Revisionsverkets delegation

Revisionsverkets delegations uppgift är att utveckla samarbetet mellan revisionsverket och dess intressenter och att följa med revisionsverksamhetens resultat och serviceförmåga från de olika samarbetspartnernas synpunkt.

Revisionsverket har en lagstadgad delegation, till vilken medlemmar har kallats bland representanter för de viktigaste samarbetsparterna samt sakkunniga från finansförvaltning och offentlig ekonomi. Dessutom hör revisionsverkets generaldirektör till delegationen, samt en representant som revisionsverkets personal utsett ur sin krets.

Delegationens mandatperiod är högst tre år.

Delegationens sammansättning under mandatperioden 1.5.2019–30.4.2021

 

 • Riksdagsledamot Juhana Vartiainen, Samlingspartiets riksdagsgrupp, delegationens ordförande

 • Riksdagsledamot Päivi Räsänen, Kristdemokraternas riksdagsgrupp, delegationens 1:a vice ordförande

 • Riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto, Gröna riksdagsgruppen

 • Riksdagsledamot Katja Hänninen, Vänsterförbundets riksdagsgrupp

 • Riksdagsledamot Esko Kiviranta, Centerns riksdagsgrupp

 • Generalsekreterare Karoliina Kähönen, Liike Nyt -rörelsens riksdagsgrupp

 • Riksdagsledamot Aki Linden, Socialdemokratiska riksdagsgruppen

 • Riksdagsledamot Mikko Ollikainen, Svenska riksdagsgruppen

 • Riksdagsledamot Ano Turtiainen, Sannfinnländarnas riksdagsgrupp

 • Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret

 • Kanslichef Anita Lehikoinen, Undervisnings- och kulturministeriet

 • Kanslichef Kirsi Varhila, Social- och hälsovårdsministeriet (fr.o.m. 1 oktober)

 • Avdelningschef Seppo Määttä, Statsrådets kansli

 • Verkställande direktör Aki Kangasharju, ETLA

 • Understatssekreterare Päivi Nerg, Finansministeriet

 • Statsrådets biträdande controller Esko Mustonen, Finansministeriet

 • Vice verkställande direktör Timo Reina, Finlands Kommunförbund

 • Generaldirektör Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverk, delegationens 2:a vice ordförande

 • Ledande effektivitetsrevisor Sami Vuorinen, Statens revisionsverk, personalrepresentant

Delegationens permanenta sakkunniga

 • Utskottsrådet Nora Grönholm, riksdagen

 • Äldre expert Mikko Annala, Demos Helsinki

 • Planeringschef Jenni Leppälahti, Statens revisionsverk

Överrevisor Suvi Kärki från Statens revisionsverk fungerar som sekreterare för delegationen.