Övervakning av finanspolitiken

Övervakningen av finanspolitiken stödjer stabila och hållbara offentliga finanser samt gör reglerna för finanspolitiken mer transparenta och begripliga.

Statens revisionsverk har i uppgift att övervaka efterlevnaden av de regler som styr finanspolitiken samt uppställandet och förverkligandet av finanspolitiska mål.

Övervakarna av finanspolitiken vid revisionsverket utvärderar bland annat:

  • uppställandet och uppfyllelsen av planen för de offentliga finanserna

  • iakttagandet av statens utgiftsram

  • efterlevnaden av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt samt EU-reglernas lämplighet för Finland

  • iakttagandet av det medelfristiga målet (MTO) för de offentliga finanserna och den tillhörande korrigeringsmekanismen

  • tillförlitligheten i prognoserna om makroekonomin och de offentliga finanserna, som finanspolitiken grundar sig på

  • den finanspolitiska dimensioneringen i relation till konjunkturläget.

Publikationer från övervakningen av finanspolitiken

Teamet för övervakning av finanspolitiken gör upp en rapport om övervakningsresultaten två gånger om året, i maj–juni och i december.

I vårrapporten utvärderas bland annat regeringens plan för de offentliga finanserna. Höstens rapport redogör för följande års budget och den behandlas i riksdagen.

I båda rapporterna utvärderas efterlevnaden av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt, uppgörandet och genomförandet av planen för de offentliga finanserna, beaktandet av de statsfinansiella ramarna samt finansministeriets prognoser och finanspolitikens dimensionering i förhållande till konjunkturläget.

Alla publikationer från övervakningen och granskningen av finanspolitiken