Sustainable Development in Finland's State Administration

Sustainability Reporting – Concepts, Frameworks and the Role of Supreme Audit Institutions

Valtiontalouden tarkastusvirasto johti vuosina 2011 – 2013 INTOSAI:n ympäristötyöryhmässä (Working Group on Environmental Auditing, WGEA) kestävän kehityksen raportointihanketta. Hankkeen loppuraportti on valmistunut ja saatavissa verkossa.

Raportissa esitellään, miten kestävän kehityksen raportointi syventää perinteistä yritysraportointia taloudellisista tunnusluvuista ympäristö- ja yritysvastuun kysymyksiin. Kansainvälisesti kestävän kehityksen raportointi on kehittynyt 1990-luvun ympäristöraporteista kohti laajempaa yhteiskuntavastuun raportointia ja viimeiseksi integroitua raportointia. Joissakin maissa myös julkisen sektorin organisaatiot ovat alkaneet julkaista vuotuisia kestävän kehityksen raportteja.

Monet kestävän kehityksen elementit, kuten sidosryhmien tai työntekijöiden osallistuminen, liittyvät hyvään hallintoon ja lisäävät läpinäkyvyyttä. Koska ympäristöasioiden kohentaminen usein tuo kustannussäästöjä etenkin resurssi- ja energiatehokkuuden lisääntyessä, kestävän kehityksen raportointi voi auttaa organisaatioita tunnistamaan ja toteuttamaan taloudellisesti järkeviä ratkaisuja.

Raportissa pohditaan myös mitä kestävän kehityksen raportoinnin yleistyminen julkisella sektorilla voisi merkitä kansainvälisesti tarkastusvirastoille. Tarkastusvirastot voisivat näyttää esimerkkiä raportoimalla oman toimintansa kestävän kehityksen vaikutuksista. Ulkoisina tarkastajina ne voisivat myös arvioida kestävän kehityksen raportointikäytäntöjä ja pitää huolta siitä, että julkisen sektorin organisaatioille mahdollisesti suunnatut raportointivelvoitteet ottavat huomioon sen erityispiirteet.

 

Kategoriat