Kansainväliset verkostot

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on laajat kansainväliset verkostot. Teemme aktiivista yhteistyötä niin pohjoismaiden, Euroopan unionin kuin muiden maiden tarkastusvirastojen kanssa. Kansainväliset verkostomme ovat mahdollisuus jakaa omaa osaamistamme, oppia kollegavirastojen käytännöistä ja kehittää omaa osaamista sekä saada eväitä kansallisen tarkastustyön kehittämiseen.

Valtiontalouden tarkastusviraston tärkeimpiä pysyviä yhteistyöareenoita ovat:

 • ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälinen järjestö INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions)

 • INTOSAIn Euroopan maanosajärjestö EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions)

 • EU-maiden tarkastusvirastojen ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) yhteistyökomitea EU Contact Committee

 • pohjoismaisten tarkastusvirastojen yhteistyöverkosto.

Kaudella 2020–2025 VTV toimii INTOSAIn ympäristötarkastuksen työryhmä WGEA:n (Working Group on Environmental Auditing) puheenjohtajana.

Kansainvälisen toiminnan muita muotoja ovat esimerkiksi:

 • toimiminen INTOSAIn ja EUROSAIn alaisissa työryhmissä ja verkostoissa

 • toimiminen ETT:n kansallisena yhteistyöviranomaisena

 • osallistuminen tarkastusvirastojen rinnakkais- ja yhteistarkastuksiin

 • osallistuminen ulkomaisten tarkastusvirastojen vertaisarviointeihin

 • osallistuminen tarkkailijana Euroopan tilintarkastustuomioistuimen Suomessa tekemiin tarkastuksiin

 • kansainvälisten tilintarkastustehtävien vastaanottaminen, jolloin VTV toimii ulkoisena tilintarkastajana kansainvälisille organisaatioille

 • toimiminen riippumattomien finanssipolitiikan valvontaelinten kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa (IFI, Independent Fiscal Institutions)

 • yhteistyö EU:n, OECD:n ja YK:n kanssa

 • kansainvälisten vierailujen vastaanottaminen

 • osallistuminen muuhun kansainväliseen yhteistyöhön ja verkostojen toimintaan kuten puolue- ja vaalirahoituksen sekä avoimuusrekisterin valvontaa edistävään kansainväliseen toimintaan.

Lisää tietoa VTV:n kansainvälisestä yhteistyöstä

INTOSAI

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) on ylimpien ulkoisten tarkastusviranomaisten kansainvälinen järjestö, joka perustettiin vuonna 1953. Nykyisin sillä on 195 jäsentä ja 5 liitännäisjäsentä. INTOSAIn motto on “experientia mutua omnibus prodest” eli yhteinen kokemus hyödyttää kaikkia.

Järjestön ylintä päätösvaltaa käyttävät kolmen vuoden välein pidettävä kongressi ja kolmen vuoden toimikaudeksi nimitettävä hallintoneuvosto. INTOSAIn pääsihteeristö on Itävallan tilintarkastustuomioistuimen yhteydessä. INTOSAIn alla on komiteoita ja työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa tarkastusalan kehittämistä ja kansainvälisiä ISSAI-standardeja.

INTOSAIn ympäristötarkastuksen työryhmä WGEA

VTV on vuosina 2020–2025 INTOSAIn ympäristöryhmän WGEA:n (Working Group on Environmental Auditing) puheenjohtaja. WGEA:ssa on yli 80 jäsenmaata, ja se on INTOSAIn suurin työryhmä. Puheenjohtajuuden myötä VTV:llä toimii työryhmän sihteeristö, joka vastaa työryhmän käytännön asioista sekä koordinoi työohjelman toimeenpanoa. Työryhmän puheenjohtajuus tarjoaa VTV:lle vahvan roolin kansainvälisessä tarkastusyhteisössä ja ympäristöpolitiikassa.

