Revisionsverkets delegation

Revisionsverkets delegations uppgift är att utveckla samarbetet mellan revisionsverket och dess intressenter och att följa med revisionsverksamhetens resultat och serviceförmåga från de olika samarbetspartnernas synpunkt.

Revisionsverket har en lagstadgad delegation, till vilken medlemmar har kallats bland representanter för de viktigaste samarbetsparterna samt sakkunniga från finansförvaltning och offentlig ekonomi. Dessutom hör revisionsverkets generaldirektör till delegationen, samt en representant som revisionsverkets personal utsett ur sin krets.

Delegationens mandatperiod är högst tre år.

Delegationens sammansättning under mandatperioden 1.5.2019–30.4.2021

 

 • Riksdagsledamot Juhana Vartiainen, Samlingspartiets riksdagsgrupp, delegationens ordförande

 • Riksdagsledamot Päivi Räsänen, Kristdemokraternas riksdagsgrupp, delegationens 1:a vice ordförande

 • Generaldirektör Tytti Yli-Viikari, Statens revisionsverk, delegationens 2:a vice ordförande

 • Riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto, Gröna riksdagsgruppen

 • Överdirektör Mikael Collan, Statens ekonomiska forskningscentral

 • Riksdagsledamot Katja Hänninen, Vänsterförbundets riksdagsgrupp

 • Verkställande direktör Aki Kangasharju, ETLA

 • Riksdagsledamot Esko Kiviranta, Centerns riksdagsgrupp

 • Generalsekreterare Karoliina Kähönen, Liike Nyt -rörelsens riksdagsgrupp

 • Generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret

 • Riksdagsledamot Aki Linden, Socialdemokratiska riksdagsgruppen

 • Kanslichef Anita Lehikoinen, Undervisnings- och kulturministeriet

 • Statsrådets biträdande controller Esko Mustonen, Finansministeriet

 • Avdelningschef Seppo Määttä, Statsrådets kansli

 • Understatssekreterare Päivi Nerg, Finansministeriet

 • Riksdagsledamot Mikko Ollikainen, Svenska riksdagsgruppen

 • Vice verkställande direktör Timo Reina, Finlands Kommunförbund

 • Kanslichef Kirsi Varhila, Social- och hälsovårdsministeriet (fr.o.m. 1 oktober)

 • Ledande effektivitetsrevisor Sami Vuorinen, Statens revisionsverk, personalrepresentant

Delegationens permanenta sakkunniga

 • Utskottsrådet Nora Grönholm, riksdagen

 • Äldre expert Mikko Annala, Demos Helsinki

 • Planeringschef Jenni Leppälahti, Statens revisionsverk

Överrevisor Suvi Kärki från Statens revisionsverk fungerar som sekreterare för delegationen.