Övervakning och granskning av finanspolitiken

Övervakningen av finanspolitiken stödjer stabila och hållbara offentliga finanser samt gör reglerna för finanspolitiken mer transparenta och begripliga. Granskningen av finanspolitiken stödjer dessa mål genom att erbjuda beslutsfattarna nyttig information om beredningen av finanspolitiken och om dess kunskapsunderlag.

Statens revisionsverk har i uppgift att övervaka efterlevnaden av de regler som styr finanspolitiken samt uppställandet och förverkligandet av finanspolitiska mål.

Övervakarna av finanspolitiken vid revisionsverket utvärderar bland annat:

  • uppställandet och uppfyllelsen av planen för de offentliga finanserna

  • iakttagandet av statens utgiftsram

  • efterlevnaden av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt samt EU-reglernas lämplighet för Finland

  • iakttagandet av det medelfristiga målet (MTO) för de offentliga finanserna och den tillhörande korrigeringsmekanismen

  • tillförlitligheten i prognoserna om makroekonomin och de offentliga finanserna, som finanspolitiken grundar sig på

  • den finanspolitiska dimensioneringen i relation till konjunkturläget.

Läs mer om övervakningsuppdraget.

I fråga om finanspolitiken granskar revisionsverket också:

  • tillförlitligheten hos den information som används i beslutsfattandet

  • styrmedlens funktionalitet och effektivitet

  • om den bild som ges av statens ekonomiska ställning och hållbarheten i de offentliga finanserna är riktig och tillräcklig.

Läs mer om granskningen av finanspolitiken.

Publikationer från övervakningen och granskningen av finanspolitiken

Den finanspolitiska övervakningens utvärderingar rapporteras två gånger om året, i maj–juni och i december.

Årligen färdigställs 1–2 granskningar av finanspolitiken. Granskningen producerar information även för övervakningen av finanspolitiken.

Alla publikationer från övervakningen och granskningen av finanspolitiken