WGEA tukee ympäristö- ja ilmastopolitiikan tarkastamista julkaisemalla tarkastusohjeita ja -selvityksiä, järjestämällä koulutusta sekä osallistumalla INTOSAIn tarkastusstandardien kehittämiseen. Sihteeristö pitää yhteyttä sidosryhmiinsä kuten YK-ohjelmiin, Maailmanpankkiin ja OECD:hen. WGEA-yhteisö kehittää tarkastusmenetelmiä sekä vaihtaa kokemuksia kustannustehokkaista politiikkaratkaisuista ja vaikuttavan tarkastustyön edellytyksistä. Vuosien varrella työryhmä on käsitellyt monipuolisesti ympäristöpolitiikan eri osa-alueita vesiensuojelusta luonnon monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen ja luonnonvaroihin.

Vuosina 2023–2025 WGEA keskittyy kahteen temaattiseen painopisteeseen: 1) ilmastoon ja biodiversiteettiin sekä 2) vihreään talouteen. Projektit käsittelevät ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden välistä dynamiikkaa, finanssipoliittisia välineitä, ympäristö- ja luonnonvaratilinpitoa sekä kestävän kehityksen raportointia. WGEA tukee myös kahta globaalia rinnakkaistarkastusta, jotka käsittelevät ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä ilmastopolitiikan arvioimisen kehittämistä.

EUROSAI

EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions) on ylimpien tarkastusviranomaisten eurooppalainen järjestö, joka aloitti toimintansa 1990. Nykyisin järjestöön kuluu 51 jäsentä eli 50 eurooppalaisen valtion ylimmät tarkastusviranomaiset ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Järjestön ylintä päätösvaltaa käyttää kolmen vuoden välein pidettävä kongressi ja kolmen vuoden toimikaudeksi nimitettävä hallitus. Asiantuntijatoiminta on organisoitu työryhmien kautta. EUROSAIn sihteeristö toimii Espanjan tilintarkastustuomioistuimen yhteydessä.

EU-tarkastuselinten yhteyskomitea

EU CC (Contact Committee of the Supreme Audit Institutions of the European Union) on Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea. Ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin vuonna 1960.

EU CC:n toimintaan kuuluvat pääjohtajakokoukset, tarkastusvirastojen EU-yhteyshenkilöiden yhteistyö, työryhmien ja verkostojen työ ja näiden piirissä toteutettavat rinnakkais- ja yhteistarkastukset. VTV  toimii lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti ETT:n kansallisena yhteistyöviranomaisena.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaiseen yhteistyöhön sisältyy tarkastusvirastojen pääjohtajien vuosittainen kokous, kokousta valmistelevien asiantuntijoiden yhteistyö, muut tapaamiset ja työpajat sekä mahdolliset rinnakkaistarkastukset. Pohjoismaiseen yhteistyöhön osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Färsaaret.

IFI-yhteistyö

VTV valvoo Euroopan unionin vakaussopimuksessa ja EU:n budjettikehysdirektiivissä olevien säännösten noudattamista. Finanssipolitiikan valvontatehtävässään VTV osallistuu riippumattomien finanssipolitiikan valvontaelinten (IFI, Independent Fiscal Institutions) kansainvälisten yhteistyöverkostojen kokouksiin.

Finanssipolitiikan valvontatehtävässä tarkastusvirastolla on myös kahdenvälistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Riippumattomien finanssipolitiikan valvojien yhteistyöorganisaatioita ovat EU IFI, EUNIFI ja OECD PBO & IFI:

 • EU IFI, Network of European Independent Fiscal Institutions, on Euroopan riippumattomien finanssipolitiikan valvojien virallinen verkosto.

 • EUNIFI, EU Network of Independent Fiscal Institutions, on EU-maiden ja Euroopan komission yhteistyöverkosto, jonka koolle kutsumisesta ja ohjelmasta vastaa Euroopan komissio.

 • OECD PBO & IFI (OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions) on OECD:n koolle kutsuma ja puheenjohtama riippumattomien finanssipolitiikan valvojien verkosto, jossa on lisäksi mukana parlamentaarisia budjettivalvojia OECD-maista.