Kansainväliset verkostot

Valtiontalouden tarkastusviraston tärkeimpiä pysyviä yhteistyöareenoita ovat:

 • ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälinen järjestö –INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions)

 • INTOSAIn Euroopan maanosajärjestö EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions)

 • EU-maiden tarkastusvirastojen ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) yhteistyökomitea EU Contact Committee
  pohjoismaisten tarkastusvirastojen verkosto

 • INTOSAIn ympäristötarkastuksen työryhmä WGEA (Working Group on Environmental Auditing), VTV:n puheenjohtajuuskausi 2020–2025

 • valtiontalouden tarkastusvirastojen data-analytiikkaverkosto, johon kuuluvat VTV:n lisäksi Alankomaiden, Norjan, Iso-Britannian, Saksan ja Brasilian tarkastusvirastot.

Kansainvälisen yhteistyön muita muotoja ovat:

 • tarkastusvirastojen rinnakkais- ja yhteistarkastukset

 • ETT:n kansallisena yhteistyöviranomaisena toimiminen

 • tarkkailijana toimiminen Suomeen kohdistuvissa ETT:n tarkastuksissa

 • ulkomaisten tarkastusvirastojen vertaisarviointeihin osallistuminen harkinnanvaraisesti

 • kansainvälisten tilintarkastustehtävien vastaanottaminen, jolloin VTV toimii ulkoisena tilintarkastajana kansainvälisille organisaatioille

 • osallistuminen riippumattomien finanssipolitiikan valvontaelinten (eng. Independent Fiscal Institutions) kansainvälisten yhteistyöverkostojen toimintaan

 • yhteistyö Euroopan unionin komission, OECD:n ja YK:n kanssa.

Dynaaminen visualisointi, jossa yhteistyöjärjestön nimen valitsemalla näytetään järjestön toiminta-alue maailman kartalla ja lyhyt määritelmä järjestön tehtävistä. Järjestöjen tehtävät on kuvattu myös sivun tekstissä.

Klikkaa kuvaa niin pääset dynaamisen kartan avulla tutustumaan kansainvälisten verkostojen alueisiin. Kuva aukeaa ulkoiseen palveluun.

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) on ylimpien ulkoisten tarkastusviranomaisten kansainvälinen järjestö, joka perustettiin vuonna 1953. Nykyisin sillä on 195 jäsentä ja 5 liitännäisjäsentä. Järjestön mottona toimii “Experientia mutua omnibus prodest”, yhteinen kokemus hyödyttää kaikkia.

Järjestön ylintä päätösvaltaa käyttävät kolmen vuoden välein pidettävä kongressi ja kolmen vuoden toimikaudeksi nimitettävä hallitus (Governing Board). Järjestön pääsihteeristö toimii Itävallan tilintarkastustuomioistuimen yhteydessä. Sen asiantuntijatoiminta on organisoitu komitea- ja työryhmätyöskentelyn kautta, jota ohjaa INTOSAI-strategia (2017–2022). Työryhmissä kehitetään kansainvälisiä ISSAI-tarkastusstandardeja, joissa tarkastustoiminnan kehittämisen näkökulmasta myös Valtiontalouden tarkastusvirasto on mukana.

Valtiontalouden tarkastusvirasto puheenjohtaa vuosina 2020-2025 ylimpien ulkoisten tarkastusviranomaisten kansainvälinen järjestö INTOSAIn ympäristöryhmää (Working Group on Environmental Auditing, WGEA), joka on INTOSAI:n suurin työryhmä 76 jäsenmaallaan. Tarkastusvirastossa toimii sihteeristö, joka vastaa työryhmän käytännön asioista sekä työohjelman toimeenpanosta. Sihteeristöä tukee 15 maan tarkastusvirastosta koostuva ohjausryhmä. Työryhmän puheenjohtajuus tarjoaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle vahvan roolin kansainvälisesti tarkastusyhteisössä sekä ympäristöpolitiikassa.

INTOSAI WGEA tukee ympäristöpolitiikan tarkastamista julkaisemalla tarkastusohjeita, selvityksiä ja koulutusmateriaaleja sekä osallistumalla INTOSAIn tarkastusstandardien kehittämiseen. WGEA-yhteisö kehittää tarkastusmenetelmiä ja vaihtaa kokemuksia vertaisten parissa kustannustehokkaista politiikkaratkaisuista ja vaikuttavan tarkastustyön edellytyksistä. Vuosien varrella työryhmä on käsitellyt monipuolisesti ympäristöpolitiikan eri osa-alueita vesiensuojelusta luonnon monimuotoisuuteen, ilmastonmuutokseen ja luonnonvaroihin.

EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions) on ylimpien tarkastusviranomaisten eurooppalainen järjestö, joka aloitti toimintansa 1990. Nykyisin järjestöön kuluu 50 jäsentä eli 49 eurooppalaisten valtioiden ylintä tarkastusviranomaista ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Järjestön ylintä päätösvaltaa käyttää kolmen vuoden välein pidettävä kongressi ja kolmen vuoden toimikaudeksi nimitettävä hallitus (Governing Board). Asiantuntijatoiminta on organisoitu työryhmien kautta. Niiden toimintaa ohjaa EUROSAI-strategia (2017–2023). EUROSAIn sihteeristö toimii Espanjan tilintarkastustuomioistuimen yhteydessä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valittiin kesäkuussa 2014 Haagissa pidetyssä EUROSAIn kongressissa EUROSAIn hallitukseen (Governing Board) vuoteen 2021 saakka. Tarkastusvirastolla on hallintoneuvostossa tulevaisuuteen katsova ajankohtaisten aiheiden portfoliovastuu (Emerging issues and forward thinking). Tehtävänä on seurata ja raportoida aktiivisesti ajankohtaisista aiheista, muun muassa digitalisaatiosta, turvallisuuskysymyksistä, maahanmuutosta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta. Jatkumona portfoliotyölle Valtiontalouden tarkastusvirasto on varapuheenjohtaja Iso-Britannian tarkastusviraston keväällä 2020 perustamassa tarkastusvirastojen EUROSAI Project Group on Auditing the response to the COVID-19 pandemic -työryhmässä.  Tarkastusvirasto toimii myös varapuheenjohtajana EUROSAI:n Preparing for future risks and climate crisis: Time for audit to take a long-term view? -ilmastorahoituksen työryhmässä yhteistyössä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa.

EU CC (Contact Committee of the Supreme Audit Institutions of the European Union) on Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea. Vuosittaiseen yhteyskomiteaan osallistuvat EU:n ylimpien kansallisten tarkastuselinten pääjohtajat ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin vuonna 1960.

EU CC:n toiminta koostuu pääjohtajakokouksen ohella tarkastusvirastojen EU-yhteyshenkilöiden yhteistyöstä sekä pääjohtajakokouksen asettamien työryhmien ja verkostojen työstä mukaan lukien näiden piirissä toteutettavat rinnakkais- ja yhteistarkastukset.

Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti ETT:n kansallisena yhteistyöviranomaisena.

Pohjoismaiden tarkastusvirastojen yhteistyön kulmakivenä on pohjoismaisten tarkastusvirastojen pääjohtajien vuosittainen kokous. Kokousta valmistelevat yhdyshenkilöt kokoontuvat niin ikään kerran vuodessa omaan yhdyshenkilökokoukseensa. Lisäksi pohjoismaiset tarkastusvirastot järjestävät säännöllisesti tapaamisia ja työpajoja sekä erikseen sovittuja rinnakkaistarkastuksia. Pohjoismaiseen tarkastusvirastojen yhteistyön piiriin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Färsaaret.

NBP (Nordic, Baltic, Poland) -yhteistyö on Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Puolan tarkastusvirastojen välistä yhteistyötä, kuten pääjohtajatapaamisia ja asiantuntijakokouksia. Näiden keskeisenä tavoitteena on yhteydenpito ja tiedonvaihto alueellisista tarkastusalan kysymyksistä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo Euroopan unionin vakaussopimuksessa ja EU:n budjettikehysdirektiivissä olevien säännösten noudattamista. Finanssipolitiikan valvontatehtävään liittyen tarkastusvirasto osallistuu vuosittain riippumattomien finanssipolitiikan valvontaelinten (Independent Fiscal Institutions) kansainvälisten yhteistyöverkostojen kokouksiin. Finanssipolitiikan valvontatehtävässä tarkastusvirastolla on myös kahdenvälistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Riippumattomien finanssipolitiikan valvojien (Independent Fiscal Institutions) yhteistyöorganisaatioita ovat EU IFI, EUNIFI ja OECD PBO & IFI.

EU IFI, Network of European Independent Fiscal Institutions, on Euroopan riippumattomien finanssipolitiikan valvojien virallinen verkosto.

EUNIFI, EU Network of Independent Fiscal Institutions, on EU-maiden ja Euroopan komission yhteistyöverkosto, jonka koolle kutsumisesta ja ohjelmasta vastaa Euroopan komissio.

OECD PBO & IFI, OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions, on OECD:n koolle kutsuma ja puheenjohtama riippumattomien finanssipolitiikan valvojien verkosto, jossa on lisäksi mukana parlamentaarisia budjettivalvojia OECD-maista.