Tulevat julkaisut

VTV julkaisee läpi vuoden tarkastuskertomuksia ja muita raportteja. Julkaisuajat ovat arvioita ja saattavat vielä muuttua.

Julkaistaan 19.8.2024

Vuoden 2023 tilintarkastukset, yhteenvetoraportti

Yhteenvetoraportti kokoaa valtionhallinnon vuoden 2023 tilintarkastuksen keskeiset havainnot. Raportissa julkaistaan lisäksi keskeiset tiedot VTV:n teematarkastuksista, joissa pyritään tuottamaan koko hallinnon kattavaa tietoa valtion taloudenhoidosta.

Julkaistaan 22.8.2024

Maatalouden investointituet

Tarkastuksessa arvioidaan maatalouden investointitukien vaikuttavuutta. Nämä tuet kohdistuvat monenlaisiin erilaisiin maatalouden investointeihin kuten navettojen ja sikaloiden rakentamiseen tai pellon salaojitukseen. Tarkastuksessa pääkysymyksenä on, miten investointituet vaikuttavat maatalouden kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Investointituet ovat pieni osa maatalouden tuista, niihin käytetään noin 100 miljoonaa euroa kokonaisuudessaan noin 2 miljardin maataloustuesta. Investointituet ovat kuitenkin maatalouden tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeitä. Käytännössä Suomessa ei tehdä maatalousinvestointeja ilman tukia, ja investoinnit muodostavat tulevaisuuden maataloustuotannon.

Julkaistaan 26.8.2024

Virastojen toiminnan kohdentuminen lakisääteisiin tehtäviin

Valtion virastojen henkilöstön palkkakulut ovat valtion toiminnasta suurin menoerä ja henkilöstön palkkakulut vuonna 2022 olivat noin 4,2 miljardia euroa. Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että virastojen toiminnassa painottuvat niiden lakisääteiset tehtävät. Tarkastuksessa selvitetään, käyttävätkö virastot työaikansa olennaisilta osin viraston lakisääteisiin tehtäviin ja ovatko ministeriöt asettaneet virastoille tulostavoitteet, jotka kattavat niiden lakisääteiset tehtävät. Lisäksi tarkastetaan, ovatko virastot raportoineet tavoitteiden saavuttamisesta tilinpäätöksessä asianmukaisesti.

Julkaistaan 9.9.2024

Vesien- ja merenhoidon ohjaus, rahoitus ja tuloksellisuus

Tarkastuksessa selvitetään, miten valtionhallinto on varmistanut Suomen vesien- ja merenhoidon ja niihin kohdennetun valtion varojenkäytön tuloksellisuuden ja miten siinä on tähän mennessä onnistuttu. Koska ravinnekuormituksesta aiheutuva rehevöityminen on Suomen sisä- ja rannikkovesien suurin yksittäinen ongelma ja suurin osa ravinnekuormasta on peräisin maataloudesta, tarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota maatalouden ravinnekuormituksen vähentämisen tuloksellisuuteen sekä hallinnon ohjaustoimiin siinä havaittujen haasteiden ratkaisemiseksi. Tarkastuksen avulla on tarkoitus tuottaa eduskunnalle, hallinnolle ja olennaisille sidosryhmille tietoa, jota voidaan hyödyntää, kun pyritään varmistamaan valtioneuvoston vuonna 2021 hyväksymien vesien- ja merenhoidon suunnitelmien ja toimenpideohjelmien tuloksellisuus. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää näiden suunnitelmien ja ohjelmien tulevissa päivityksissä. Tarkastuksen pääasialliset kohdeorganisaatiot ovat ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. Vuosina 2015-2022 ympäristöministeriön talousarvioissa on vesien- ja merenhoitoon osoitettu määrärahoja yhteensä noin 210 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriö on samana ajanjaksona kohdentanut arviolta noin 2 miljardia euroa toimiin, joilla on ollut ainakin osin vesien- ja merenhoidon edistämiseen liittyviä tavoitteita. Maatalouden ympäristökorvaukset muodostavat näistä ylivoimaisesti suurimman osan.

Julkaistaan 12.9.2024

Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2024

Vuosikertomus sisältää yhteenvedon eduskunnan kannalta tärkeimmistä tarkastushavainnoista sekä tarkastusten tuloksista muodostetut johtopäätökset valtion taloudenhoidon ja hallinnon tilasta. Lisäksi VTV esittää katsauksen omasta toiminnastaan vuosikertomusjaksolla. Vuosikertomus julkaistaan syyskuussa, päivä tarkentuu myöhemmin.

Julkaistaan 17.9.2024

Ammattikorkeakoulujen valtionrahoitus

Tarkastuksen kohteena ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen toimialaan kuuluvat ammattikorkeakoulut. Tarkastuksen keskeinen tavoite on selvittää, kuinka luotettavasti ja millaisin tiedoin ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksen myöntöpäätökset tehdään. Tavoitteena on saada tietoa myös siitä, miten valtionrahoituksen käytön seuranta ja sitä tukeva laskentatoimi on ammattikorkeakouluissa järjestetty. Tavoitteena on myös selvittää, kuinka luotettavaan tietoperustaan ammattikorkeakoulujen raportointi rahoituksen myöntäjälle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, perustuu eli miten tilivelvollisuus toteutuu.

Julkaistaan 9.10.2024

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2024 presidentinvaalissa

VTV valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät vaalikampanjoidensa rahoituksesta vaalirahoituslaissa säädetyn ilmoituksen. Presidentinvaalissa ilmoitusvelvollisia ovat ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies. Valvonnan tavoitteena on lisätä rahoituksen läpinäkyvyyttä.

