Redovisningsrevision

Målet med redovisningsrevision är att säkerställa efterlevnaden av statsbudgeten och de centrala reglerna för skötseln av statens ekonomi och att rapporteringen ger en rättvisande bild av statens och bokföringsenheternas intäkter, kostnader och finansiella ställning. Genom redovisningsrevision skapas konkreta revideringar och åtgärder för statsförvaltningens utveckling.

Redovisningsrevision stöder utövandet av budgetmakt och förverkligandet av ändamålsenlig intern kontroll, efterlevnad av god förvaltning och sunda ekonomiska principer samt förvaltningens effektivitet och utveckling. Redovisningsrevision stöder även statsrådets underlydande förvaltning i dess skötsel av statsfinanserna och befrämjar spridning av god praxis.

Redovisningsrevisionsberättelser

Redovisningsrevisionens föremål

VTV reviderar årligen statens och dess bokföringsenheters, det vill säga ministeriernas samt de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas bokslut. Dessutom reviderar VTV boksluten för tre fonder som faller utanför statsbudgeten (Brandskyddsfonden, Oljeskyddsfonden, Statens televisions- och radiofond) och gör upp revisionsberättelser om dem. I samband med redovisningsrevisionen granskar VTV även de system som används inom statens finans- och personalförvaltning. VTV gör cirka 70 redovisningsrevisioner per år.

I redovisningsrevisionen granskas organisationens:

 • budgeteringsförfaranden

 • uppsättning av resultatmål

 • bokslut

 • verksamhetsberättelse

 • Förfaringssätt för den interna kontrollen

 • efterlevnad av budgeten och anknytande centrala bestämmelser

Behovet för redovisningsrevision beror på hur väsentligt föremålet som revideras är för statens skötsel av finanser och för bokslutet och vilka risker det förknippas med. Det centrala är vilken effekt föremålet för revision har på det offentliga beslutsfattandet.

Utifrån redovisningsrevisionen ger VTV sitt utlåtande om huruvida

 • boksluten har utarbetats i enlighet med bestämmelserna

 • revisionen av boksluten och deras noter ger rättvisande information om bokföringsenheten och statsfinanserna

 • rättvisande information om verksamhetens effektivitet framställs i verksamhetsberättelsen

 • ämbetsverkets eller inrättningens interna övervakning har organiserats på ett lämpligt sätt

 • budgeten och de centrala bestämmelserna för skötseln av finanserna har iakttagits.

Instruktioner för och kvalitetskontroll av redovisningsrevision

Vid redovisningsrevisioner iakttas VTV:s egna instruktioner om god granskningspraxis, som har givits med stöd av lagen om statens revisionsverk § 20. VTV tillämpar som grundval för instruktionerna om god granskningspraxis de högsta revisionsmyndigheternas internationella organisation INTOSAI:s internationella ISSAI-revisionsstandarder.

VTV har även uppställt kvalitetskrav på sina instruktioner för god granskningspraxis. Kvaliteten tryggas genom riskanalys, revisionsplaner och hantering av revisionsprocessen, samt genom evidens, klarhet och enhetlighet i revisionsutlåtandena. Datorstödda metoder används i alla redovisningsrevisioner.