Puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2015

Puoluerahoitusta koskevat ajantasaiset ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen olennaisilta osin oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaisilta osin oikeat tiedot. Valvottavien yhteisöjen kirjanpito on hoidettu pääsääntöisesti asianmukaisesti. VTV valvoo, että kaikki ilmoitusvelvolliset tekevät puoluelaissa säädetyt ilmoitukset.

Pääasiallinen sisältö

Puoluelaissa on säädetty puolueille ja puolueyhdistyksille rahoituksen avoimuutta edistäviä velvoittavia säännöksiä.

Säännösten tavoitteena on lisätä puoluerahoituksen avoimuutta ottamalla erityisesti huomioon Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen GRECOn Suomelle antamat suositukset. Yleisöllä tulee olla mahdollisten sidonnaisuuksien arvioimisen kannalta riittävästi tietoa puolueiden perustoiminnan ja vaalikampanjoiden rahoituksesta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo puoluelain tarkoittamaa tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen ilmoittamista sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista valvottavien yhteisöjen toiminnassa.

Tarkastusviraston valvottavien eli puolueiden, avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten sekä lähiyhteisöjen vuoden 2014 tilinpäätösasiakirjat on toimitettu sähköiseen puoluerahoituksen ilmoitusrekisteriin.

Puoluerahoituksen ilmoitusrekisteriin ilmoitettiin vuoden 2015 aikana ajantasaisilla ilmoituksilla puolueiden, puolueyhdistysten ja lähiyhteisöjen saamia tukisuorituksia yhteensä yli 3,2 miljoonan euron määrästä. Vuoteen 2014 kohdistuvien ilmoitusten määrä on kaikkiaan lähes 3,2 miljoonaa euroa, vuoteen 2013 kohdistuvien ilmoitusten määrä kaikkiaan lähes 2,8 miljoonaa euroa, vuoteen 2012 kohdistuvien ilmoitusten määrä 3,1 miljoonaa euroa ja vuoteen 2011 kohdistuvien tukien määrä 2,6 miljoonaa euroa. Täydennykset koskevat myös edellisiä vuosia siten, että vuoden 2015 aikana tehdyt lisäykset ovat olleet noin 0,4 miljoonaa euroa vuodelle 2014, noin 0,2 miljoonaa euroa vuodelle 2013 sekä noin 0,1 miljoonaa euroa vuosille 2012 ja 2011. Osa ilmoitusten täydennyksistä on seurausta viiden viime vuoden aikana tehdyistä puoluerahoitustarkastuksista.

Valvottaviin piirijärjestöihin ja puolueiden lähiyhteisöihin tehtiin kaikkiaan 35 tarkastusta. Niiden perusteella voidaan todeta, että puoluerahoitusta koskevat ajantasaiset ilmoitukset ovat täydennysten jälkeen olennaisilta osin oikein ja antavat tarkastettujen yhteisöjen saamasta tuesta olennaisilta osin oikeat tiedot. Erityisesti puolueiden lähiyhteisöjen tarkastuksissa on kuitenkin tullut esiin myös tapauksia, joissa kaikesta niiden antamasta tuesta ei tuen saaja ole tehnyt ajantasaisia ilmoituksia.

Valvottavien yhteisöjen kirjanpito on hoidettu pääsääntöisesti asianmukaisesti siten, että puoluelain säännösten valvonta on ollut kirjanpidon perusteella toteutettavissa. Tarkastusvirasto korostaa edelleen, että kaikkien kirjanpitovelvollisten on pidettävä kirjanpitonsa kirjanpitolain mukaan ajantasaisena. Myös lainojen ja sopimusten dokumentointiin, kirjanpidon säilyttämiseen ja erittelytapaan sekä käteiskassavarojen, jäsenmaksujen ja virhesuoritusten käsittelyyn ja tukisuoritusten palauttamisen merkitykseen on syytä kiinnittää huomiota. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyn tulisi olla johdettavissa kirjanpidosta ja muista selvityksistä ja täsmäytettävissä niihin.

Aiempien vuosien tavoin valvottavien yhteisöjen tilintarkastajien valinnassa ja tilintarkastuskertomuksissa on edelleen havaittu puutteita. Tilintarkastajiksi ei ole aina valittu auktorisoituja tilintarkastajia. Tilintarkastajat eivät myöskään ole aina sisällyttäneet tilintarkastuskertomuksiinsa puoluelain 9 c §:n mukaisia lausumia.

Tarkastuksessa ei havaittu olennaisia puoluelain 8 b §:n tuen rajoitusten vastaisia tukisuorituksia.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: vtv-k12016vp