Tulevat julkaisut

VTV julkaisee läpi vuoden tarkastuskertomuksia ja muita raportteja. Julkaisuajat ovat arvioita ja saattavat vielä muuttua.

Julkaistaan 18.6.2021

Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta, kevät 2021

VTV arvioi raportissaan hallituksen finanssipolitiikkaa, julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2022–2025 ja valtiovarainministeriön talousennustetta. Lisäksi raportissa arvioidaan hallituksen kestävyystiekartan tilannetta, muun muassa työllisyystoimien etenemistä.

Julkaistaan 18.6.2021

Valtiontalouden kehysjärjestelmän toimivuus

Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, miten keskipitkän aikavälin budjettisuunnittelua koskevat tavoitteet toteutuvat valtiontalouden kehysmenettelyssä. Lisäksi selvitetään, mikä on kehyssäännön suhde muihin finanssipoliittisiin tavoitteisiin. Kehysjärjestelmä on valtiontalouden kannalta merkittävä kokonaisuus ja se tukee osaltaan julkisen talouden tasapainoa koskevien tavoitteiden saavuttamista. Valtiovarainministeriöön kohdistuvalla tarkastuksella pyritään vastaamaan kysymykseen siitä, onko keskipitkän aikavälin kehystaso asetettu tuloksellisesti ja lä-pinäkyvästi osana budjettiprosessia. Tarkastuksella on merkitystä keskipitkän aikavälin budjettisuunnittelun onnistumisen turvaamisessa.

Julkaistaan 21.6.2021

Kuntien taloustiedot ja kustannusvaikuttavuusmittaristo sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksessa

Tarkastuksessa selvitetään, onko sosiaali- ja terveyspalveluiden taloustietojen tuotanto, mittarit ja arviointimalli suunniteltu tarkoituksenmukaisesti ja voidaanko niiden avulla saada oikea tilannekuva ja käsitys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rahoitustarpeesta ja riittävyydestä. Lisäksi selvitetään, miten arviointitietoa hyödynnetään julkisen talouden suunnittelussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot muodostavat valtaosan julkisista menoista, ja mittavien toimintojen pienikin tehostaminen voi kerryttää merkittäviä säästöjä. Toimivalla arviointimallilla on siten suuri välillinen merkitys valtiontalouteen.

Julkaistaan 23.6.2021

Huoltovarmuus

Tarkastuksen tavoitteena on tuottaa tietoa poikkeus- ja häiriötilanteisiin varautumisen nykytilasta Suomessa ja edistää covid-19-pandemian aikana ilmenneiden ongelmien ratkaisemista kustannustehokkaasti. Huoltovarmuuskeskuksen tase oli hieman yli 2 miljardia euroa vuoden 2019 lopussa. Huoltovarmuuteen liittyviä menoja on käytännössä kaikkien hallinnonalojen virastoilla ja laitoksilla. Varsinaisessa tarkastuksessa keskitytään niihin toimialoihin, joihin covid-19-pandemian arvioidaan eniten vaikuttaneen.

Julkaistaan 6.9.2021

Koronaepidemian aikana myönnettävät yritystuet

Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, onko koronakriisin nojalla myönnettyjen yritystukien kokonaisuutta hallinnoitu asianmukaisesti. Erityisesti selvitetään, onko tuet kohdennettu asianmukaisesti koronaepidemian talousvaikutusten lieventämiseksi. Tarkastus rajataan valtion suoriin tukiin ja avustuksiin.

Koronaepidemian aikana yritystukia tullaan myöntämään karkean arvion mukaan muutamia miljardeja euroja. Tarkastuksen tuloksia voidaan hyödyntää sen varmistamisessa, ovatko menettelyt olleet eduskunnan lausumien ja valiokuntien mietintöjen mukaisia. Tuloksia voidaan hyödyntää myös vuonna 2021 sovellettavissa tuissa ja varautumisessa tuleviin mahdollisiin häiriötilanteisiin.

Julkaistaan 20.9.2021

Budjettitalouden sisäinen yhteisrahoitus toiminnan rahoituslähteenä

Yhteisrahoitus tarkoittaa, että jokin virasto rahoittaa toisen viraston toimintaa vastikkeetta. Tarkastuksessa selvitetään, palveleeko yhteisrahoitus virastojen toimintaa ja onko se taloudellista ja kustannustehokasta. Lisäksi selvitetään, toteutuuko eduskunnan budjettivalta mallia käytettäessä vai johtaako se siihen, että varoja käytetään tarkoituksiin, joihin ei ole eduskunnan lupaa. Yhteisrahoituksen määrä vuonna 2019 oli noin 95 miljoonaa euroa. VTV ei ole aiemmin tarkastanut yhteisrahoitusta kokonaisuutena.

Julkaistaan 27.9.2021

Valtion velanhallinta

Tarkastuksen tavoitteena on tuottaa tietoa valtion velanhallinnan nykytilasta ja edistää tuloksellista ja asianmukaista velanhallintaa. Vuonna 2020 valtionvelka nousi 124,8 miljardiin euroon. Vuonna 2021 nettolainanottotarpeen arvioidaan olevan noin 11,8 miljardia. Tarkasteltavat asiat ovat valtion lainanotto, velan hallinnointi, kassavarojen sijoittaminen ja riskienhallinta. Aihetta ei käsitellä politiikkakysymyksenä. Tarkastus kohdistuu valtiovarainministeriöön ja Valtiokonttoriin.

Julkaistaan 4.10.2021

Kannustinloukkujen purkamisen valmistelu ja toimeenpano

Tarkastuksen tavoite on selvittää erilaisten kannustinloukkujen (työttömyys-, tulo-, byrokratia- ja informaatioloukkujen) purkamiseen tähdänneiden lainsäädäntötoimien tuloksellisuutta. Kannustinloukut haittaavat työn tarjontaa ja niiden purkamisella voi olla positiivisia työllisyysvaikutuksia. Tarkastuksessa keskitytään loukkujen purkamiseen tähdänneiden toimien valmistelun, toimeenpanon ja mahdollisuuksien mukaan vaikutusten arviointiin. Tarkastamalla sosiaaliturvaan ja sen kanssa vuorovaikutuksessa oleviin järjestelmiin kuten verotukseen ja ulosottoon liittyviä ilmiöitä, voidaan tuottaa olennaista ja oikea-aikaista tietoa erilaisten tähän mennessä tehtyjen uudistusten toimivuudesta ja onnistumisesta ja näin palvella sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmistelevan komitean tiedontarvetta.