Kantelut ja väärinkäytösilmoitukset

VTV:n puoleen voi kääntyä, jos epäilee että ministeriön, valtion viraston tai laitoksen taloudenhoidossa ei ole noudatettu lakia tai valtion talousarviota. Kannella voi myös puolue- ja vaalirahoitusilmoitusten puutteista. Valtion viranomaisten, laitosten ja rahastojen on ilmoitettava VTV:lle viipymättä toiminnassaan tehdystä taloudellisesta väärinkäytöksestä.

Kantelut

Kantelun voi tehdä toiminnasta, joka ei noudata valtion budjettia tai on muutoin valtion varojen hoidon kannalta lainvastaista. Kantelu voi koskea yhtä hyvin ministeriötä kuin valtion virastoa, laitosta, rahastoa tai liikelaitosta. Kannella voi myös valtionavustuksen tai muun tuen saajasta.

Valtion määräysvallassa olevasta yhtiöstä voi kannella, kun epäily koskee valtion omistajaohjauksen tai taloudenhoidon lainmukaisuutta.

Kannella voi myös taloudenhoidon laillisuudesta hyvinvointialueilla siltä osin kuin epäilty epäkohta koskee valtiolta tulevaa rahoitusta. Kannella voi hyvinvointialuekonserniin kuuluvista tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevista yhteisöistä, säätiöistä ja laitoksista. Lisäksi kannella voi Helsingin kaupungin pelastustoimesta, sosiaali- ja terveydenhuollosta tai näitä tehtäviä hoitavista yhteisöistä, joissa Helsingin kaupunki käyttää määräysvaltaa.

Myös puolue- ja vaalirahoitusilmoitusten olennaisista puutteista voi kannella tarkastusvirastoon.

Tarkastusvirastolle ei voi kannella Kansaeläkelaitoksen (Kela) tai tuomioistuinten päätöksistä eikä yksittäisen virkamiehen toimista. VTV ei tutki asioita, jotka ovat jo jonkin toisen viranomaisen selvitettävänä.

Kannella voi kuka hyvänsä. Kantelun voi tehdä itseään koskevassa asiassa mutta myös toisen puolesta tai yhdessä muiden kanssa. Kantelun tutkinta on maksuton.

Kantelun voi tehdä kantelulomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostilla (kirjaamo@vtv.fi) tai kirjeellä (Valtiontalouden tarkastusvirasto, PL 1119, 00101 Helsinki).

Vapaamuotoisessa kantelussa on ilmoitettava ainakin kantelulomakkeen mukaiset tiedot. Mukaan kannattaa liittää mahdollisimman tarkasti tiedot, joihin kantelu perustuu sekä mahdolliset kantelua tukevat asiakirjat.

Ohje: Valtiontalouden tarkastusviraston ohje kantelun tekemisestä ja käsittelystä (PDF)

Väärinkäytösten ilmoittaminen

Valtion viranomaisen, laitoksen, liikelaitoksen ja valtion rahaston on ilmoitettava VTV:lle viipymättä toiminnassaan tehdystä väärinkäytöksestä, joka kohdistuu sen hoitamaan tai vastattavana olevaan omaisuuteen.

Väärinkäytöksestä on ilmoitettava tarkastusvirastolle, vaikka asiasta tehtäisiin myös rikosilmoitus. Väärinkäytösilmoitus on tehtävä viipymättä. Sitä tehtäessä ei saa jäädä odottamaan poliisitutkinnan tulosta, syyttäjän ratkaisua tai tuomioistuimen päätöstä.

Väärinkäytösilmoitus tulee tehdä ensisijaisesti sähköpostitse (kirjaamo@vtv.fi). Ilmoituksen voi tehdä myös kirjeellä (Valtiontalouden tarkastusvirasto, PL 1119, 00101 Helsinki).

Väärinkäytösilmoitukset käsittelee tarkastusvirastossa tehtävään nimetty virkamies.

VTV:n kantelu- ja väärinkäytöstoiminto neuvoo tarvittaessa, miten ilmoitus tehdään. Neuvontaa saa puhelimitse (09 432 5809) tai sähköpostilla (minna.tyrvainen@vtv.fi).

