Strategi

Revisionsverkets strategi fokuserar på en stark förnyelse. Genom förnyelsen kan vi förbereda oss för framtiden och snabbt reagera på förändringar i den omgivande världen. Revisionsverket får en samhällelig effekt genom att dela sina visioner, samarbeta med olika intressenter och aktivt förmedla information.

Vårt uppdrag

Statens revisionsverk är en oavhängig, extern och professionell granskare av skötseln av statsfinanserna samt övervakare av finanspolitiken och val- och partifinansieringen. Revisionsverkets uppdrag är att trygga riksdagens statsfinansiella makt och säkerställa att statsfinanserna sköts ändamålsenligt, öppet och effektivt. Revisionsverket granskar skötseln av statsfinanserna och budgetefterlevnaden, tryggar öppenheten i val- och partifinansieringen samt övervakar finanspolitiken med målet att Finland har stabila och hållbara offentliga finanser samt transparenta och begripliga regler för finanspolitiken.

Strategiska fokusområden och mål

Samhällseffekt

 • Statsfinanserna sköts effektivare

 • Tilliten till beslutsunderlaget förbättras

 • Förtroendet för att statsförvaltningen agerar öppet, effektivt och hållbart stärks

Väsentligt och i rätt tid

 • Vi granskar ämnen som ur statsfinansernas perspektiv är väsentliga eller inbegriper avsevärda statsfinansiella risker

 • Våra granskningar har vidare betydelse

 • Vi är där när det går att påverka frågorna

Kundorienterade produkter och tjänster

 • Vi har en bra kundinsikt som bygger på interaktion

 • Vi betjänar framåtblickande, med ett utvecklande grepp

 • Våra produkter är öppna, tydliga och flerkanaliga

Kunnig och välmående personal

 • Vi är professionella granskare av statsfinanserna och verksamheternas effekt – sparrare med helhetssyn

 • Vi samarbetar smidigt och utnyttjar varandras starka sidor

Effektiva gemensamma processer och arbetssätt

 • Våra processer stöder vår inverkan ur kundens synvinkel

 • Vi är kapabla att vara förutseende och flexibla

 • Vi stärker vår kompetens via expertnätverk och -grupper

Aktiv framtidsbyggare

 • Vi testar djärvt ny teknik och nya arbetssätt

 • Vi satsar på ständigt lärande och har mångsidiga läromöjligheter

 • Vi utvecklas tillsammans med gruppen av internationella revisionsmyndigheter

Mer info

Planerings- och uppföljningsdokument