Strategi

Statens revisionsverks strategi har utarbetats för 2019–2023. Dess syfte är att säkerställa revisionsverkets samhälleliga effekt. Statens revisionsverk har infört en tydligare organisations- och ledningsmodell från och med början av 2023. Målet är effektivt beslutsfattande och en stark satsning på revisions- och tillsynsuppgifterna. Reformen av strategin inleds 2023.

Vårt uppdrag

Statens revisionsverk är en oavhängig, extern och professionell granskare av skötseln av statsfinanserna samt övervakare av finanspolitiken och val- och partifinansieringen. Revisionsverkets uppdrag är att trygga riksdagens statsfinansiella makt och säkerställa att statsfinanserna sköts ändamålsenligt, öppet och effektivt. Revisionsverket granskar skötseln av statsfinanserna och budgetefterlevnaden, tryggar öppenheten i val- och partifinansieringen samt övervakar finanspolitiken med målet att Finland har stabila och hållbara offentliga finanser samt transparenta och begripliga regler för finanspolitiken.

Strategiska fokusområden och mål

Samhällseffekt

 • Statsfinanserna sköts effektivare

 • Tilliten till beslutsunderlaget förbättras

 • Förtroendet för att statsförvaltningen agerar öppet, effektivt och hållbart stärks

Väsentligt och i rätt tid

 • Vi granskar ämnen som ur statsfinansernas perspektiv är väsentliga eller inbegriper avsevärda statsfinansiella risker

 • Våra granskningar har vidare betydelse

 • Vi är där när det går att påverka frågorna

Kundorienterade produkter och tjänster

 • Vi har en bra kundinsikt som bygger på interaktion

 • Vi betjänar framåtblickande, med ett utvecklande grepp

 • Våra produkter är öppna, tydliga och flerkanaliga

Kunnig och välmående personal

 • Vi är professionella granskare av statsfinanserna och verksamheternas effekt – sparrare med helhetssyn

 • Vi samarbetar smidigt och utnyttjar varandras starka sidor

Effektiva gemensamma processer och arbetssätt

 • Våra processer stöder vår inverkan ur kundens synvinkel

 • Vi är kapabla att vara förutseende och flexibla

 • Vi stärker vår kompetens via expertnätverk och -grupper

Aktiv framtidsbyggare

 • Vi testar djärvt ny teknik och nya arbetssätt

 • Vi satsar på ständigt lärande och har mångsidiga läromöjligheter

 • Vi utvecklas tillsammans med gruppen av internationella revisionsmyndigheter

Mer info

Planerings- och uppföljningsdokument