Revisionsverkets strategi

Skriv ut sidan

VTV är en oavhängig revisor av statsfinansernas skötsel och övervakare av finanspolitiken och val- och partifinansieringen. VTV:s revisionsplan utarbetas årligen och leds utifrån revisionsverkets strategi.

VTV:s uppgift är att säkerställa:

 • riksdagens statsfinansiella makt

 • lagligheten, öppenheten och ändamålsenligheten i statens hushållning

 • öppenheten hos val- och partifinansieringen.

Dessutom verifierar VTV att principerna för rättsstaten, demokrati och hållbar ekonomi förverkligas i skötseln av statsfinanserna samt i val- och partifinansieringen.

De värden som styr VTV:s verksamhet är:

 • ansvarstagande

 • öppenhet

 • objektivitet

 • värdesättande.

Vision

Enligt VTV:s vision är skötseln av statsfinanserna i Finland är en modell för världen.

Revisionsverkets strategiska huvudmål är att genom sin verksamhet befrämja:

 • en hållbar och resultatrik skötsel av statsfinanserna

 • tillförlitlighet i den statsfinansiella informationen

 • förtroendet för skötseln av statsfinanserna.

VTV befrämjar medborgarnas och andra skattebetalares vilja att betala skatter samt den finländska demokratins funktionsduglighet. VTV är en eftersträvad arbetsplats där en motiverad personal upprätthåller och utvecklar sin kompetens under hela sin karriär.

Strategiska tyngdpunkter för åren 2013–2020

 • VTV skapar förutsättningar för att reformera den offentliga förvaltningen och att hantera risker som överskrider gränserna mellan förvaltningsområdena samt statsekonomin som en helhet Detta förutsätter en flexibilitet i verksamheten samt en god kommunikation mellan intressenterna.

 • VTVs röst hörs som sakkunnig enligt den externa revisorns roll på forum för statsekonomin och statsförvaltningen.

 • VTVs revisioner är högkvalitativa, både till innehållet och till metoderna.

Inriktning av verksamheten

VTV styr revisionen genom följande inriktningsprinciper:

 • Direkt och indirekt statsfinansiell betydelse på kort och lång sikt

 • Betydelse för riksdagen vid utövning av finansmakt och för statsrådet vid styrning och övervakning av statsfinanserna och förvaltningen

 • Betydelse för uppfyllelse av principerna för god förvaltning och för effektiviteten samt medborgarnas och intressenternas förtroende för skötseln av statens ekonomi.

Riskanalys av de statliga och nationella finanserna och därtill hörande granskningsmöjlighetsanalys, samt (vad gäller revisionsgrupp och revisionsobjekt) revisionsspecifika riskanalyser hjälper att identifiera de viktigaste revisionsobjekten och -frågorna.

VTV:s strategi förnyas som bäst år 2018.

Mer info

VTV:s strategi för statsfinanserna 2013–2020

Planerings- och uppföljningsdokument