Internationell verksamhet

Statens revisionsverk sköter internationella uppgifter som högsta externa revisionsorgan (Supreme Audit Institution, SAI) och oberoende finanspolitiskt tillsynsorgan (Independent Fiscal Institution, IFI). Statens revisionsverk deltar även i internationellt samarbete genom att upprätthålla relationer och hålla ett aktivt informationsutbyte och dialog med internationella aktörer, speciellt andra revisionsmyndigheter.

Centrala fokusområden och mål för den internationella verksamheten

Statens revisionsverks internationella samarbete bedrivs i paraplyorganisationer för revisionsmyndigheter och i regionala organisationer, nätverk och arbetsgrupper som lyder under dem. Centrala fokusområden i det internationella samarbetet är de globala målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030 samt internationellt strategiarbete, revisionsarbetets effektivitet, kvalitetskontroll, digitalisering och dataanalytik. Dessutom håller Statens revisionsverk en aktiv internationell dialog för att utveckla revisionen och underbyggande standarder. Revisionsverket följer också utvecklingen i den globala verksamhetsmiljön och de strategiska utmaningar som den medför. 2019 började Statens revisionsverk som ordförande för den internationella organisationen för högre revisionsorgan INTOSAI:s miljöarbetsgrupp Working Group on Environmental Auditing (WGEA).

Målet med den internationella verksamheten är att effektivt sköta de internationella uppgifter som extern yrkesrevision och finanspolitisk tillsyn ålägger samt aktivt delta i övrig internationell verksamhet genom att sprida sina egna kunskaper och utnyttja andras kunskaper och metodutveckling. Tack vare att revisionsverket sköter uppgifterna väl betraktas det som en stark internationell kunnig aktör och pålitlig partner. Resultaten av det internationella samarbetet stöder också utvecklingen av revisionsverkets egen verksamhet.

Uppgifterna i figuren presenteras i texten.

Du kan läsa mer om Statens revisionsverks internationella verksamhet i avsnittet om internationell verksamhet i granskningsplanen för 2020–2024

Läs mer om revisionsverkets internationella nätverk