Suunnittelu ja seuranta

Tulosta sivu

Tarkastusviraston pitkän aikavälin tavoitteet, toiminnan painopisteet ja strategiset linjaukset on kirjattu viraston strategiaan.

Strategia sisältää linjaukset siitä, miten tarkastuksia kohdennetaan, mitä ovat tarkastus-, valvonta- ja asiantuntijatoiminnan tavoitteet ja miten toimintaa kehitetään. Tarkastusviraston strategia täsmennetään konkreettisiksi suunnitelmiksi tarkastussuunnitelmassa, toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja tulostavoitteissa, jotka laaditaan vuosittain. Tarkastukset perustuvat tarkastussuunnitelmaan virastosta annetun lain mukaisesti.

Johdon tuki -yksikön suunnittelutoiminto valmistelee muiden yksiköiden kanssa ehdotukset strategisiksi linjauksiksi, tarkastussuunnitelmaksi ja tulostavoitteiksi, jotka puolestaan tarkastusviraston johto hyväksyy. Suunnittelutoiminto valmistelee myös valtiontalouden kokonaistaloudelliset riskianalyysit ja toimintaympäristöanalyysit tarkastussuunnittelua varten. Hallintoyksikkö valmistelee vuosittain viraston toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tilinpäätöksen.

Suunnitelmat

Tarkastussuunnitelma 2019–2023

Tarkastussuunnitelma 2018–2022

Tarkastussuunnitelma 2017–2021

Tutki aikaisempia tarkastussuunnitelmia

Seurantatiedot

Tilinpäätös 2017

Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös 2015

Tutki aikaisempia tilinpäätöksiä ja toimintakertomuksia

Vuosikertomus 2017 (VTV:n kertomus eduskunnalle toiminnastaan)

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2015

Tutki aikaisempia vuosikertomuksia

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Strategia 2013–2020

Valtion- ja kansantalouden riskien riskianalyysi 2015

Valtiontalouden ja kansantalouden pääriskit 2015

Valtiontalouden tarkastusviraston tietoturvapolitiikka 2014–2020