Erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2011 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Valtion tilinpäätös vuodelta 2011 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Tarkastusvirasto kiinnittää erityistä huomiota kehysten ulkopuolisten menojen kehittymiseen.

Pääasiallinen sisältö

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että valtion tilinpäätös vuodelta 2011 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti.

Finanssipolitiikan tietoperustaan kohdistuneen tarkastuksen perusteella varainhoitovuoden 2011 tilinpäätöskertomuksessa esitettyä arviota valtiontalouden kehysten alittumisesta varainhoitovuonna 2011 voidaan pitää oikeana. Tarkastusvirasto pitää hyvänä, että valtiovarainministeriö on vuoden 2011 tilinpäätöskertomuksessa edelleen jatkanut täsmällistä raportointia kehysten noudattamisesta.

Suomessa finanssipolitiikan suhdannenäkökohdat ja pitkän aikavälin tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa euroalueen velkakriisin kärjistyttyä uudelleen. Ristiriidan ratkaiseminen edellyttää sitä, että erityistä huomiota kiinnitetään talouden kasvuedellytysten vahvistamiseen sekä julkisen sektorin tuottavuuden parantamiseen ja työllisyysasteen nostamiseen tähtääviin toimenpiteisiin.

Tarkastusvirasto kiinnittää erityistä huomiota kehysten ulkopuolisten menojen kehittymiseen. Kehysmenettelyn mahdollisuudet julkisen talouden kestävyyden turvaamisessa ovat rajalliset kehysten suppean kattavuuden vuoksi. Valtiovarainministeriön työryhmämuistiossa kehysjärjestelmän kehittämisestä on selvästi esitetty kehysjärjestelmän tarkoitus: Menosäännön tarkoitus on rajoittaa veronmaksajan maksettavaksi koituvien menojen kokonaismäärää. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan yleisradioveron tuoton siirtoa koskevaa poikkeusta ei voida pitää johdonmukaisena tämän kehysjärjestelmän kantavan tarkoituksen valossa.

Ministeriöiden perustuslain 68 §:n mukaiseen hallinnonalavastuuseen kuuluu olennaisena osana, että ministeriöt raportoivat talousarviossa niille osoitettujen varojen käytöstä kultakin varainhoitovuodelta eduskunnalle. Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on valtion taloudenhoidon ja valtion talousarvion riippumattomana ulkoisena tarkastajana tarkastaa valtion tilinpäätöksen ja siihen liittyvän valtion tilinpäätöskertomuksen tietojen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Valtion tilinpäätöksen yhteiskunnallisten vaikuttavuustietojen tarkastuksen perusteella valtion tilinpäätöskertomus ei anna kaikilta osin oikeaa ja riittävää kuvaa yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisesta. Raportointia ei ole laadittu yhtenäisellä tavalla eri hallinnonaloilla ja kaikista valtion varojen käyttöön liittyvistä yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista ei raportoida. Varojen käyttöön liittyvän tilivelvollisuuden toteutumiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos hallituksen toimenpidekertomus ja valtion tilinpäätöskertomus yhdistetään hallituksen vuosikertomukseksi.

Valtioneuvosto ja sen osana valtiovarainministeriö ovat vuosien 2011 ja 2012 aikana parantaneet tapaa, jolla vastuita ja niihin liittyviä riskejä koskevat tiedot esitetään valtiopäiväasiakirjoissa. Valtion vastuita ja niihin sisältyviä riskejä koskevissa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen tiedoissa ei ole tarkastuksessa havaittu olennaisia virheitä. Tilinpäätöskertomuksen sisältämää riskien tarkastelua ja erittelyä on tarpeen edelleen kehittää kattavamman kokonaiskuvan antamiseksi.

Euroalueen kriisinhoidon toimenpiteisiin liittyvien taloudellisten vaikutusten ja riskien arviointia on edelleen tarpeen kehittää, jotta eduskunta saisi kokonaisuudesta luotettavan ja oikean kuvan. Valtiovarainministeriö onkin kehittänyt euroalueen kriisinhallinnan taloudellisten vaikutusten ja riskien arviointia Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymistä koskevan 26.4.2012 eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 34/2012 vp. perusteluissa.

Velkakriisi aiheuttaa edelleen epävarmuutta ja riskejä valtiontalouden kehitykselle ja valtion taloudelliselle asemalle. Euroalueen valtioiden velkaantumisesta ja isosta lainanottotarpeesta yhdistettynä vaimeisiin talouskasvun näkymiin, kansantalouksien kilpailukykyongelmiin ja julkistalouksien kestävyysvajeeseen on tullut taloudellisen epävakauden lähde ja talouskasvun hidastumiseen vaikuttava seikka. Valtioiden lainanoton saatavuuteen ja hintaan kohdistuu edelleen runsaasti paineita ja riskejä. Markkinoilla on edelleen epäluottamusta useiden euroalueen valtioiden lainanottoa kohtaan.

Valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksen mukaan valtion velanhallinnasta raportoidut tiedot antavat oikean ja riittävän kuvan valtion velasta ja velanhallinnan riskeistä. Velanhallinnan riskien arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota luottoluokituksen pysyvyyteen ja mahdollisuuteen toteuttaa tarkoituksenmukaista velanhallintastrategiaa. Kertomus sisältää tarkastusviraston arvion eduskunnan hallitukselta valtion tilinpäätöskertomuksessa edellyttämästä raportoinnista.

 

Kategoriat