Ohje: Väärinkäytöksistä ilmoittaminen Valtiontalouden tarkastusvirastolle (PDF)

Tietosuoja, kirjaaminen ja asiakirjojen julkisuus kantelun ja väärinkäytösilmoituksen käsittelyssä

VTV:n verkkosivujen kävijöistä ei kerätä eikä tallenneta henkilötietoja.

Kantelujen ja väärinkäytösilmoitusten käsittelyssä tarkastusvirastoon kertyy sekä henkilötietoja että muunlaista tietoa. Henkilötietojen käsittelyä koskee tietosuojalaki (1050/2018) sekä EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679).

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä tietoihinsa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojensa oikaisemista. Lisätietoa ja ohjeet tietojen tarkastus- ja oikaisupyynnön tekemiseen on VTV:n asianhallinnan tietosuojaselosteessa.

Kun kantelu tai väärinkäytösilmoitus saapuu tarkastusvirastoon, kirjaamon henkilökunta kirjaa saapuneen asiakirjan tarkastusviraston diaariin. Asialle annetaan diaarinumero eli rekisteröintitunnus. Diaariin merkitään myös asian käsittelijät ja asian käsittelystä vastaava virkamies. Sähköisen kantelun tekijälle lähetetään kuittaus kantelun vastaanottamisesta.

Väärinkäytösilmoituksista diaariin merkitään ilmoituksen tekijä, aihe ja saapumisaika. Lisäksi kirjataan, kuka asiaa käsittelee ja kuka käsittelyä ohjaa ja valvoo. Käsittelyn edetessä diaariin kirjataan vielä, mitä selvityksiä on hankittu ja milloin.

Kantelu ja sen selvittämiseksi hankitut asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, sillä niihin sovelletaan julkisuuslakia (621/1999). Viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen julkisuudesta säädetään myös perustuslain 12 §:ssä.

Joissakin tapauksissa kantelu tai jotkin siihen liittyvät asiat voidaan myös pitää salassa. Salassapito voi perustua julkisuuslain tai jonkin erityislain säännökseen.

Väärinkäytösilmoituksiin ja niiden käsittelyyn liittyviin asiakirjoihin saattaa sisältyä salassa pidettäviä tietoja, etenkin jos asian käsittely etenee. Asiakirjat voidaan salata myös muulla julkisuuslaissa mainitulla perusteella.

Tarkempia tietoja diaariin merkittävistä tiedoista, diaaritietojen julkisuudesta ja luovuttamisesta sekä rekisteröidyn oikeuksista on VTV:n asianhallinnan tietosuojaselosteessa.

Ilmoittajansuojelu

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan vuoden 2023 alussa. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi. Sen tavoitteena on luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työnsä yhteydessä havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomisia ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvissa tapauksissa.

Tarkastusvirasto on perustanut VTV:n nykyisen henkilöstön käyttöön sisäisen ilmoituskanavan. Myös muut laissa määritellyt henkilöt (esimerkiksi viraston entiset työntekijät ja toimeksiantosuhteiset) voivat tehdä VTV:n toimintaa koskevan ilmoituksen työssään havaitsemastaan, ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvasta lain rikkomisesta.  Tällainen ilmoitus tehdään Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan.

Lisätietoa ilmoittajansuojelusta ja sen soveltamisesta sekä ilmoituskanavasta löydät Oikeuskanslerinviraston sivuilta.

Kanteluiden ja väärinkäytösilmoitusten lähetysosoite

Tee kantelu ensisijaisesti sähköisellä kantelulomakkeella. Voit myös lähettää vapaamuotoisen kantelun sähköpostitse tai postitse VTV:n kirjaamoon. Vapaamuotoisessa kantelussa on ilmoitettava ainakin kantelulomakkeen mukaiset tiedot.

Tee väärinkäytösilmoitus ensisijaisesti sähköpostilla. Ilmoituksen voi tehdä myös kirjeellä.

Sähköpostiosoite:
kirjaamo@vtv.fi

Postiosoite:
Valtiontalouden tarkastusvirasto
PL 1119
00101 Helsinki

Puhelinnumero lisätietoja ja yhteydenottoa varten:
09 432 5895