VTV

Statens revisionsverk, VTV, är statsfinansernas övervakare. Revisionsverkets ställning och uppgifter är föreskrivna i grundlagen. VTV fungerar i anknytning till riksdagen.

Statens revisionsverk reviderar skötseln av statsfinanserna och förvaltningen av statstillgångarna, samt övervakar finanspolitiken och parti- och valfinansieringen. Genom sin verksamhet säkerställer revisionsverket att statens tillgångar används enligt riksdagens vilja, med efterlevnad av lagen och förnuftigt. Samtidigt övervakar revisionsverket att finanspolitiken sköts på ett hållbart sätt.

Statens revisionsverks verksamhet omfattar alla statsfinanser och verket har en omfattande i grundlagen föreskriven rätt att få information. Revisionsverket medverkar till att säkra principerna för rättsstat, demokrati och hållbar ekonomi, även i skötseln av Europeiska unionens finanser och i övrigt internationellt samarbete.

Bekanta dig med Statens revisionsverks revisions- och övervakningsarbete.

Organisation

Statens revisionsverks generaldirektör under perioden 2022–2027 är Sami Yläoutinen. Revisions- och tillsynsverksamheten leds inom fyra effektområden:

  • Hållbar offentlig ekonomi

  • Hållbar utveckling av förvaltningen

  • Välmående och tryggt samhälle

  • Fungerande informationshantering

Dessutom leds revisionsverket inom kompetenscenter och ansvarsområdet Administration och resurser.

Effektområden

Inom området Hållbar offentlig ekonomi reviderar vi den offentliga ekonomin samt planeringen och hanteringen av statsfinanserna. Vi övervakar att finanspolitiken och beredningen av den följer reglerna. Dessutom reviderar vi hanteringen av statens egendom, förpliktelser, investeringar och finansiella risker. Effektområdet leds av Matti Okko.

Inom området Hållbar utveckling av förvaltningen producerar revisionsverket information som stöder utvecklingen av förvaltningen och säkerställer lagstiftningens kvalitet. Revisionsverket främjar beaktandet av hållbar utveckling i skötseln av statsfinanserna. Informationen behövs för att stöda förvaltnings- och strukturreformerna. Strävandena att förenhetliga och effektivisera de offentliga finanserna samt utvidgningen av försökskulturen förutsätter också tillförlitlig information. Effektområdet leds av Tuula Varis.

Inom området Välmående och tryggt samhälle fokuserar vi på förutsättningarna för välfärden och en hållbar tillväxt. Föremål för bedömning är förmånerna inom det sociala trygghetssystemet, social- och hälsovårdstjänsternas funktion samt sysselsättningsåtgärdernas effektivitet och stödet för företagande. Dessutom granskar vi möjligheterna till kontinuerligt lärande, hållbar forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, samt den övergripande säkerheten i samhället. Effektområdet leds av Anna-Liisa Pasanen.

Området Fungerande informationshantering berör statsfinanserna och statsförvaltningen över hela linjen: utvecklingen av koncerninformation, den interna kontrollen och riskhanteringen samt budgetefterlevnaden. Till områdets teman hör också gemensamma dataflöden i statens ekonomiförvaltning, informationens tillförlitlighet och utveckling av prestationsnivån. Tillsynen över val- och partifinansieringen främjar å sin sida transparensen i den politiska finansieringen. Effektområdet leds av Jaakko Eskola.

Kompetenscenter

Revisionsverket har ca 150 anställda. De är fördelade på fyra kompetenscenter:

Kompetenscentren tar hand om personalens kompetensutveckling.

Administration och resurser

Direktör för området Administration och resurser är Tuula Sandholm. Till området hör fem team:

Verksamhetsställen

Revisionsverkets huvudkontor ligger i Helsingfors, men ett verksamhetsställe finns också i Uleåborg. Se kontaktuppgifter.

Läs mer

Statens revisionsverks ledning

Lagen om statens revisionsverk (Öppnas på en ny flik)

Klagomål samt anmälningar om missbruk

Riksdagen(Öppnas på en ny flik)

Riksdagens öppna data (på finska)