Övervakning av finanspolitiken

Statens revisionsverk har i uppgift att övervaka efterlevnaden av de regler som styr finanspolitiken samt uppställandet och förverkligandet av finanspolitiska målsättningar. Genom övervakningen främjas transparensen och begripligheten av de finanspolitiska reglerna samt den offentliga ekonomins stabilitet och hållbarhet.

Revisionsverkets finanspolitiska övervakning bedömer bland annat:

  • utarbetningen och verkställandet av planen för de offentliga finanserna samt efterlevnaden av statens utgiftsram

  • efterlevnaden av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt samt EU-reglernas lämplighet för Finland

  • iakttagandet av det medelfristiga målet (MTO) för de offentliga finanserna samt den tillhörande korrigeringsmekanismen

  • realismen i de makroprognoser som finanspolitiken grundar sig på samt tillförlitligheten i prognoserna om makroekonomin och de offentliga finanserna

  • den finanspolitiska dimensioneringen i relation till konjunkturläget.

Publikationer

Den finanspolitiska övervakningen rapporterar sina bedömningar två gånger om året, i maj–juni och i december.

Alla publikationer om övervakning och granskning av finanspolitiken