Finanssipolitiikan valvonta

Tulosta sivu

VTV:n tehtävänä on valvoa finanssipoliittisen lain (869/2012) ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä finanssipolitiikkaa ohjaavien sääntöjen asettamista ja toteutumista. Valvonnalla edistetään finanssipolitiikan sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä.

VTV valvoo ja arvioi:

  • julkisen talouden suunnitelman laadintaa ja toteuttamista

  • EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista sekä EU-sääntöjen sopivuutta Suomelle

  • julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen (MTO) noudattamista ja siihen liittyvää korjausmekanismia

  • finanssipolitiikan perustana käytettävien makroennusteiden realistisuutta sekä makro- ja julkisen talouden ennusteiden luotettavuutta.

Finanssipolitiikan valvonnan tulokset raportoidaan kaksi kertaa vuodessa. Vuodesta 2017 lähtien VTV on tehnyt säännöllisesti myös ennusteiden jälkikäteisarviointia julkisen talouden suunnitelmasta annetun asetuksen perusteella. Valtioneuvoston tulee noudattaa Valtiontalouden tarkastusviraston julkisia kannanottoja tai vastata julkisesti, miksi niitä ei noudateta.

Finanssipolitiikan valvonnan raportit

Säädösperusta

Finanssipolitiikan valvonnan tehtävät perustuvat seuraaviin säädöksiin.

Euroopan unionin budjettikehysdirektiivi 2011/85/EU

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 473/2013 jäsenvaltioiden alustavien talousarviosuunnitelmien seurannasta ja arvioinnista (budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetus)

Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista (ns. fipo-laki) (869/2012)

Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta (120/2014) ja sen muuttamisesta (601/2017)

VTV:n työjärjestys