Tietopaketit

Hallinnon tilivelvollisuuden ja tuloksellisuuden tarkastamisen lisäksi VTV:n tehtävänä on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Olemme koonneet tietopaketteja ajankohtaisista aiheista tälle sivulle.

Julkaistut tietopaketit

Työllisyystoimet

Pääministerin Marinin hallitus on sitoutunut 75 prosentin työllisyysastetavoitteeseen vuoteen 2025 mennessä tekemällä päätöksiä taloutta vahvistavista työllisyystoimista, joilla tavoitellaan 80 000 lisätyöllistä vuosikymmenen loppuun mennessä. Lisäksi hallituksen on tarkoitus päättää 15.2.2022 mennessä työllisyystoimista, jotka vahvistavat julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla. Valtiovarainministeriön arvion mukaan työllisyyden kasvu on nopeutunut merkittävästi talouden elpymisen myötä, ja työllisyysasteen ennustetaan nousevan 73,6 prosenttiin vuonna 2022. VTV on käsitellyt finanssipolitiikan ja työllisyyspolitiikan yhteensovittamista vuonna 2020 julkaistussa tarkastuksessa.

Elokuun 2021 lopussa työllisyysasteen trendiluku oli 73,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,6 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömiä oli elokuussa 111 800. Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista, jossa työttömyysturvaseuraamuksia kohtuullistettaisiin ja porrastettaisiin. Malli on tarkoitus ottaa käyttöön 1.5.2022 alkaen.

Yli puolet kaikista työ- ja elinkeinoministeriön rekisteröimistä työttömistä työnhakijoista (281 000), eli 150 500 työnhakijaa on osallistunut työllisyyden kuntakokeiluun. Hallituksen täydentävät ja uudet toimenpiteet työvoimantarjonnan lisäämiseksi liittyvät työperäisen maahanmuuton edistämiseen, osaamisvajeeseen puuttuvaan koulutukseen ja työn tarjontaa nopeasti edistäviin toimiin. Kokonaisuudessaan työllisyyden hoitoon kohdennettaviin julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin on ehdotettu vuoden 2022 valtion talousarvioesityksessä 286 miljoonaa euroa.

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021. Kokeilulaki on voimassa nykyisellään 30.6.2023 saakka. Aiempia alueellisia työllisyyskokeiluja tarkastettiin vuonna 2020 julkaistussa Työvoimapalvelujen tarjonta ja uudistukset 2015–2019 -tarkastuksessa.

Hallitus päätti keväällä 2021, että TE-palvelut siirretään pysyvästi kunnille vuoden 2024 aikana. Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä linjasi syyskuun 2021 lopussa, että pääosa nykyisin TE-toimistojen vastuulla olevista henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluista siirrettäisiin kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on vähintään 20 000 henkilöä. Tämä vastaa kokoluokaltaan työllisyyden kuntakokeilujen vähimmäiskokoa. VTV on tarkastanut työvoimapalvelujen organisointiin liittyvien aiempien uudistusten vaikutuksia, tarkastuskertomus valmistui kesällä 2020.

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti 4.10.2021 lausuntokierrokselle hallituksen esitysluonnoksen, jossa työllisyyden kuntakokeilujen voimassaoloa esitetään jatkettavan vuoden 2024 loppuun saakka. Näin varmistettaisiin sujuva palvelujen järjestämisvastuun siirto pysyvästi kunnille. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2021. TE-palvelut 2024 -uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Uudistuksen valmistelun yksityiskohdat ovat vielä avoinna.

VTV on tarkastanut viime vuosina laajasti työvoimapalveluja ja työllisyyttä edistäviä toimia. Aiempien tarkastusten jälkiseurannoissa on selvitetty, miten tarkastuksen kohteena oleva asia on kehittynyt ja mihin toimiin hallinto on ryhtynyt tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten ja muiden kannanottojen perusteella. Päivitämme luetteloa.

Tarkastuksia

Muita julkaisuja

VTV:n antamia lausuntoja

Ilmastotoimet

Ilmastomuutos, vihreä talous ja kestävä kehitys ovat ajankohtaisia teemoja Suomessa ja kansainvälisesti. Ilmastonmuutokseen liittyy myös useita kansainvälisiä sopimuksia ja sitoumuksia. Teemat ylittävät perinteiset sektorirajat ja kytkeytyvät monimutkaisina kokonaisuuksina talouteen, talouden kehitykseen ja taloudenhoitoon ja niihin liittyy pitkän aikavälin taloudellisia riskejä. Oheen on koottu tuoreita ilmastoteemaan liittyviä tarkastuksia, selvityksiä ja muita asiantuntija-artikkeleita. Päivitämme luetteloa säännöllisesti.

Tarkastuksia

Muita julkaisuja

Blogeja ja artikkeleja