Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Hallitusohjelmassa olisi hyvä asettaa yleiset linjaukset ja keskeiset tavoitteet. Veromuutosten vaikutusten kuvailua ja arviointia tulee kehittää. Tarkastuksessa arvioitiin, mitkä ovat hallituksen ohjelman veropoliittiset linjaukset, ovatko toimenpiteet olleet johdonmukaisia suhteessa niihin, ja miten toimenpiteet on valmisteltu ja perusteltu.

Tiivistelmä

Toimivan verorakenteen edellytys on, että verotusta tarkastellaan ja arvioidaan kokonaisuutena. Siten tämän tarkastuksen kohteena on verojärjestelmän kokonaisuus ja sen huomioon ottaminen päätöksenteossa ja valmistelussa. Tarkastuksessa arvioidaan kolmea kysymystä: mitkä ovat pääministeri Kataisen hallituksen ohjelman veropoliittiset linjaukset; ovatko hallituskauden aikana toteutetut toimenpiteet olleet johdonmukaisia suhteessa hallituksen linjauksiin ja suhteessa toisiinsa; sekä miten toimenpiteet on valmisteltu ja perusteltu.

Pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa on esitetty sekä suuria linjoja että yksityiskohtaisia toimenpiteitä. Veropolitiikkaa on rajattu asettamalla joitakin sitovia talouspoliittisia tavoitteita. Ohjelman yksityiskohtaisuuden ja edellä mainittujen muiden rajoitteiden takia verojärjestelmän kokonaisuuden suunnittelu on ollut haastavaa. Valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksen mukaan hallitusohjelmassa olisi hyvä asettaa yleiset linjaukset ja keskeiset tavoitteet. Vaalikauden aikaisessa valmistelussa voidaan selvittää tavoitteisiin johtavat välineet siten, että verojärjestelmän kokonaisuus ja muut tarpeet otetaan huomioon.

Tarkastuksen perusteella voidaan yhtäältä todeta, että vaalikauden aikaisessa valmistelutyössä veromuutosten kaikista vaikutuksista ei ole esitetty arviota. Veromuutosten vaikutusten kuvailua ja arviointia tulee kehittää. Erityisesti veromuutosten vaikutukset verojärjestelmän kokonaisuuteen tulee arvioida. Toisaalta valmistelutyössä on paikoin arvioitu veromuutoksia myös kokonaisuuden näkökulmasta. Päätöksenteossa korostuvat kuitenkin muut tavoitteet. Verojen käyttäminen instrumenttina muiden kuin veropoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen voi heikentää verojärjestelmän toimivuutta. Valtiontalouden tarkastusvirasto suosittaa, että veromuutosten kaikista tavoitteista laaditaan vaikutusarviot ja ne kirjataan hallituksen esityksiin.

Valtion kanssa veropohjaa jakavien muiden toimijoiden on ollut vaikea ennakoida kantamansa veron tuottoa, koska hallitus on päätöksillään puhkonut veropohjaa. Valtiontalouden tarkastusviraston näkemys on, että valtion toimien ulkoisvaikutus erityisesti kuntiin tulee jatkossa huomioida paremmin.

Järjestelmällisen suunnittelun tavoite on luoda verojärjestelmä, jossa jokaisella verolla on oma tehtävänsä ja verot on sovitettu yhteen. Verojärjestelmän kokonaisuutta on tärkeää tarkastella säännönmukaisesti. Ainakin hallituskauden alussa ja kehysriihen alla on hyvä laatia laajempia katsauksia. Myös tulevaisuuden veropolitiikkaa täytyy suunnitella. Vastuu tästä työstä kuuluu valtiovarainministeriölle ja erityisesti ministeriön vero-osastolle, mutta työtä on hyvä tehdä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa.

 

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-279-4