Internationell verksamhet

Statens revisionsverks internationella samarbete fungerar som stöd för ett kostnadseffektivt och verkningsfullt revisions- och tillsynsarbete. Utöver skötseln av de internationella förpliktelserna är det viktigt för revisionsverket att det internationella samarbetet bidrar till att utveckla det nationella revisions- och tillsynsarbetet samt via detta även till att utveckla statsförvaltningen i vidare bemärkelse.

Statens revisionsverk sköter internationella uppgifter som högsta externa revisionsorgan (Supreme Audit Institution, SAI) och oberoende finanspolitiskt tillsynsorgan (Independent Fiscal Institution, IFI). Statens revisionsverk deltar även i internationellt samarbete genom ett aktivt informationsutbyte och en aktiv dialog med internationella aktörer, speciellt med andra revisionsmyndigheter och med de mest betydande intressentgrupperna.

Revisionsverkets internationella samarbete bedrivs i huvudsak i paraplyorganisationer för revisionsmyndigheter och i regionala organisationer, nätverk och arbetsgrupper som lyder under dem. Läs om revisionsverkets verksamhet i internationella nätverk.

Ärenden som gäller revisionsverkets internationella verksamhet: international.relations@vtv.fi.

Vad är viktigt för oss?

Internationellt samarbete är en väsentlig del av revisionsverkets arbete. Genom ett målmedvetet och planmässigt samarbete stärker vi vår kompetens och är med och påverkar revisionsbranschens utveckling och verksamhetsförutsättningar. Att dela erfarenheter och lära sig av andra revisionsmyndigheter fungerar som ett stöd för att vi ska kunna genomföra och utveckla den externa revisionen och tillsynen samt vår övriga verksamhet. Samarbetet skapar förutsättningar för en hållbar reform av de offentliga finanserna och förvaltningen nationellt och internationellt.

Normer och standarder som utarbetas genom internationellt samarbete styr också vår verksamhet på bred front, så det är viktigt att påverka dem. Tack vare samarbetet får vi information, erfarenhet och kompetens samt nya metoder för vårt eget arbete. Många av de frågor och fenomen som granskas är gemensamma för olika länder och kontinenter, och genom samarbete kan vi undvika överlappande arbete och effektivisera verksamheten.

Revisionsverket följer noggrant den globala verksamhetsmiljöns utveckling och de möjligheter och utmaningar som följer av den genom att utföra sina internationella förpliktelser men också genom att delta i annat internationellt samarbete enligt eget omdöme.

Följande fokusområden styr innehållet i vårt internationella samarbete

  • revisionsarbetets verkningar samt de högsta revisionsmyndigheternas roll för att främja reformerna i den offentliga förvaltningen och en hållbar skötsel av ekonomin

  • digitalisering och dataanalys

  • målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030

  • miljörevision

  • bemötande av nya och aktuella frågor, till exempel frågor med anknytning till pandemi- och klimatkriser

INTOSAI WGEA-sekretariatet

Under perioden 2020–2025 är revisionsverket ordförande för miljöarbetsgruppen Working Group on Environmental Auditing (WGEA), som lyder under den internationella organisationen för högre revisionsorgan INTOSAI. Arbetsgruppens sekretariat finns vid revisionsverket. Läs mer.

Uppgifterna i figuren presenteras i texten.