Kansainvälinen toiminta

Valtiontalouden tarkastusviraston kansainvälinen yhteistyö tukee tuloksellista ja tehokasta tarkastus- ja valvontatyötä. Velvoittavien kansainvälisten vastuiden hoitamisen lisäksi VTV:lle on tärkeää, että kansainvälinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia kansallisen tarkastus- ja valvontatyön sekä tämän myötä myös laajemmin valtionhallinnon kehittämiseen.

VTV hoitaa ylimmän ulkoisen tarkastusviranomaisen (Supreme Audit Institution, SAI) ja riippumattoman finanssipolitiikan valvojan (Independent Fiscal Institution, IFI) kansainvälisiä tehtäviä. VTV osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön myös käymällä aktiivista tiedonvaihtoa ja keskustelua kansainvälisten toimijoiden, erityisesti muiden tarkastusvirastojen ja merkittävimpien sidosryhmien, kanssa.

VTV:n kansainvälinen yhteistyö toteutuu pääasiassa tarkastusvirastojen kattojärjestöissä ja niiden alaisissa alueellisissa organisaatioissa, verkostoissa ja työryhmissä. Lue VTV:n toiminnasta kansainvälisissä verkostoissa.

Viraston kansainväliseen työhön liittyvät asiat: international.relations@vtv.fi.

Mikä meille on tärkeää?

Kansainvälinen yhteistyö on olennainen osa tarkastusviraston työtä. Määrätietoisella ja suunnitelmallisella yhteistyöllä vahvistamme osaamistamme ja olemme mukana vaikuttamassa tarkastusalan kehittymiseen ja toimintaedellytyksiin. Kokemusten jakaminen ja muiden tarkastusvirastojen kokemuksista oppiminen tukevat ulkoisen tarkastuksen ja valvonnan sekä muun toimintamme tuloksellista toteuttamista ja kehittämistä. Yhteistyö luo edellytyksiä julkisen talouden ja hallinnon kestävälle uudistumiselle kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kansainvälisellä yhteistyöllä laadittavat normit ja standardit ohjaavat laajasti myös meidän toimintaamme, joten niihin vaikuttaminen on tärkeää. Yhteistyön myötä saamme tietoa, kokemusta ja osaamista sekä uusia menetelmiä omaan työhömme. Monet tarkastettavat asiat ja ilmiöt ovat eri maille ja maanosille yhteisiä, ja yhteistyöllä voidaan välttää päällekkäistä työtä ja tehostaa toimintaa.

VTV seuraa kattavasti globaalin toimintaympäristön kehitystä ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja haasteita osallistumalla niin meitä velvoittavaan kuin harkinnanvaraiseen kansainväliseen yhteistyöhön.

Kansainvälisen yhteistyömme sisältöä ohjaavat seuraavat painopisteet

  • tarkastustyön vaikuttavuus sekä ylimpien tarkastusviranomaisten rooli julkishallinnon uudistusten ja kestävän taloudenhoidon edistämisessä

  • digitalisaatio ja data-analytiikka

  • YK:n Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet

  • ympäristötarkastus

  • uusiin ja ajankohtaisiin aiheisiin vastaaminen, esimerkiksi pandemia- ja ilmastokriiseihin liittyvät kysymykset

INTOSAI WGEA-sihteeristö

VTV toimii 2020–2025 ylimpien tarkastusvirastojen kansainvälisen kattojärjestön INTOSAIn ympäristötarkastuksen työryhmän (WGEA, Working Group on Environmental Auditing) puheenjohtajana. VTV:llä toimii työryhmän sihteeristö. Lue lisää.

VTV:n kansainvälisen toiminnan tavoitteet

 

Kuvion tiedot kerrotaan tekstissä.