Strategi

Statens revisionsverks strategiska uppdrag är att trygga en hållbar skötsel av de offentliga finanserna samt en effektiv och öppen statsförvaltning. Detta förutsätter att revisionsverkets egen verksamhet är effektiv och transparent samt att vi utnyttjar digitalisering och ny teknik. Strategin har uppgjorts för åren 2024–2030.

Ett mål för strategin är att stärka förvaltningens redovisningsskyldighet gentemot riksdagen och allmänheten genom revisions- och tillsynsarbetet. Revisionsverkets nya strategi har utarbetats i en situation där utmaningarna inom de offentliga finanserna fortsätter och till och med tillspetsas och utsikterna för statsfinanserna är osäkra.

Strategin utgår från att revisionsverket fokuserar på att sköta sina grundläggande uppgifter på ett verkningsfullt och effektivt sätt. Den tydligare organisations- och ledningsmodellen som infördes redan 2023 fungerar som ett stöd för detta.

Verkets revisionsverksamhet producerar tillförlitlig och väsentlig revisionsinformation om frågor som är betydelsefulla för statsfinanserna och ekonomihushållningen. Revisionsarbetet grundar sig på ISSAI-standarder som den internationella organisationen för högre revisionsorgan godkänt.

Tillsynsuppgifterna främjar öppenheten i beslutsfattandet samt i parti- och valfinansieringen. Revisionsverket rapporterar regelbundet om tillsynsverksamheten till riksdagen.

 

Vårt strategiska uppdrag

Vi tryggar en hållbar skötsel av de offentliga finanserna samt en effektiv och öppen statsförvaltning

Strategiska prioriteringar

Vi stärker förvaltningens redovisningsskyldighet gentemot riksdagen och allmänheten genom vårt revisions- och tillsynsarbete

 • Vi säkerställer att riksdagens statsfinansiella makt förverkliga

 • Vi främjar transparens och öppenhet i användningen av offentliga medel

Vi producerar tillförlitlig och väsentlig revisions- och tillsynsinformation om frågor som är betydelsefulla för statsfinanserna och ekonomihushållningen

 • Vi utnyttjar våra revisionsrättigheter på ett ändamålsenligt och planmässigt sätt

 • Valen i vår revisionsverksamhet styrs av den statsfinansiella betydelsen, riskerna för effektiviteten och lagenligheten samt granskningsbarheten

 • Vi tryggar en hållbar skötsel av de offentliga finanserna

Vi stödjer en effektiv och lagenlig förvaltning genom vår verksamhet

 • Genom vår verksamhet främjar vi en produktiv, lönsam och kostnadseffektiv förvaltning

 • Genom vår verksamhet stärker vi förverkligandet av god förvaltning

 • Förvaltningen beaktar våra ställningstaganden och rekommendationer i sin verksamhet

Strategiska möjliggörare

Vi är yrkeskunniga och motiverade och vår arbetsgemenskap är välmående

 • Vi sörjer för arbetshälsan, upprätthållandet och utvecklingen av vår yrkesskicklighet, delar med oss av vår kompetens och lär oss av andra

 • Vi bär vårt ansvar som medlemmar av arbetsgemenskapen och främjar en förtroendebaserad verksamhetskultur

 • Vi utvecklas i lednings- och chefsarbetet

Vi utnyttjar digitalisering och ny teknik i vår verksamhet

 • Vi utnyttjar data samt mångsidiga metoder, material och tekniker i vår kunskapsbildning

 • Vår verksamhet och ledning grundar sig på utnyttjande av aktuell information

Vi agerar effektivt och öppet samt är redovisningsskyldiga i fråga om vår egen verksamhet

 • Vi är handlingskraftiga

 • Vi har smidiga och effektiva processer och verksamhetssätt

 • Vi är kostnadsmedvetna i vår egen verksamhet

 • Vi verkar i öppet samspel med förvaltningen och intressentgrupperna

Mer info

Planerings- och uppföljningsdokument

Statens revisionsverks strategi