Internationell verksamhet

Statens revisionsverk sköter internationella uppgifter som högsta externa revisionsorgan (Supreme Audit Institution, SAI) och oberoende finanspolitiskt tillsynsorgan (Independent Fiscal Institution, IFI). Revisionsverket deltar även i annat multilateralt samarbete genom att upprätthålla goda bilaterala förbindelser och ett aktivt informationsutbyte, särskilt med dess systerorgan.

Revisionsverkets viktigaste samarbetsforum på permanent basis:

 • Internationella organisationen för överordnade revisionsorganisationer INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions)

 • Europeiska organisationen för högre revisionsorgan EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions)

 • Samarbetskommittén för EU-ländernas revisionsorgan och Europeiska revisionsrätten (ECA) EU Contact Committee

 • Nätverket för nordiska revisionsorgan.

Andra former av internationellt samarbete:

 • riksrevisionernas parallella och gemensamma revisioner

 • nationell samarbetsmyndighet för Europeiska revisionsrätten

 • observatör vid ECA:s granskningar som gäller Finland

 • internationella arbetsgrupper och nätverk

 • deltar efter prövning i sakkunnigbedömningar

 • tar emot internationella revisioner

 • deltar oberoende finanspolitiska tillsynsorgans verksamhet i de internationella samarbetsnätverken

 • samarbetar med Europeiska unionens kommission, OECD och FN

Fokusområden i vårt internationella samarbete är hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 samt internationellt strategiarbete, kvalitetssäkring, digitalisering och dataanalys. Dessutom håller revisionsverket en aktiv internationell dialog för att utveckla revisionen och underbyggande standarder. Revisionsverket följer även den globala omvärldsutvecklingen och därav följande strategiska utmaningar.

Läs mer om revisionsverkets internationella nätverk