Julkaisulajien esittely

Valtiontalouden tarkastusvirasto tuottaa tarkastus- ja valvontatoimintaan ja muuhun asiantuntemukseensa perustuvaa tietoa eduskunnalle, valtion hallinnolle ja yleisen keskustelun tueksi. Alla on kuvattu VTV:n julkaisulajit.

Voit suodattaa esiin eri julkaisulajeja Julkaisut-sivulla.

Tarkastusjulkaisut

Tarkastuskertomukset

Tarkastuskertomuksessa esitetään viraston tarkastussuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen havainnot, johtopäätökset ja VTV:n suositukset tarkastuskohteille havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuskertomus on tarkastuksen lakisääteinen raportti, jossa tulokset julkaistaan ensi kerran.

Tarkastuskertomus lähetetään tarkastuksen kohteina olleille valtion hallinto- tai kirjanpitoyksiköille. Kertomukset annetaan tiedoksi myös valtionvarain controller -toiminnolle, eduskunnan tarkastusvaliokunnalle ja muille valiokunnille, joiden tehtäväalueeseen tarkastettu asia kuuluu.

ISSN 1799-8107 (pdf)

Jälkiseurantaraportit

Jälkiseurantaraportissa kerrotaan, mihin toimiin tarkastuskohde on ryhtynyt tarkastusviraston johtopäätösten ja suositusten perusteella, ja ovatko nämä toimet tarkastusviraston käsityksen mukaan riittävät korjaamaan tarkastuksessa havaitut epäkohdat.

Eduskunnalle annettavat kertomukset

Eduskunnalle annettaviin kertomuksiin kootaan eduskunnan kannalta oleellisimmat tarkastus- ja valvontahavainnot sekä niiden perusteella laaditut analyysit. VTV koostaa vuosittain kertomukset valtion taloudenhoidon tilasta, finanssipolitiikasta sekä vaali- ja puoluerahoituksen avoimuudesta.

VTV antaa vuosittain syyskuussa vuosikertomuksen toiminnastaan eduskunnalle. Kertomuksessa raportoidaan tarkastusviraston näkemys valtion taloudenhoidon ja hallinnon tilasta keskeisten tarkastushavaintojen perusteella sekä yhteenveto viraston toiminnasta ja tuloksellisuudesta.

VTV antaa vuosittain myös kaksi erilliskertomusta: erilliskertomuksen valtion edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta toukokuussa ja finanssipolitiikan valvonnan raportin joulukuussa.

ISSN 1796-9646 (pdf)

Finanssipolitiikan valvonnan julkaisut

VTV valvoo finanssipolitiikan päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta sekä finanssipolitiikan ohjausvälineiden toimivuutta ja vaikuttavuutta. Finanssipolitiikan valvonnan tuloksista raportoidaan valtioneuvostolle kaksi kertaa vuodessa. VTV arvioi raporteissaan EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista, julkisen talouden suunnitelman laadintaa ja toteutusta, valtiontalouden kehysten noudattamista, valtiovarainministeriön ennusteita sekä finanssipolitiikan mitoitusta.

Puolue- ja vaalirahoitusvalvonnan julkaisut

VTV raportoi kunta-, alue-, eduskunta-, europarlamentti- ja presidentinvaalien jälkeen, ovatko vaaleissa valitut ja heidän varahenkilönsä ilmoittaneet VTV:n rekisteriin vaalikampanjansa rahoituksen ja kulut. Kertomus julkaistaan kahdeksan kuukauden kuluessa vaalituloksen vahvistamisesta.

VTV valvoo puoluetukea ja raportoi vuosittain, ovatko puolueet tehneet VTV:n rekisteriin säädösten mukaiset ilmoitukset saamistaan tuista ja niiden antajista sekä vaalikampanjansa rahoituksesta ja kuluista.

Muut julkaisut

Katsaukset

Katsaukset ovat asiantuntijakirjoituksia, joissa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioita VTV:n tarkastusten ja viraston sidosryhmien tuottaman tiedon valossa. Katsaus tarjoaa tiivistä tietoa etenkin eduskunnan ja valtionhallinnon päätöksenteon tueksi.

Lausunnot

VTV antaa asiantuntijalausuntoja ministeriöille ja eduskunnan valiokunnille hallituksen esitysluonnoksista ja muista valmistelussa olevista ajankohtaisista asioista.

Näkökulmat

Näkökulmia-sarjassa julkaistaan kotimaisiin ja kansainvälisiin tarkastuksiin, sidosryhmäkeskusteluihin, palautteeseen ja muihin aineistoihin perustuvia VTV:n asiantuntijanäkemyksiä tietyistä aihepiireistä tai ilmiöistä.

ISSN 2736-9765 (pdf)

Selvitykset

Selvityksinä voidaan julkaista VTV:n tilauksesta tehtyjä, ulkopuolisten asiantuntijoiden tuottamia raportteja. Ne julkaistaan samaan aiheeseen liittyvän tarkastuksen alkaessa tai tarkastuskertomuksen kanssa.

ISSN 1799-8123 (pdf)

 

Lisäksi osallistumme ajankohtaiseen keskusteluun blogeilla ja uutisilla.