Effektivitetsrevision

Målet med effektivitetsrevision är att granska ändamålsenligheten i statsfinanserna, det vill säga att statens medel används på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Effektivitetsrevisioner riktar sig endast till sådan verksamhet, till vilken avsevärda statliga medel används eller vilka avsevärt påverkar statens inkomster, utgifter eller tillgångar.

Föremålen för effektivitetsrevisioner väljs årligen i VTV:s revisionsplan. Verket gör 12–15 effektivitetsrevisioner per år.

Effektivitetsrevisionsberättelser

Föremål för effektivitetsrevision

Ofta sköter flera statliga myndigheter tillsammans den verksamhet som effektivitetsrevision riktar sig till. Revisionerna granskar även verksamhet som faller utanför statsförvaltningen, statsbidrag eller annan mottagare av ekonomiskt stöd.

Det är svårt att bedöma effektivitet. Därför fokuserar revisionen på om myndigheterna har skapat tillräckliga förutsättningar för effektiviteten. Man granskar till exempel hur väl verksamheten är organiserad.

Effektivitetsrevisioner hänför sig bl.a. till

  • verksamhetsplanering

  • organisationsstrukturer

  • finansieringssystem

  • verksamhetens styrning och ledarskap

  • verksamhetens resultat och effekter

  • verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet.