Revisionsverkets delegation

Skriv ut sidan

VTV:s delegations uppgift är att utveckla samarbetet mellan revisionsverket och dess intressenter och att följa med revisionsverksamhetens resultat och serviceförmåga från de olika samarbetspartnernas synpunkt.

Revisionsverket har en lagstadgad delegation, till vilken medlemmar har kallats bland representanter för de viktigaste samarbetsparterna samt sakkunniga från finansförvaltning och offentlig ekonomi. Dessutom hör revisionsverkets generaldirektör till delegationen, samt en representant som personalen utsett ur sin krets.

Delegationens mandatperiod är högst tre år.

Delegationens sammansättning under mandatperioden 1.5.2017–30.4.2019

Riksdagsledamot Eero Heinäluoma

Riksdagsledamot Krista Mikkonen

Riksdagsledamot Päivi Räsänen

Riksdagsledamot Kimmo Kivelä

Riksdagsledamot Tapani Tölli

Riksdagsledamot Kari Uotila

Riksdagsledamot Juhana Vartiainen

Filosofie doktor Lauri Heikkilä

Kanslichef Jari Gustafsson, Arbets- och näringsministeriet

Kanslichef Anita Lehikoinen, Statens ekonomiska forskningscentral

Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret

Generaldirektör Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverk

Överdirektör Anni Huhtala, Statens ekonomiska forskningscentral

Vice verkställande direktör Timo Reina, Finlands kommunförbund

Avdelningschef Hannu Mäkinen, Finansministeriet

Forskningsledare Mika Maliranta, ETLA

Statsrådets biträdande controller Esko Mustonen, Finansministeriet

Effektivitetsrevisionschef Teemu Kalijärvi, personalrepresentant, Statens revisionsverk

Delegationens permanenta sakkunniga

Utskottsrådet Nora Grönholm, sekreterare för revisionsutskottet, riksdagen

Revisor Sini Salmi, sekreterare för delegationen, Statens revisionsverk