Kantelut ja väärinkäytösilmoitukset

Valtiontalouden tarkastusviraston puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että valtion viraston, liikelaitoksen tai valtion määräysvallassa olevien yhtiön taloudenhoidossa on epäkohtia.

Kantelut

Kantelun voi tehdä toiminnasta, joka ei noudata valtion budjettia tai on muutoin valtion varojen hoidon kannalta lainvastaista. Kannella voi myös valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden lainvastaisesta menettelystä. Kantelun voi lisäksi tehdä puolue- ja vaalirahailmoitusten puutteista.

Tarkastusvirastolle ei voi kannella Kansaeläkelaitoksen tai tuomioistuinten päätöksistä eikä yksittäisen virkamiehen toimista. VTV ei tutki asioita, jotka ovat jo jonkin toisen viranomaisen selvitettävänä.

Kannella voi kuka hyvänsä. Kantelun voi tehdä itseään koskevassa asiassa mutta myös toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa. Tutkinta on maksuton.

Kantelun voi tehdä kantelulomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostilla tai kirjeellä. Vapaamuotoisessa kantelussa on ilmoitettava ainakin lomakkeen mukaiset tiedot. Mukaan kannattaa liittää mahdollisimman tarkasti tiedot, joihin kantelu perustuu sekä mahdolliset kantelua tukevat asiakirjat.

Tarkastusvirasto on vuonna 2022 päivittänyt ohjeen kantelun tekemisestä ja käsittelystä.

Väärinkäytösten ilmoittaminen

Valtion viranomaisen, laitoksen, liikelaitoksen ja valtion rahaston on ilmoitettava VTV:lle viipymättä toiminnassaan tehdystä väärinkäytöksestä, joka kohdistuu sen hoitamaan tai vastattavana olevaan omaisuuteen.

Ilmoitus väärinkäytöksestä on tehtävä tarkastusvirastolle riippumatta siitä, tehdäänkö asiasta rikosilmoitus. Väärinkäytösilmoitusta tehtäessä ei saa jäädä odottamaan poliisitutkinnan tulosta, syyttäjän ratkaisua tai tuomioistuimen päätöstä.

Väärinkäytösilmoituksen voi lähettää sähköpostitse tai kirjeenä. Tarvittaessa voi keskustella tarkastusviraston väärinkäytösilmoituksia käsittelevän virkamiehen kanssa puhelimitse tai tarkastusvirastossa siitä, miten ilmoitus tehdään.

Tarkastusvirasto on antanut uuden ohjeen Väärinkäytöksistä ilmoittaminen Valtiontalouden tarkastusvirastolle vuonna 2020.

Kanteluiden ja väärinkäytösilmoitusten lähetysosoite

Kantelun voi lähettää sähköisellä kantelulomakkeella, sähköpostitse tai postitse.

Väärinkäytösilmoituksen voi lähettää sähköpostitse tai postitse.

Valtiontalouden tarkastusvirasto
Porkkalankatu 1, PL 1119
00101 Helsinki

kirjaamo@vtv.fi

Puhelinnumero yhteydenottoa varten

09 432 5809

Ilmoittajansuojelu

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan vuoden 2023 alussa. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi. Sen tavoitteena on luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomisia ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa.

Tarkastusvirasto on perustanut VTV:n nykyisen henkilöstön käyttöön sisäisen ilmoituskanavan. Myös muut laissa määritellyt henkilöt (esimerkiksi viraston entiset työntekijät ja toimeksiantosuhteiset) voivat tehdä VTV:n toimintaa koskevan ilmoituksen työssään havaitsemastaan, ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvasta lain rikkomisesta.  Tällainen ilmoitus tehdään Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan.

Lisätietoa ilmoittajansuojelusta ja sen soveltamisesta sekä ilmoituskanavasta löydät Oikeuskanslerinviraston sivuilta.