Internationella nätverk

Statens revisionsverk samarbetar internationellt på världsomfattande, europeisk och nordisk nivå. Dessutom samarbetar revisionsverket bilateralt och multilateralt med andra revisionsmyndigheter. Våra internationella nätverk ger oss en möjlighet att dela med oss av vårt eget kunnande och få redskap för att utveckla det nationella granskningsarbetet.

Till Statens revisionsverks viktigaste permanenta samarbetsarenor hör:

 • internationella organisationen för högre revisionsorgan INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions)

 • INTOSAI:s europeiska organisation EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions)

 • Kontaktkommittén EU Contact Committee för EU-ländernas revisionsverk och Europeiska revisionsrätten (ETT)

 • de nordiska revisionsmyndigheternas samarbetsnätverk.

Under perioden 2020–2025 är revisionsverket ordförande för INTOSAI:s arbetsgrupp för miljörevision WGEA (Working Group on Environmental Auditing).

Andra former av internationellt samarbete:

 • verksamhet i arbetsgrupper som lyder under INTOSAI och EUROSAI

 • nationell samarbetsmyndighet för ETT

 • medverkande i revisionsmyndigheternas parallella och gemensamma revisioner

 • medverkande i utvärderingar mellan utländska revisionsmyndigheter (peer review)

 • internationella revisionsuppgifter, varvid revisionsverket fungerar som extern revisor för internationella organisationer

 • verksamhet i internationella nätverk för obundna finanspolitiska institutioner (IFI, Independent Fiscal Institutions)

 • samarbete med EU, OECD och FN

 • revisionsmyndigheternas internationella data-analysnätverk

 • övriga internationella nätverk.

Läs mer om revisionsverkets internationella samarbete

INTOSAI

INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) grundades 1953 och är den internationella organisationen för högre revisionsorgan. Idag har den 195 medlemmar och 5 associerade medlemmar. Organisationens motto är: ”Experientia mutua omnibus prodest”, gemensam erfarenhet gynnar alla.

Organisationens högsta beslutanderätt utövas av kongressen, som sammanträder vart tredje år, och förvaltningsrådet, som utses för en mandatperiod på tre år. INTOSAI:s huvudsekretariat fungerar i anslutning till österrikiska revisionsdomstolen. Under INTOSAI finns kommittéer och arbetsgrupper som bland annat arbetar med utvecklingen av revisionsbranschen och internationella ISSAI-standarder.

INTOSAI:s arbetsgrupp för miljörevision WGEA

Under åren 2020–2025 är revisionsverket ordförande för INTOSAI:s miljögrupp WGEA (Working Group on Environmental Auditing). WGEA har över 80 medlemsländer och är INTOSAI:s största arbetsgrupp. I och med ordförandeskapet finns sekretariatet för arbetsgruppen vid revisionsverket. Sekretariatet ansvarar för praktiska frågor i arbetsgruppen och koordinerar verkställandet av arbetsprogrammet. Ordförandeskapet för arbetsgruppen ger revisionsverket en stark roll i det internationella revisionssamfundet och i miljöpolitiken.

WGEA stöder revisionen av miljö- och klimatpolitiken genom att publicera revisionsanvisningar och revisionsutredningar, ordna utbildning samt delta i utvecklingen av INTOSAI:s revisionsstandarder. Sekretariatet håller kontakt med sina intressentgrupper såsom FN-programmen, Världsbanken och OECD. WGEA-samfundet utvecklar revisionsmetoderna och utbyter erfarenheter om kostnadseffektiva politiklösningar och förutsättningarna för effektivt revisionsarbete. Under årens lopp har arbetsgruppen på ett mångsidigt sätt behandlat miljöpolitikens olika delområden, från vattenskydd och biologisk mångfald till klimatförändringen och naturresurserna.

Åren 2023–2025 fokuserar WGEA på två tematiska prioriteringar: 1) klimatet och biodiversiteten samt 2) den gröna ekonomin. Projekten behandlar dynamiken mellan klimatet och den biologiska mångfalden, finanspolitiska instrument, miljö- och naturresursredovisning samt rapportering om hållbar utveckling. WGEA stödjer också två globala parallella revisioner som gäller anpassning till klimatförändringen och utveckling av utvärdering av klimatpolitiken.

EUROSAI

EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions) grundades 1990 och är den europeiska organisationen för högre revisionsorgan. I dag har organisationen 51 medlemmar, nämligen 50 högre revisionsorgan i 50 europeiska stater och Europeiska revisionsrätten.

Organisationens högsta beslutanderätt utövas av kongressen, som sammanträder vart tredje år, och styrelsen (Governing Board), som utses för en mandatperiod på tre år. Sakkunnigverksamheten är organiserad i arbetsgrupper. EUROSAI:s huvudsekretariat fungerar i anslutning till spanska revisionsdomstolen.

Kontaktkommittén för revisionsorganen inom EU

EU CC (Contact Committee of the Supreme Audit Institutions of the European Union) är kontaktkommittén för de högre revisionsorganen inom Europeiska unionen. Första sammankomsten hölls år 1960.

Utöver riksrevisormötet omfattar EU CC:s verksamhet samarbete mellan kontaktpersonerna för revisionsmyndigheterna inom EU, arbete inom arbetsgrupper och nätverk samt parallella och gemensamma revisioner inom ramen för dessa. Revisionsverket fungerar även som nationell samarbetsmyndighet för Europeiska revisionsrätten enligt artikel 287 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Nordiskt samarbete

Det nordiska samarbetet omfattar riksrevisorernas årliga sammanträde, samarbete mellan sakkunniga för att förbereda sammanträdet, övriga möten och workshoppar samt eventuella parallella revisioner. Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och Färöarna deltar i det nordiska samarbetet.

IFI-samarbete

Revisionsverket övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i Europeiska unionens stabilitetspakt och i EU:s direktiv om budgetramverk. I sin uppgift inom den finanspolitiska övervakningen deltar revisionsverket i de oberoende finanspolitiska institutionernas (IFI, Independent Fiscal Institutions) internationella nätverksmöten.

Vid övervakningen av finanspolitiken har revisionsverket också ett bilateralt informationsbyte och samarbete med Europeiska kommissionen. De oberoende finanspolitiska institutionernas samarbetsorganisationer är EU IFI, EUNIFI och OECD PBO samt IFI.

 • EU IFI, Network of European Independent Fiscal Institutions, är det europeiska nätverket av oberoende finanspolitiska institutioner.

 • EUNIFI, EU Network of Independent Fiscal Institutions, är EU-ländernas och Europeiska kommissionens samarbetsnätverk som sammankallas av Europeiska kommissionen.

 • OECD PBO och IFI, OECD Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions, är ett nätverk av oberoende finanspolitiska institutioner som sammankallas och leds av OECD och som dessutom innefattar parlamentariska budgetinstitutioner från OECD-länder.