VTV

Valtiontalouden tarkastusvirasto, VTV, on valtion taloudenhoidon tarkastaja. Tarkastusviraston asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa ja se toimii eduskunnan yhteydessä.
Tulosta sivu

VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja puolue- ja vaalirahoitusta. Toiminnallaan VTV varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi. Samalla VTV valvoo, että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.

VTV:n toiminta kattaa koko valtiontalouden, ja sillä on laajat perustuslaissa säädetyt tietojensaantioikeudet. VTV varmistaa osaltaan oikeusvaltion, kansanvallan ja kestävän talouden periaatteita myös Euroopan unionin taloudenhoidossa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä.

Tutustu VTV:n tarkastus- ja valvontatyöhön.

Organisaatio

VTV:n pääjohtajana toimii Tytti Yli-Viikari. Tarkastusvirastossa on neljä yksikköä, joissa työskentelee yhteensä noin 140 henkilöä:

  • tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen yksikkö

  • tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikkö

  • johdon tuen yksikkö

  • hallintoyksikkö.

Tarkastusviraston päätoimipaikka on Helsingissä, mutta sillä on toimipaikat myös Turussa ja Oulussa. Katso yhteystiedot.

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen yksikkö

Yksikön tehtävänä on toteuttaa viraston tarkastussuunnitelmassa päätetyt tilintarkastukset ja laillisuustarkastukset. Toiminnallaan yksikkö varmistaa, että valtion talousarviota noudatetaan ja valtion ja kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksissä esitetään oikeat ja riittävät tiedot.

Yksikkö käsittelee myös puoluelain ja vaalirahoituslain mukaiset asiat: se valmistelee eduskunnalle annettavat puoluerahoituksen ja vaalirahoituksen valvontakertomukset sekä toimii vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan asiantuntijana.

Yksikköä johtaa ylijohtaja Marjatta Kimmonen.

Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikkö

Tuloksellisuustarkastuksen ja finanssipolitiikan tarkastuksen yksikköön sijoittuu myös finanssipolitiikan valvonta.

Tarkastuskohteista päätetään viraston tarkastussuunnitelmassa, ja kohdentaminen perustuu viraston strategiaan sekä systemaattiseen riskianalyysiin.

Yksikköä johtaa ylijohtaja Marko Männikkö.

Johdon tuen yksikkö

Johdon tuki avustaa pääjohtajaa strategisessa johtamisessa, suunnittelussa, kehittämisessä ja seurannassa. Yksikkö vastaa myös viraston viestinnästä ja hoitaa kansainvälisiä asioita.

Hallintoyksikkö

Tarkastusviraston hallintoyksikön tehtävänä on hoitaa mm. viraston yleis- ja henkilöstöhallintoa, taloushallintoa ja ICT-palveluja. Hallintoyksikössä valmistellaan yhteistyössä tarkastuksen toimintayksiköiden kanssa viraston toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toimintakertomus, annetaan oikeudellista neuvontaa sekä tuetaan ja avustetaan muita toimintayksiköitä niiden tehtävien hoitamisessa.

Toimintayksikköä johtaa hallintojohtaja Mikko Koiranen.

Lue lisää

VTV:n johto

Kantelut ja väärinkäytösilmoitukset

Eduskunta

Eduskunnan avoimen datan sivut