Laillisuustarkastus

Laillisuustarkastuksessa varmistetaan, että valtionhallinto toimii lainsäädännön, muun sääntelyn ja viranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. VTV selvittää tällöin, onko tarkastettava toiminta järjestetty talousarvion, hyvän hallinnon periaatteiden, asetettujen tavoitteiden ja rahoitus- tai sopimusehtojen mukaisesti.

Laillisuustarkastus tarjoaa päätöksentekijöille tietoa siitä, onko lakeja, muita säädöksiä ja hyvän hallinnon periaatteita noudatettu ja onko sääntelyllä saavutettu halutut tulokset. Laillisuustarkastuksia toteutetaan sekä tilintarkastuksen yhteydessä että erillisinä laillisuustarkastuksina. VTV tekee vuosittain 2–4 laillisuustarkastusta.

Laillisuustarkastuskertomukset

Laillisuustarkastuksen kohteet

Laillisuustarkastusten keskeisiä aihealueita ovat siirtomenot, tulot, hankinnat ja talousarvion noudattaminen. Valtiontaloudellinen näkökulma on laillisuustarkastuksissa aina keskeinen. Tarkastuskohteeseen vaikuttaa se, tarkastellaanko siinä oikeiden ja riittävien tietojen, talousarvion noudattamisen vai hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista.

Laillisuustarkastuksia tehdään aiheista, joilla on:

  • merkitystä valtion talousarvioon

  • merkitystä valtion taloudelliseen asemaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

  • laillisuus- ja asianmukaisuusnäkökulmaa korostava toimintariski

  • merkitystä eduskunnan valtiontaloudelliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntövallan käyttöön.

Tarkastettavaksi valitaan olennaisiksi arvioituja aiheita sen mukaan, liittyykö niihin mahdollisia säädösrikkomuksia, hallinnon toiminnan epäasianmukaisuutta tai talousarvion noudattamisvirheitä ja ennen kaikkea sen mukaan, kuinka suuri vaikutus aiheella on päätöksentekoon.

Laillisuustarkastuksen ohjeet ja laadunvarmistus

Laillisuustarkastuksessa noudatetaan VTV:n omia tarkastusohjeita, jotka on annettu tarkastusvirastoa koskevan lain 20 §:n perusteella. VTV soveltaa näissä tarkastusohjeissaan ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön INTOSAIn ISSAI-standardeja.

VTV on myös asettanut laatuvaatimukset tarkastusohjeilleen. Laatu turvataan riskianalyysien, tarkastussuunnitelmien, tarkastusprosessin hallinnan sekä kertomuksessa annettujen lausumien evidenssin, selkeyden ja yhdenmukaisuuden avulla.