Julkaistaan 29.10.2024

Rahanpesun estäminen

Tarkastuksessa selvitetään, miten tuloksellisesti rahanpesua estetään Suomessa. Tarkastuksen kohteena ovat rahanpesun estämisen keskeiset viranomaistahot. Rahanpesulla tarkoitetaan sitä, että rikoksella hankittu raha pyritään saamaan näyttämään lailliselta. Pyrkimyksenä on kierrättää varat laillisen maksujärjestelmän läpi niiden tosiasiallisen luonteen, alkuperän tai omistajien peittämiseksi. Rahanpesun kohteena olevien varojen kokonaismäärää on mahdotonta arvioida tarkasti, mutta kansainvälisiä arvioita mukaillen määrä voi Suomessa olla vuosittain jopa noin 5–12 miljardia euroa. Mikäli rahanpesua ei kyetä tehokkaasti estämään ja selvittämään, riskinä on rahanpesurikollisuuden kasvu ja merkittävät taloudelliset menetykset.

Julkaistaan 11.11.2024

Julkisen velan ennusteen menetelmät

Tarkastuksen tavoitteena on arvioida, onko valtiovarainministeriön ennuste julkisesta velasta laadittu tarkoituksenmukaisin menetelmin. Julkisen velan eli julkisyhteisöjen velan määrä ja suhde BKT:hen ovat keskeisiä asioita talouspoliittisessa keskustelussa ja finanssipolitiikan valmistelussa. Julkinen velka on ollut nousussa, ja julkisen talouden kestävyysriskit ovat tämän takia korostuneet. Tarkastus täydentää VTV:n aiemmin julkaisemia valtiovarainministeriön ennusteita koskevia arvioita.

Julkaistaan 13.11.2024

Ei-digitaalinen asiointi ja digiasioinnin tuki

Tarkastuksessa pyritään selvittämään, kehitetäänkö viranomaisasioinnin kanavia tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti, miten viranomaiset järjestävät digiasioinnille vaihtoehtoisen asioinnin ja millaista tukea digiasiointiin on tarjolla. Tarkastusaihe on ajankohtainen, koska nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi siirtyy asteittain digitaalisten palveluiden ensisijaisuuteen viranomaisasiointikanavana.

Julkaistaan 11.12.2024

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut hyvinvointialueilla

Tarkastuksen tavoitteena on arvioida hyvinvointialueilla järjestettävien nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimivuutta saatavuuden, saavutettavuuden ja palveluiden yhteensovittamisen näkökulmista. Tarkastuksessa keskitytään nuorten palveluihin, koska erityisesti niihin kohdistuu tällä hetkellä kasvavaa painetta. Mielenterveyshoidon, psykiatrisen hoidon ja päihdehuollon menot olivat vuonna 2020 noin 1,4 miljardia euroa. Nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmat aiheuttavat myös huomattavia epäsuoria kustannuksia, sillä ne lisäävät syrjäytymistä koulutuksesta ja työmarkkinoilta.

Julkaistaan 13.12.2024

Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2024

VTV:n finanssipolitiikan valvonta arvioi raportissaan talouden ja julkisen talouden kehitystä, finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista ja julkisen talouden vahvistamistavoitteen etenemistä talousarvioesityksen valossa, valtiontalouden kehysten noudattamista, valtiovarainministeriön talousennusteiden realistisuutta sekä finanssipolitiikan mitoitusta. Finanssipolitiikan valvonnan tuloksista raportoidaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Julkaistaan 19.12.2024

Poikkihallinnollisten toimenpidekokonaisuuksien ohjaus

Tarkastuksen tavoitteena on tuottaa tietoa hallinnon edellytyksistä ja käytännöistä ohjata useille hallinnonaloille sijoittuvia toimenpidekokonaisuuksia. Tarkastus kohdistuu valtionhallinnon ohjausjärjestelmän ja sen sisältämän keinovalikoiman soveltuvuuteen poikkihallinnollisten kokonaisuuksien ohjaamisessa. Ohjauksen onnistumisella on suuri merkitys hallinnon tuloksellisuudelle ja politiikkatavoitteiden saavuttamiselle.

Julkaistaan 20.12.2024

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan vuoden 2019 virastouudistus

Tarkastuksen tarkoitus on tuottaa valtiontalouden kannalta olennaista ja luotettavaa tarkastustietoa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tehokkaan toiminnan tukemiseksi. Tarkastuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, onko liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2019 virastouudistus selkeyttänyt hallinnonalan organisaatioiden välistä ja niiden sisäistä työnjakoa sekä parantanut hallinnonalan organisaatioiden toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Julkaistaan 15.1.2025

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten palvelut – esimerkkinä nuoren ammatillinen kuntoutus

Tarkastuksessa selvitetään työn ja koulutuksen ulkopuolelle ajautumisen riskitekijöitä, nuorten tavoittamista sekä nuoren ammatillisen kuntoutuksen toimivuutta nuorten tilanteen parantamisessa. Jokainen pysyvästi työelämän ulkopuolelle jäävä nuori aiheuttaa yhteiskunnalle mittavia hyvinvointitappioita menetetyn kokonaistuotannon vuoksi. THL:n tilastojen mukaan vuonna 2022 noin 9 prosenttia 15–29-vuotiaista ei ollut työssä, opiskelemassa tai asevelvollisuuttaan suorittamassa.

Julkaistaan 12.2.2025

Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa

VTV valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät vaalikampanjoidensa rahoituksesta vaalirahoituslaissa säädetyn ilmoituksen. Europarlamenttivaaleissa ilmoitusvelvollisia ovat Euroopan parlamentin jäseneksi valitut, vaalien tulosta vahvistettaessa varajäseneksi määrätyt ja varajäsenestä seuraavana olevat ehdokkaat. Valvonnan tavoitteena on lisätä rahoituksen läpinäkyvyyttä.