mitoitusta. Lisäksi raportti sisältää vuonna 2022 vaalikausiraportin, jossa käsitellään finanssipoliittista kehikkoa ja sen kehittämistarpeita kokonaisvaltaisesti. Finanssipolitiikan valvonnan tuloksista raportoidaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Julkaistaan 6.1.2023

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA asuntopolitiikan toimeenpanijana

Tarkastuksen tavoitteena on arvioida ARAn tehtävien toteuttamista, toiminnan tuloksellisuutta ja riskienhallintaa. Lisäksi arvioidaan Valtion asuntorahaston (VAR) toimintaa sekä Valtiokonttorin toimintaa siltä osin, kuin niiden tehtävät liittyvät ARAn tai VAR:in toimintaan. Tarkastusaiheella on huomattavaa valtiontaloudellista merkitystä. Valtion asuntorahaston (VAR) korkotukilainojen pääoma oli 17 miljardia, josta asuntoyhteisöjen korkotukilainakanta 12 miljardia euroa ja ASP-lainakanta 4,1 miljardia euroa. ARA on vuonna 2020 myöntänyt korkotukilainoja 1,617 miljardia euroa.

Julkaistaan 24.2.2023

Finnfundin sijoitustoiminta ja riskienhallinta

Finnfundin kautta kanavoidaan merkittävä osa Suomen kehitysavusta. VTV selvittää tarkastuksessa, onko Finnfundin sijoitustoiminta ollut tuloksellista ja riskienhallinta toimivaa. Lisäksi arvioidaan ulkoministeriön harjoittaman omistajaohjauksen toimivuutta

Julkaistaan 15.3.2023

Yrityspalvelujärjestelmän toimivuus

Tarkastuksen tavoitteena on selvittää yrityspalvelujärjestelmän toimivuutta. Tarkastuksessa arvioidaan järjestelmän ohjausta ja palveluiden kattavuutta tai mahdollisia puutteita sekä toimijoiden yhteistyötä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten yrityspalvelujärjestelmä kykenee tukemaan pk-yritysten kasvua. Vahva yrityssektori lisää valtion verotuloja ja vähentää painetta työttömyys- ja sosiaaliturvamenoihin, mikä vahvistaa valtiontaloutta. Toimivien yrityspalveluiden välilliset vaikutukset voivat olla valtiontaloudelle hyvinkin merkittäviä, ja aihe on siksi tarkastuksellisesti tärkeä.

Julkaistaan 16.3.2023

Yleinen asumistuki

Yleinen asumistuki on keskeinen osa etuusjärjestelmää. Sen aiheuttamat välittömät menot ovat valtiontaloudellisesti merkittävät. Eri etuuksien saaminen päällekkäin on hyvin yleistä, ja Kelan maksamia työttömyyden perusturvaetuuksia täydennetään tyypillisesti yleisellä asumistuella ja perustoimeentulotuella. Tarkastuksessa arvioidaan yleiseen asumistukeen viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtyjen uudistusten onnistumista. Lisäksi tarkastellaan uudistusten valmistelussa laadittuja arvioita menokehityksestä, taloudellisten vaikutusarvioiden toteutumista sekä yleisen asumistuen taloushallinnon prosessien tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuksella tuotetaan tietoa eduskunnalle ja sosiaaliturvakomitealle yleisen asumistuen valtiontaloudellisesta tarkoituksenmukaisuudesta ja merkityksestä osana etuusjärjestelmän kokonaisuutta. Lisäksi tuotetaan tietoa asumistukeen kohdistuneiden uudistusten valmistelusta ja vaikutuksista. Tarkastuksen tavoitteena on parantaa yleistä asumistukea koskevaa tietopohjaa ja tuottaa uutta tietoa, joka tukee yleisen asumistuen uudistamista jatkossa.