Finanssipolitiikan valvonta

VTV:n tehtävänä on valvoa finanssipoliittisen lain (869/2012) ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä finanssipolitiikkaa ohjaavien sääntöjen asettamista ja toteutumista. Valvonnalla edistetään finanssipolitiikan sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä.

VTV valvoo ja arvioi:

  • julkisen talouden suunnitelman laadintaa ja toteuttamista

  • EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamista sekä EU-sääntöjen sopivuutta Suomelle

  • julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen (MTO) noudattamista ja siihen liittyvää korjausmekanismia

  • finanssipolitiikan perustana käytettävien makroennusteiden realistisuutta sekä makro- ja julkisen talouden ennusteiden luotettavuutta.

Finanssipolitiikan valvonnan tulokset raportoidaan kaksi kertaa vuodessa. Vuodesta 2017 lähtien VTV on tehnyt säännöllisesti myös ennusteiden jälkikäteisarviointia julkisen talouden suunnitelmasta annetun asetuksen perusteella. Valtioneuvoston tulee noudattaa Valtiontalouden tarkastusviraston julkisia kannanottoja tai vastata julkisesti, miksi niitä ei noudateta.