Internationella nätverk

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) grundades 1953 och är den internationella organisationen för högre revisionsorgan. Idag har den 192 medlemmar och 5 associerade medlemmar. Organisationens motto är: ”Experientia mutua omnibus prodest”, gemensam erfarenhet gynnar alla.

Organisationens högsta befogenhet utövas av kongressen som har sammanträde vart tredje år och styrelsen (Governing Board) som har en mandatperiod på tre år. Dess sakkunnigverksamhet är organiserad via arbete i kommittéer och arbetsgrupper som styrs av INTOSAI-strategin (2017–2022). Organisationens huvudsekretariat fungerar i anslutning till österrikiska revisionsdomstolen.

EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions) grundades 1990 och är den europeiska organisationen för högre revisionsorgan. Numera har organisationen 51 medlemmar dvs. högre revisionsorgan i 50 europeiska stater och Europeiska revisionsrätten.

Organisationens högsta befogenhet utövas av kongressen som har sammanträde vart tredje år och styrelsen (Governing Board) som har en mandatperiod på tre år. Sakkunnigverksamheten är organiserad i arbetsgrupper. Den styrs av EUROSAI-strategin (2017–2023). EUROSAI:s huvudsekretariat fungerar i anslutning till spanska revisionsdomstolen.

Statens revisionsverk valdes in i EUROSAI:s styrelse (Governing Board) vid EUROSAI:s kongress i Haag i juni 2014 fram till 2020.

EU CC (Contact Committee of the Supreme Audit Institutions of the European Union) är kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom Europeiska unionen. I den årliga kontaktkommittén deltar riksrevisorerna för de högre nationella revisionsorganen inom EU samt Europeiska revisionsrätten. Första sammankomsten hölls 1960.

EU CC:s verksamhet består utöver riksrevisorsmötet av ett samarbete mellan kontaktpersonerna inom EU och parallella och gemensamma revisioner inom ramen för arbetsgrupper och nätverk som utses av riksrevisorsmötet.

Statens revisionsverk fungerar även som nationell samarbetsmyndighet för Europeiska revisionsrätten enligt artikel 287 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Hörnstenen i de nordiska revisionsorganens samarbete är det årliga riksrevisorsmötet för nordiska revisionsorgan. Kontaktpersonerna som förbereder inför mötet samlas årligen likaledes till ett eget möte. Dessutom arrangerar de nordiska revisionsorganen regelbundna träffar och workshops samt separata parallella granskningar. Samarbetet mellan de nordiska revisionsorganen omfattar Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna.

NBP (Nordic, Baltic, Poland)-samarbetet är ett samarbete mellan revisionsorganen i Norden, Baltikum och Polen, till exempel riksrevisorsmöten och möten för sakkunniga. Deras målsättning är att hålla kontakten och utbyta information om revisionsorganens regionala ärenden.

De oberoende finanspolitiska institutionernas (Independent Fiscal Institutions) samarbetsorganisationer är EU IFI, EUNIFI och OECD PBO samt IFI.

EU IFI, Network of European Independent Fiscal Institutions, är det europeiska nätverket av oberoende finanspolitiska institutioner.

EUNIFI, EU Network of Independent Fiscal Institutions, är EU-ländernas och Europeiska kommissionens samarbetsnätverk som sammankallas av Europeiska kommissionen.

OECD PBO och IFI, OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions, är ett nätverk av oberoende finanspolitiska institutioner som sammankallas och leds av OECD och som dessutom innefattar parlamentariska budgetinstitutioner från OECD-länder.