Tilintarkastus

Tilintarkastuksessa varmistetaan, että valtion talousarviota ja valtion taloudenhoitoa koskevia keskeisiä säännöksiä noudatetaan ja että valtion ja sen virastojen ja laitosten tuotoista, kuluista ja taloudellisesta asemasta raportoidaan oikeat ja riittävät tiedot. Tilintarkastuksen kautta syntyy konkreettisia korjauksia ja toimia valtionhallinnon kehittämiseksi.

Tilintarkastus tukee eduskunnan budjetti- ja lainsäädäntövallan ja asianmukaisen sisäisen valvonnan toteutumista, hyvään hallintoon ja taloudenhoitoon kuuluvien periaatteiden noudattamista sekä hallinnon tuloksellisuutta ja kehittämistä. Tilintarkastus myös tukee valtioneuvoston alaista hallintoa valtion taloudenhoidossa ja edistää hyvien käytäntöjen jakamista.

Tilintarkastuskertomukset

Tilintarkastuksen kohteet

VTV tarkastaa vuosittain valtion ja sen kirjanpitoyksiköiden eli ministeriöiden sekä muiden virastojen ja laitosten tilinpäätökset. Lisäksi VTV tarkastaa kolmen valtion talousarvion ulkopuolisen rahaston (Palosuojelurahasto, Öljysuojarahasto ja valtion televisio- ja radiorahasto) tilinpäätökset sekä laatii niistä tilintarkastuskertomukset. Tilintarkastuksen yhteydessä VTV tarkastaa myös valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa käytettäviä järjestelmiä. VTV tekee vuosittain noin 70 tilintarkastusta.

Tilintarkastuksessa käydään läpi tarkastettavan organisaation:

 • budjetointimenettelyt

 • tulostavoitteiden asettaminen

 • tilinpäätöslaskelmat

 • toimintakertomus

 • sisäisen valvonnan menettelyt

 • talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten noudattaminen.

Tarve tilintarkastukselle määräytyy sen mukaan, kuinka olennainen tarkasteltava kohde on valtion taloudenhoidolle ja tilinpäätökselle ja mitä riskejä siihen liittyy. Keskeistä on, mikä vaikutus tarkasteltavalla kohteella on julkiseen päätöksentekoon.

Tilintarkastuksen perusteella VTV antaa lausumansa siitä,

 • onko tilinpäätöslaskelmat laadittu säännösten edellyttämällä tavalla

 • antavatko laskelmien ja liitetietojen tarkastelu oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitoyksikön ja valtion taloudesta

 • onko toimintakertomuksessa esitetty oikeat ja riittävät tiedot toiminnallisesta tehokkuudesta

 • onko viraston tai laitoksen sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti

 • onko talousarviota ja keskeisiä taloudenhoidon säännöksiä noudatettu.

Tilintarkastuksen ohjeet ja laadunvarmistus

Tilintarkastuksessa noudatetaan VTV:n omia tarkastusohjeita, jotka on annettu tarkastusvirastoa koskevan lain 20 §:n perusteella. VTV soveltaa näissä tarkastusohjeissaan ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön INTOSAIn ISSAI-standardeja.

VTV on myös asettanut laatuvaatimukset tarkastusohjeilleen. Laatu turvataan riskianalyysien, tarkastussuunnitelmien, tarkastusprosessin hallinnan sekä kertomuslausumien evidenssin, selkeyden ja yhdenmukaisuuden avulla. Kaikissa tilintarkastuksissa käytetään apuna tietokoneavusteisia menetelmiä.