Näin valmistaudut VTV:n tarkastukseen

Tarkastustemme sisältö, laajuus ja kesto vaihtelevat tarkastuslajeittain. Tilintarkastukset tehdään vuosittain valtion kirjanpitoyksiköille, kun taas tuloksellisuustarkastuksen, laillisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen aiheet vaihtelevat monipuolisesti.

Hyvä tietää VTV:n tarkastuksista

Tarkastusten painopistealueet nousevat pääosin viraston omasta strategiasta. Valitsemme tarkastuksen kohteiksi ajankohtaisia ja merkittäviä teemoja, joiden perusteella esiselvitysaiheet ja -kohteet päätetään. Tarkastusaiheiden valitsemisessa otetaan huomioon aina myös valtiontaloudellinen merkitys.

Tarkastus ei tule organisaatiollenne yllätyksenä, vaan haluamme tehdä alusta alkaen tiiviistä yhteistyöstä organisaationne edustajien kanssa. Tarkastuksen kannanotot ja suositukset perustuvat kerättyyn evidenssiin. Teidän tuleekin antaa meille tarkastuksen edellyttämät tarvittavat tiedot ja tarvittaessa avustaa tarkastuksen suorittamisessa.

Voitte halutessanne olla yhteydessä tarkastajaamme tarkastuksen kaikissa vaiheissa. Lisäksi organisaatiollanne on oikeus saada ajantasaista tietoa tarkastuksen etenemisestä.

Näin tarkastus etenee

Kuvion tiedot kerrotaan tekstissä.

Kuva: Tarkastuksen vaiheet.

Tarkastuksen käynnistyminen

Tarkastus käynnistyy VTV:ssä tarkastuksen suunnittelulla ja projektisuunnitelmavaiheella, jonka aikana keskustelemme myös organisaationne asiantuntijoiden kanssa tarkastuksesta. Edellä mainittu esiselvitysvaihe on tärkeä etenkin tuloksellisuustarkastuksessa, jossa tarkastusaiheet eivät toistu säännöllisesti.

Usein tarkastajamme ottaa organisaatioonne yhteyttä jo esiselvitysvaiheessa, jonka aikana päätetään, toteutetaanko tarkastus vai ei. Pääsääntöisesti VTV päättää toteuttaa tarkastuksen, mutta joskus esiselvitysvaiheessa selviääkin, että tarkastusta ei kannata toteuttaa esimerkiksi viimeaikaisten suurten organisaatiomuutosten tai huonon ajankohdan vuoksi.

Jos tarkastus toteutetaan, tarkastaja määrittää tarkastusasetelman sekä tarkemmat tarkastuskriteerit. Tässä kohtaa yhteistyö teidän ja VTV:n tarkastajan välillä on ensiarvoisen tärkeää, jotta VTV voi toteuttaa hyödyllisen ja toimintaa kehittävän tarkastuksen.

Edustamallasi organisaatiolla on mahdollisuus kommentoida laadittua esiselvitysluonnosta. Näin varmistetaan, että tarkastaja on ymmärtänyt organisaationne toiminnan oikein, eikä väärinkäsityksiä pääse syntymään.

Tarkastusvaihe

Tarkastuksen aluksi VTV:ltä voi tarkastuslajista riippuen tulla kutsu aloituspalaveriin, jossa keskustellaan tarkastettavan organisaation edustajien kanssa prosessin luonteesta, tiedonkeruusta sekä aikataulusta.

Organisaatioltanne pyydetään tarvittavat aineistot ja tiedot tarkastukseen liittyen. Lisäksi voidaan sopia mahdollisista ylimääräisistä tapaamisista, joissa tarkastajamme tutustuu organisaatioonne sekä keskustelee tarkastukseen liittyvistä teemoista kanssanne. Tapaamisissa käsiteltävät kysymykset välitetään usein teille jo etukäteen. Keskustelut voidaan nauhoittaa myöhempää analysointia varten, mikä voi olla tarpeen esimerkiksi tuloksellisuustarkastuksen yhteydessä.

Tarkastuksen loppuvaiheessa tarkastuskertomusluonnos annetaan kommentoitavaksenne: teillä on aina oikeus lausua oma kantanne luonnoksen sisällöstä. Kommenttinne luonnoksesta dokumentoidaan ja huomioidaan lopullisessa tarkastuskertomuksessa VTV:n harkinnan mukaan. Lausuntonne julkaistaan myös VTV:n ulkoisilla verkkosivuilla.

Tarkastuksen raportointi

Tarkastusvaiheen kesto vaihtelee tarkastuksesta riippuen, ja tarkastus voi kestää useitakin kuukausia. Tarkastuksen päätyttyä VTV julkaisee eduskunnalle toimitettavan tarkastuskertomuksen, joka sisältää tarkastusviraston kannanotot ja suositukset. Lisäksi kertomus annetaan tiedoksi ministeriölle, jonka hallinnonalaan tarkastettava virasto kuuluu. Kertomus julkaistaan myös VTV:n verkkosivuilla.

Tuotamme tietoa ensisijaisesti eduskuntaa varten. Tehdyistä tilintarkastuksista annetaan vuosittain tilintarkastuskertomus ja tiivis vuosiyhteenveto. Tarkastuskohtaiset väliraportit sisältävät tarkastuksen johtopäätökset, niiden perustelut ja suositukset.

Suositukset pyritään ilmaisemaan siten, että voitte itse päättää tarkoituksenmukaiset toimenpiteet suositusten täyttämiseksi. Tarkastusprosessin päätyttyä pyydämme organisaatioltanne palautetta tarkastusprosessista kehittääkseen omaa toimintaamme.

Tarkastuksen jälkeen

VTV voi suorittaa tarkastuslajista riippuen tarkastuksen jälkiseurannan muutaman vuoden sisällä tarkastuksesta. Yleensä virasto lähestyy silloin organisaatiotanne kirjallisesti ja pyytää selvitystä annettujen suositusten toteutumisesta. Jälkiseuranta on tarkastuskohteessa tapahtuvien muutosten seurantaa, ja siitä tehdään julkinen raportti.

Hyvä hallinto ja hyvä yhteistyö

VTV:n tavoitteena on julkisen toiminnan kestävän kehityksen tukeminen. Tarkastustoiminta perustuu kansainvälisiin ISSAI-standardeihin. Toteuttaakseen tavoitteensa VTV tarjoaa ajankohtaista ja hyödynnettävissä olevaa tietoa valtion varojen käytöstä ensisijaisesti eduskunnalle. Samaten se tarjoaa tietoa toiminnan kehittämiseksi muille sidosryhmilleen kuten ministeriöille ja virastoille. Hyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta parantaa osaltaan kansalaisten luottamusta hallinnon toimintaan.

Vuorovaikutteiset keskustelut ja ennakointi ovat tässä työssä tärkeitä. VTV pyrkii hyvään yhteistyöhön tarjoamalla tarkastusten aikana mahdollisuuden yhteiselle dialogille.