Så här förbereder du dig inför VTV:s revision

Genom VTV:s revisioner säkerställs att statens medel används effektivt och ändamålsenligt. Revisionerna hjälper också revisionsobjekten att utveckla sin statligt finansierade verksamhet. I revisionsarbetet följer vi anvisningar som bygger på internationella ISSAI-standarder för offentlig revision. Revisionerna producerar information för riksdagen och statsförvaltningens högsta ledning.

Bra att veta om VTV:s revisioner

Revisionernas innehåll, omfattning och längd varierar mellan revisionstyperna. Redovisningsrevisioner gör vi årligen för statens bokföringsenheter medan ämnena för våra effektivitetsrevisioner, laglighetsgranskningar och finanspolitiska granskningar är mycket varierande.

Revisionernas fokusområden kommer huvudsakligen från vår egen strategi. Vi väljer ut aktuella och relevanta teman för granskning och beslutar om förhandsutredningarnas ämnen och objekt utifrån dem. I valet av revisionsämnen beaktas alltid även deras statsfinansiella betydelse.

Revisionen kommer aldrig som en överraskning för er organisation och vi vill redan från början ha ett nära samarbete med era representanter. Revisionens ställningstaganden och rekommendationer bygger på den insamlade evidensen. Alltså ska ni lämna de uppgifter som behövs för granskningen till oss och vid behov bistå oss i utförandet av den.

Om ni önskar kan ni hålla kontakt med vår revisor i alla skeden av revisionen. Er organisation har också rätt att få uppdaterad information om hur revisionen fortskrider.

Så här går revisionen till

Uppgifterna i figuren presenteras i texten.

Bild:  Revisionens faser.

Inledning av revisionen

En revision inleds genom att VTV börjar planera den i en projektplaneringsfas, då vi även talar med experter i er organisation om revisionen. Denna förhandsutredningsfas är viktig framförallt i effektivitetsrevisioner, som inte har regelbundet återkommande revisionsämnen.

Ofta kontaktas organisationen av vår revisor redan i förhandsutredningsfasen, under vilken vi avgör om revisionen ska genomföras eller inte. I regel beslutar VTV att genomföra revisionen, men ibland framkommer det under förhandsutredningsfasen att det inte lönar sig att genomföra revisionen t.ex. på grund av stora organisationsförändringar som skett nyligen eller att tidpunkten är dålig.

Om revisionen genomförs fastställs revisionsupplägget och revisionskriterierna av revisorn. Här är det ytterst viktigt att ni samarbetar med VTV:s revisor så att vi kan genomföra en revision som är nyttig och utvecklande för er verksamhet.

Organisationen du representerar får möjlighet att kommentera vårt förhandsutredningsutkast. Genom detta säkerställer vi att revisorn har förstått organisationens verksamhet och att missuppfattningar inte uppstår.

Revisionsfasen

Beroende på revisionstyp kan VTV bjuda in representanter för den granskade organisationen till ett inledande möte om processens karaktär, insamlingen av information och tidtabellen.

Organisationen ombeds att lämna material och uppgifter som behövs i samband med revisionen. Vi kan också avtala extra möten där revisorn bekantar sig med er organisation och diskuterar revisionens teman med er. De frågor som tas upp vid mötena får ni ofta redan på förhand. Det är möjligt att diskussionerna spelas in för senare analys, vilket kan behövas t.ex. i samband med effektivitetsrevisioner.

I slutfasen av revisionen får ni ett revisionsutkast att kommentera: ni har alltid rätt att uttala er ståndpunkt om utkastets innehåll. Era kommentarer dokumenteras och beaktas enligt VTV:s prövning i den slutliga revisions-/granskningsberättelsen. Ert yttrande publiceras även på VTV:s externa webbplats.

Rapportering av revisionen

Revisionsfasens längd varierar beroende på revision och det kan ta flera månader att utföra revisionen. Efter avslutad revision publicerar VTV en revisions-/granskningsberättelse som översänds till riksdagen och innehåller revisionsverkets ställningstaganden och rekommendationer. Dessutom lämnas berättelsen för kännedom till ministeriet inom vars förvaltningsområde det granskade ämbetsverket finns. Berättelsen publiceras också på VTV:s webbplats.

Vi producerar information primärt för riksdagen. VTV lämnar årligen en revisionsberättelse och ett kortfattat årssammandrag om utförda redovisningsrevisioner. Revisionsspecifika mellanrapporter innehåller revisionens slutsatser, motiveringar till dem och rekommendationer.

Vi strävar efter att uttrycka rekommendationerna så att ni själva kan besluta om ändamålsenliga åtgärder för att genomföra dem. I syfte att utveckla vår verksamhet ber vi er organisation att ge respons om revisionsprocessen efter avslutad process.

Efter revisionen

Beroende på revisionstyp kan VTV följa upp revisionen i efterhand inom några år. Vanligtvis tar revisionsverket skriftlig kontakt med er organisation och begär en utredning om genomförandet av de givna rekommendationerna. Uppföljningen handlar om att följa upp förändringar hos revisionsobjektet och om den upprättas en offentlig rapport.

God förvaltning och gott samarbete

VTV:s mål är att stödja hållbar utveckling av offentlig verksamhet. Revisionsverksamheten utgår från internationella ISSAI-standarder. För att förverkliga sitt mål tillhandahåller VTV aktuell och användbar information om användningen av statens medel primärt för riksdagen. Likaså tillhandahålls VTV:s andra intressenter, såsom ministerier och ämbetsverk, information för utveckling av sin verksamhet. God intern kontroll och riskhantering bidrar också till att förbättra medborgarnas tillit till förvaltningens verksamhet.

Interaktiva diskussioner och framsyn är viktiga inslag i detta arbete. VTV strävar efter gott samarbete genom att under revisionerna ge möjlighet till gemensam dialog.