Kansainväliset verkostot

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) on ylimpien ulkoisten tarkastusviranomaisten kansainvälinen järjestö, joka perustettiin vuonna 1953. Nykyisin sillä on 192 jäsentä ja 5 liitännäisjäsentä. Järjestön mottona toimii “Experientia mutua omnibus prodest”, yhteinen kokemus hyödyttää kaikkia.

Järjestön ylintä päätösvaltaa käyttävät kolmen vuoden välein pidettävä kongressi ja kolmen vuoden toimikaudeksi nimitettävä hallitus (Governing Board). Sen asiantuntijatoiminta on organisoitu komitea- ja työryhmätyöskentelyn kautta, jota ohjaa INTOSAI-strategia (2017–2022). Järjestön pääsihteeristö toimii Itävallan tilintarkastustuomioistuimen yhteydessä.

EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions) on ylimpien tarkastusviranomaisten eurooppalainen järjestö, joka aloitti toimintansa 1990. Nykyisin järjestöön kuluu 50 jäsentä eli 49 eurooppalaisten valtioiden ylintä tarkastusviranomaista ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Järjestön ylintä päätösvaltaa käyttää kolmen vuoden välein pidettävä kongressi ja kolmen vuoden toimikaudeksi nimitettävä hallitus (Governing Board). Asiantuntijatoiminta on organisoitu työryhmien kautta. Niiden toimintaa ohjaa EUROSAI-strategia (2017–2023). EUROSAIn sihteeristö toimii Espanjan tilintarkastustuomioistuimen yhteydessä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valittiin kesäkuussa 2014 Haagissa pidetyssä EUROSAIn kongressissa EUROSAIn hallitukseen (Governing Board) vuoteen 2020 saakka.

EU CC (Contact Committee of the Supreme Audit Institutions of the European Union) on Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea. Vuosittaiseen yhteyskomiteaan osallistuvat EU:n ylimpien kansallisten tarkastuselinten pääjohtajat ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin vuonna 1960.

EU CC:n toiminta koostuu pääjohtajakokouksen ohella tarkastusvirastojen EU-yhteyshenkilöiden yhteistyöstä sekä pääjohtajakokouksen asettamien työryhmien ja verkostojen työstä mukaan lukien näiden piirissä toteutettavat rinnakkais- ja yhteistarkastukset.

Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti ETT:n kansallisena yhteistyöviranomaisena.

Pohjoismaiden tarkastusvirastojen yhteistyön kulmakivenä on pohjoismaisten tarkastusvirastojen pääjohtajien vuosittainen kokous. Kokousta valmistelevat yhdyshenkilöt kokoontuvat niin ikään kerran vuodessa omaan yhdyshenkilökokoukseensa. Lisäksi pohjoismaiset tarkastusvirastot järjestävät säännöllisesti tapaamisia ja työpajoja sekä erikseen sovittuja rinnakkaistarkastuksia. Pohjoismaiseen tarkastusvirastojen yhteistyön piiriin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Färsaaret.

NBP (Nordic, Baltic, Poland) -yhteistyö on Pohjoismaiden, Baltian maiden ja Puolan tarkastusvirastojen välistä yhteistyötä, kuten pääjohtajatapaamisia ja asiantuntijakokouksia. Näiden keskeisenä tavoitteena on yhteydenpito ja tiedonvaihto alueellisista tarkastusalan kysymyksistä.

Riippumattomien finanssipolitiikan valvojien (Independent Fiscal Institutions) yhteistyöorganisaatioita ovat EU IFI, EUNIFI ja OECD PBO & IFI.

EU IFI, Network of European Independent Fiscal Institutions, on Euroopan riippumattomien finanssipolitiikan valvojien virallinen verkosto.

EUNIFI, EU Network of Independent Fiscal Institutions, on EU-maiden ja Euroopan komission yhteistyöverkosto, jonka koolle kutsumisesta ja ohjelmasta vastaa Euroopan komissio.

OECD PBO & IFI, OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions, on OECD:n koolle kutsuma ja puheenjohtama riippumattomien finanssipolitiikan valvojien verkosto, jossa on lisäksi mukana parlamentaarisia budjettivalvojia OECD-maista.