VTV

Statens revisionsverk, VTV, är statsfinansernas övervakare. Revisionsverkets ställning och uppgifter är föreskrivna i grundlagen. VTV fungerar i anknytning till riksdagen.

Verket reviderar skötseln av statsfinanserna och förvaltningen av statstillgångarna, samt övervakar finanspolitiken och parti- och valfinansieringen. Genom sin verksamhet säkerställer VTV att statens tillgångar används enligt riksdagens vilja, med efterlevnad av lagen och förnuftigt. Samtidigt övervakar VTV att finanspolitiken sköts på ett hållbart sätt.

VTV:s verksamhet omfattar alla statsfinanser och verket har en omfattande i grundlagen föreskriven rätt att få information. VTV medverkar till att säkra principerna för rättsstaten, demokrati och hållbar ekonomi i skötseln av Europeiska unionens finanser och i övrigt internationellt samarbete.

Bekanta dig med VTV:s revisions- och övervakningsarbete.

Organisation

VTV:s generaldirektör är Tytti Yli-Viikari. Revisionsverket leds inom fyra effektområden:

  • Hållbar offentlig ekonomi

  • Hållbar utveckling av förvaltningen

  • Välmående och tryggt samhälle

  • Fungerande informationshantering.

Planering och hantering av den offentliga ekonomin och statsfinanserna står i centrum för området Hållbar offentlig ekonomi. Granskade teman är finanspolitiken och beredningen av den samt hanteringen av statens egendom, förpliktelser, investeringar och finansiella risker. Området täcker även tillsyn och reglering av finanssektorn, som är viktig med tanke på de statsfinansiella riskerna. Revisions- och tillsynsinformationen bidrar till att den offentliga ekonomin och statsfinanserna sköts på ett hållbart, ansvarsfullt och transparent sätt. VTV:s oberoende finanspolitiska övervakning säkerställer en fungerande regelbaserad finanspolitik och bidrar till regelverkets ändamålsenlighet. Effektområdet leds av Matti Okko.

Nyckelteman för området Hållbar utveckling av förvaltningen är ett enhetligt statsråd, förvaltningens strukturreformer och försökskultur, staten som arbetsgivare, hållbar utveckling och lagstiftningens kvalitet. Effektområdet leds av Heli Mikkelä.

Området Välmående och tryggt samhälle fokuserar på välfärdsstatens grundpelare, dvs. sociala trygghetssystem, social- och hälsovårdens servicesystem, sysselsättning och företagande, kontinuerligt lärande, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt övergripande säkerhet. Revisionsinformation bidrar till att säkerställa och utveckla den ekonomiska hållbarheten på dessa delområden. Effektområdet leds av Anna-Liisa Pasanen.

Området Fungerande informationshantering berör statsfinanserna och statskoncernen över hela linjen. Fokus ligger på ekonomiområdets informationshantering, effektivitetens, riskhanteringens och den interna kontrollens utveckling och statskoncernens budgetefterlevnad. Effektområdet leds av Jaakko Eskola.

Revisionsverket har ca 150 anställda. De är fördelade på fyra lärocenter, som tar hand om personalens kompetensutveckling. Revisionsverkets huvudkontor ligger i Helsingfors, men verksamhetsställen finns också i Åbo och Uleåborg. Se kontaktuppgifter.

Läs mer

Revisionsverkets ledning

Lag om statens revisionsverk

Klagomål och missbruk

Riksdagen