Tillsyn över val- och partifinansieringen

Statens revisionsverk övervakar val- och partifinansieringen samt tar emot och publicerar de handlingar som fastställs i valfinansieringslagen och partilagen.

Revisionsverket säkerställer att alla redovisningsskyldiga lämnar de redovisningar som föreskrivs i lagen. De lagstadgade tillsynsuppdragen omfattar endast redovisningsskyldiga.

Redovisningarna görs i VTV:s elektroniska webbtjänst på Vaalirahoitusvalvonta.fi, där de mottagna redovisningarna också publiceras.

Redovisningsverket rapporterar om tillsynen över val- och partifinansieringen direkt till riksdagen.

Rådgivning

Berättelser om tillsynen över val- och partifinansieringen

Tillsyn över valfinansiering

VTV övervakar att alla redovisningsskyldiga gör de redovisningar som fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering separat för varje val. Till dem hör en frivillig förhandsredovisning om kandidatens valfinansiering, redovisning om kandidatens valfinansiering och efterhandsredovisning. Redovisningar om valfinansiering kan läsas i webbtjänsten för val- och partifinansieringstillsynen.

De redovisningsskyldiga som anges i lagen om kandidaters valfinansiering är de som blivit valda och de som har utsetts till ersättare. Skyldiga att redovisa sin valfinansiering vid presidentvalet är partier som har ställt upp en kandidat och valombud för valmansföreningar som har ställt upp en kandidat eller ersättare för valombudet.

Revisionsverket lämnar årligen en berättelse till riksdagen om sin verksamhet i tillsynen över valfinansieringen inom åtta månader efter att valresultatet har fastställts.

Tillsyn över partifinansiering

Revisionsverket övervakar att alla redovisningsskyldiga gör de redovisningar som fastställs i partilagen. Redovisningar om partifinansiering kan läsas i webbtjänsten för val- och partifinansieringstillsynen.

De redovisningsskyldiga som anges i partilagen är de registrerade partierna och deras distrikts- och kvinnoorganisationer och partinära sammanslutningar som erhåller statsunderstöd.

Revisionsverket lämnar årligen en berättelse till riksdagen om sin verksamhet i tillsynen över att partilagen iakttas.