Lainsäädäntö

Valtiontalouden tarkastusviraston asemasta ja tehtävistä sekä tietojen saantioikeudesta on säädetty Suomen perustuslaissa 90 §:ssä säädetty seuraavasti:

Valtion taloudenhoidon ja valtion talousarvion noudattamisen tarkastamista varten eduskunnan yhteydessä on riippumaton valtiontalouden tarkastusvirasto. Tarkastusviraston asemasta ja tehtävistä säädetään tarkemmin lailla.

Tarkastusvaliokunnalla ja valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus saada viranomaisilta ja muilta valvontansa kohteina olevilta tehtävänsä hoitamiseksi tarvitsemansa tiedot.

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetussa laissa (676/2000) on tarkemmin säädetty viraston asemasta, tehtävistä, toimivaltuuksista sekä tietojensaantioikeudesta. Tarkastusviraston toimivaltuuksista säädetään myös laissa valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995).

Finanssipolitiikan ulkoisen valvonnan tehtävästä on säädetty talous- ja rahaliiton vakaussopimuksen voimaansaattamista sekä julkisen talouden kehyksiä koskevassa laissa (869/2012). Tarkastusviraston tehtävistä vaali- ja puoluerahoitusvalvonnassa on säädetty vaalirahoituslaissa (273/2009) ja puoluelaissa (10/1969).