Pienhiukkasten terveys- ja kustannusvaikutusten huomioonottaminen strategioiden valmistelussa

Useimmissa strategioissa vaikutusten ennakkoarviointi puuttui tai oli varsin yleispiirteistä. Tarkastuksessa arvioitiin, onko pienhiukkaspäästöt ja niiden terveysvaikutusten kustannukset huomioitu tarkastuksen kohteena olevien viiden, pienhiukkaspäästöjen kannalta merkittävän strategian valmistelussa.

Tarkastusviraston kannanotot

Terveysvaikutuksiltaan haitallisin ympäristöaltiste on ulkoilman pienhiukkaset. Euroopan ympäristövirasto on arvioinut, että pienhiukkaset aiheuttavat Suomessa noin 2050 suomalaisen ennenaikaisen kuoleman. Pienhiukkasten terveysvaikutusten aiheuttamat taloudelliset menetykset Suomessa ovat miljardeja euroja vuodessa. Tarkastuksen lähtökohtana on se, että strategiat ovat ohjauskeino ja keskeinen väline resurssien suuntaamiseen valtionhallinnossa. Strategialinjausten yleisenä periaatteena on, että linjauksia tehtäessä tulisi esittää ja arvioida eri vaihtoehtoja, jotta voidaan valita strategia, joka on toimintaympäristö ja resurssit huomioon ottaen tarkoituksenmukaisin. Laajojen, poikkihallinnollisten strategioiden vaikutusten ennakkoarvioinnin tulisi olla erityisen huolellisesti järjestetty. Tarkastuksessa arvioitiin, onko pienhiukkaspäästöt ja niiden terveysvaikutusten kustannukset huomioitu tarkastuksen kohteena olevien viiden, pienhiukkaspäästöjen kannalta merkittävän strategian valmistelussa.

Useimmissa strategioissa vaikutusten ennakkoarviointi puuttui tai oli varsin yleispiirteistä. Pienhiukkasten terveysvaikutuksia ei juurikaan tarkasteltu. Strategioihin ei sisältynyt myöskään arviointeja pienhiukkasten terveysvaikutusten kustannuksista. Lisäksi strategioiden valmistelussa ei muodostettu tai arvioitu erilaisia strategiavaihtoehtoja eikä tehty vaihtoehtojen kustannus-hyötyvertailuja.

Tarkastuksessa ministeriöt esittivät erilaisia syitä vaikutusarvioinnin puuttumiseen. Yksi syy oli viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain (200/2005) soveltamisen tulkitseminen: soveltamisalaan katsottiin kuuluvan ainoastaan lainsäädännössä edellytetyt ohjelma ja suunnitelmat, eivät hallinnonalan vapaaehtoiset strategiat.

Vaikka strategiasta ei olisikaan laadittava lainmukaista määrämuotoista ympäristöarviointia ja ympäristöselostusta, on lain 3 §:n mukaan viranomaisella yleinen velvollisuus selvittää ympäristövaikutukset, jos toteuttamisella saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Läpinäkyvyyden näkökulmasta tämä edellyttää vaikutusten jonkinlaista dokumentointia.

Pienhiukkasten terveys- ja kustannusvaikutusten arviointi nähtiin mahdottomaksi strategian valmisteluvaiheessa silloin, kun strategia ei sisältänyt konkreettista toimeenpanosuunnitelmaa. Syinä esitettiin myös tilastoinnin puutteet ja mittarien kehittymättömyys. Ympäristöministeriö on kuitenkin laatinut viranomaisten käyttöön suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnin tukiaineiston, jonka tarkoituksena on auttaa suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin käytännön toteutusta.

Strategian valmistelussa tulisi laatia eri strategiavaihtoehtoja, ja vaikutusten ennakkoarviointiin tulisi liittää hyöty- ja kustannustietoja. Tämä mahdollistaa perustellun strategiavaihtoehtojen vertailun ja läpinäkyvän valinnan. Tarkastettujen strategioiden valmistelun kustannus-hyötyajattelun puutetta osoittaa se, että vertailtavia strategiavaihtoehtoja ei esitetty. Lisäksi esiin tuotiin usein vain strategian mahdollisia hyötyjä, ja haitalliset terveysvaikutukset jätettiin tarkastelematta.

Tarkastusviraston suositukset

Tarkastusvirasto suosittaa, että

  1. tarkastuksen kohteena olevat ministeriöt, työ- ja elinkeinoministeriön johdolla, laativat pienhiukkasten Suomessa aiheuttamien terveysvaikutusten kokonaiskustannusarvion

  2. kun ministeriöt valmistelevat tai päivittävät ilmasto-, energia-, luonnonvara-, liikenne- ja terveysstrategioita, ne ottavat pienhiukkasten terveysvaikutukset ja niiden kustannukset systemaattisesti huomioon

  3. ministeriöiden ympäristö- ja terveysvaikutusten ennakkoarviointiosaamista kehitetään systemaattisesti ympäristöministeriön johdolla.

 

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-313-5