Presentation av publikationstyper

Statens revisionsverk framställer information utifrån sin revisions- och övervakningsverksamhet samt sin övriga expertis för riksdagen och statsförvaltningen och även för att stödja den offentliga debatten. De olika publikationerna som revisionsverket utkommer med beskrivs nedan.

Du kan filtrera olika publikationstyper sidan Publikationer.

Revisionsrapporter

Revisionsberättelser

En revisionsberättelse redogör för en revision som utförts i enlighet med revisionsverkets granskningsplan. Revisionsberättelsen lägger fram iakttagelser, slutsatser och revisionsverkets rekommendationer till revisionsobjekten för åtgärdande av konstaterade brister. Revisionsberättelsen är en lagstadgad rapport där revisionens resultat publiceras för första gången.

Revisionsberättelsen lämnas till de statliga förvaltnings- eller bokföringsenheter som varit föremål för revisionen. Berättelserna delges också finanscontrollerfunktionen, riksdagens revisionsutskott och andra utskott till vilkas uppgiftsområde det granskade ärendet hör.

Uppföljningsrapporter

En uppföljningsrapport redogör för de åtgärder som revisionsobjektet vidtagit på basis av revisionsverkets slutsatser och rekommendationer samt för revisionsverkets ståndpunkt om huruvida åtgärderna varit tillräckliga för att avhjälpa de brister som observerats i revisionen.

Berättelser till riksdagen

En berättelse till riksdagen är en sammanställning av de väsentligaste iakttagelserna och analyserna från revisions- och tillsynsverksamheten. Revisionsverket sammanställer årliga berättelser om ekonomihushållning i statlig verksamhet, finanspolitik samt om transparensen inom val- och partifinansiering.

Årsberättelsen om revisionsverkets verksamhet lämnas till riksdagen i september. I den ger revisionsverket sin syn på ekonomihushållningen och förvaltningen i statlig verksamhet utifrån sina viktigaste iakttagelser samt rapporterar sammantaget om sin verksamhet och effektivitet.

Revisionsverket lämnar också två särskilda berättelser varje år: särskild berättelse om revisionen av statens bokslut och regeringens årsberättelse (maj) samt rapport om övervakningen av finanspolitiken (december).

ISSN 1796-9654 (pdf)

Publikationer om finanspolitisk övervakning

Revisionsverket granskar tillförlitligheten i informationen vid finanspolitiskt beslutsfattande samt de finanspolitiska styrmedlens ändamålsenlighet och effektivitet. Finanspolitiska övervakningens resultat rapporteras till statsrådet två gånger per år. I sina rapporter utvärderar revisionsverket efterlevnaden av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt, uppgörandet och genomförandet av planen för de offentliga finanserna, beaktandet av de statsfinansiella ramarna, samt finansministeriets prognoser och finanspolitikens dimensionering.

Publikationer om tillsyn över val- och partifinansiering

Efter kommunala och regionala val, samt efter riksdags-, EU- och presidentval rapporterar revisionsverket om huruvida de invalda kandidaterna och deras ersättare har redovisat valkampanjens finansiering och kostnader till revisionsverket. Berättelsen publiceras inom åtta månader efter fastställt valresultat.

Revisionsverket övervakar partistödet och rapporterar årligen om huruvida partierna har gjort de redovisningar som fastställs i lagen till revisionsverkets register om stöden och deras givare samt finansieringen och kostnaderna vid valkampanjer.

Andra publikationer

Översikter

Översikterna är expertutlåtanden som behandlar aktuella samhällsfrågor utifrån revisionsverkets revisioner och information som framställts av relaterade intressentgrupper. En översikt innehåller samlad information och utarbetas främst för att stödja beslutsprocessen i riksdagen och statsförvaltningen.

Utlåtanden

Revisionsverket utarbetar expertutlåtanden till ministerierna och riksdagens utskott om regeringens propositionsutkast och andra aktuella ärenden under beredning.

Synpunkter

I serien Synpunkter tar revisionsverkets experter upp särskilda ämnesområden eller fenomen i samband med inhemska och internationella revisioner, diskussioner med intressentgrupper, respons och annat material.

Utredningar

Utomstående experters rapporter som gjorts på beställning av revisionsverket kan publiceras i form av utredningar. De publiceras när en revision med anknytning till samma ämne inleds eller alternativt i samband med att en revisionsberättelse publiceras.

 

Vi deltar dessutom i den offentliga debatten med bloggar och nyheter.