VTV

Valtiontalouden tarkastusvirasto, VTV, on valtion taloudenhoidon tarkastaja. Tarkastusviraston asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa ja se toimii eduskunnan yhteydessä.

VTV tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja puolue- ja vaalirahoitusta. Toiminnallaan VTV varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi. Samalla VTV valvoo, että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.

VTV:n toiminta kattaa koko valtiontalouden, ja sillä on laajat perustuslaissa säädetyt tietojensaantioikeudet. VTV varmistaa osaltaan oikeusvaltion, kansanvallan ja kestävän talouden periaatteita myös Euroopan unionin taloudenhoidossa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä.

Tutustu VTV:n tarkastus- ja valvontatyöhön.

Organisaatio

VTV:n pääjohtajana toimii Tytti Yli-Viikari. Tarkastusvirastoa johdetaan neljällä vaikuttavuusalueella:

  • Kestävä julkinen talous

  • Kestävä hallinnon kehittäminen

  • Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta

  • Toimiva tiedonhallinta.

Kestävä julkinen talous -vaikuttavuusalueen ytimessä on julkisen talouden ja valtiontalouden suunnittelu ja hallinta. Tarkasteltavia teemoja ovat finanssipolitiikka ja sen valmistelu sekä valtion omaisuuden, vastuiden, investointien ja rahoitusriskien hallinta. Vaikuttavuusalue kattaa myös valtiontalouteen kohdistuvien riskien kannalta tärkeän rahoitussektorin valvonnan ja sääntelyn. Tarkastus- ja valvontatiedolla vaikutetaan siihen, että julkista ja valtiontaloutta hoidetaan kestävästi, vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Finanssipolitiikan riippumattomalla valvonnalla varmistetaan myös sääntöperusteisen finanssipolitiikan toimivuutta ja vaikutetaan säännöstön tarkoituksenmukaisuuteen. Vaikuttavuusalueen johtajana toimii Matti Okko.

Kestävä hallinnon kehittäminen -vaikuttavuusalueen avainteemoja ovat yhtenäinen valtioneuvosto, hallinnon rakennereformit ja kokeilukulttuuri, valtio työnantajana, kestävä kehitys ja lainsäädännön laatu. Vaikuttavuusalueen johtajana toimii Heli Mikkelä.

Hyvinvoiva ja turvallinen yhteiskunta -vaikuttavuusalue keskittyy hyvinvointivaltion peruspilareihin, joita ovat sosiaaliturvan etuusjärjestelmät, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, työllisyys ja yrittäjyys, jatkuva oppiminen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä kokonaisturvallisuus. Tarkastustiedolla vaikutetaan näiden osa-alueiden taloudellisen kestävyyden turvaamiseen ja kehittämiseen. Vaikuttavuusalueen johtajana toimii Anna-Liisa Pasanen.

Toimivan tiedonhallinnan vaikuttavuusalue läpäisee koko valtiontalouden ja valtiokonsernin. Sen painopistealueita ovat talouden tiedonhallinta, toiminnan tuloksellisuuden, konsernitiedon, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehitys sekä talousarvion noudattaminen valtiokonsernissa. Vaikuttavuusalueen johtaja toimii Jaakko Eskola.

Tarkastusvirastossa työskentelee noin 150 henkilöä, jotka ovat sijoittuneet neljään oppimiskeskukseen. Oppimiskeskukset huolehtivat henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Tarkastusviraston päätoimipaikka on Helsingissä, mutta sillä on toimipaikat myös Turussa ja Oulussa. Katso yhteystiedot.

Lue lisää

VTV:n johto

Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta

Kantelut ja väärinkäytösilmoitukset

Eduskunta

Eduskunnan avoimen datan sivut