Revisionsverkets delegation

Revisionsverkets delegations uppgift är att utveckla samarbetet mellan revisionsverket och dess intressenter och att följa med revisionsverksamhetens resultat och serviceförmåga från de olika samarbetspartnernas synpunkt.

Revisionsverket har en lagstadgad delegation, till vilken medlemmar har kallats bland representanter för de viktigaste samarbetsparterna samt sakkunniga från finansförvaltning och offentlig ekonomi. Dessutom hör revisionsverkets generaldirektör till delegationen, samt en representant som revisionsverkets personal utsett ur sin krets.

Delegationens mandatperiod är högst tre år.

Delegationens sammansättning under mandatperioden 1.5.2021–3.3.2023

 • Riksdagsledamot Kai Mykkänen, Samlingspartiets riksdagsgrupp, delegationens ordförande

 • Riksdagsledamot Katja Hänninen, Vänsterförbundets riksdagsgrupp, delegationens 1:a vice ordförande

 • Ställföreträdare för generaldirektören Matti Okko, Statens revisionsverk, delegationens 2:a vice ordförande

 • Riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto, Gröna riksdagsgruppen

 • Överrevisor Jonna Carlson, Statens revisionsverk

 • Överdirektör Mikael Collan, Statens ekonomiska forskningscentral

 • Verkställande direktör Aki Kangasharju, ETLA

 • Riksdagsledamot Esko Kiviranta, Centerns riksdagsgrupp

 • Riksdagsledamot Jari Koskela, Sannfinländarnas riksdagsgrupp

 • Controller Jaana Kuusisto, Finansministeriet

 • Generalsekreterare Karoliina Kähönen, Liike Nyt

 • Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret

 • Kanslichef Anita Lehikoinen, Undervisnings- och kulturministeriet

 • Riksdagsledamot Aki Linden, Socialdemokratiska riksdagsgruppen

 • Statssekreterare som kanslichef Juha Majanen, Finansministeriet

 • Avdelningschef Seppo Määttä, Statsrådets kansli

 • Riksdagsledamot Mikko Ollikainen, Svenska riksdagsgruppen

 • Vice verkställande direktör Timo Reina, Finlands Kommunförbund

 • Riksdagsledamot Päivi Räsänen, Kristdemokraternas riksdagsgrupp,

 • Riksdagsledamot Ano Turtiainen, riksdagsgrupp  Makten tillhör folket

Delegationens permanenta sakkunniga

 • Utskottsrådet Nora Grönholm, riksdagen

 • Äldre expert Mikko Annala, Demos Helsinki

 • Planeringschef Jenni Leppälahti, Statens revisionsverk

Ledande effektivitetsrevisor Mikko Koskinen från Statens revisionsverk fungerar som sekreterare för delegationen.