VTV

Statens revisionsverk, VTV, är statsfinansernas övervakare. Revisionsverkets ställning och uppgifter är föreskrivna i grundlagen. VTV fungerar i anknytning till riksdagen.
Skriv ut sidan

Verket reviderar skötseln av statsfinanserna och förvaltningen av statstillgångarna, samt övervakar finanspolitiken och parti- och valfinansieringen. Genom sin verksamhet säkerställer VTV att statens tillgångar används enligt riksdagens vilja, med efterlevnad av lagen och förnuftigt. Samtidigt övervakar VTV att finanspolitiken sköts på ett hållbart sätt.

VTV:s verksamhet omfattar alla statsfinanser och verket har en omfattande i grundlagen föreskriven rätt att få information. VTV medverkar till att säkra principerna för rättsstaten, demokrati och hållbar ekonomi i skötseln av Europeiska unionens finanser och i övrigt internationellt samarbete.

Bekanta dig med VTV:s revisions- och övervakningsarbete.

Organisation

Som VTV:s generaldirektör fungerar Tytti Yli-Viikari. Vid revisionsverket finns fyra enheter, vid vilka sammanlagt cirka 140 personer arbetar:

  • Enheten för redovisningsrevision och laglighetsgranskning

  • Enheten för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken

  • Stöd för revisionsverkets ledning

  • Enheten för administration

Verkets huvudkontor finns i Helsingfors och det har verksamhetsställen också i Åbo och Uleåborg. Se kontaktuppgifter.

Enheten för redovisningsrevision och laglighetsgranskning

Enhetens uppgift är att genomföra de redovisningsrevisioner och laglighetsgranskningar som fastställs i revisionsverkets revisionsplan. Genom sin verksamhet säkerställer enheten att statsbudgeten följs och att statsbokslutet och räkenskapsverkens bokslut innehåller riktiga och tillräckliga uppgifter.

Enheten för redovisningsrevision och laglighetsgranskning behandlar också ärenden enligt partilagen och lagen om kandidaters valfinansiering, bereder berättelserna över tillsynen av partifinansiering och valfinansiering och fungerar som sakkunnig i tillsynen över val- och partifinansiering.

Enheten leds av överdirektör Marjatta Kimmonen.

Enheten för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken

Enheten för effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken omfattar även övervakning av finanspolitiken.

Revisionsobjekten fastställs i revisionsverkets revisionsplan, och granskningarna riktas utifrån verkets strategi och en systematisk riskanalys.

Enheten leds av överdirektör Marko Männikkö.

Stöd för revisionsverkets ledning

Ledningens stöd bistår generaldirektören i den strategiska ledningen, planeringen, utvecklingen och uppföljningen. Enheten ansvarar också för verkets kommunikation och sköter internationella ärenden.

Enheten för förvaltning

Revisionsverkets enhet för förvaltning sköter verkets allmänna förvaltning, personalförvaltning och ICT-tjänster. Tillsammans med revisionsenheterna bereder enheten för administration verkets verksamhets- och ekonomiplan och budgetförslag och ger juridiska råd samt bistår de övriga enheterna i skötandet av deras uppgifter.

Verksamhetsenheten leds av förvaltningsdirektör Mikko Koiranen.

Läs mer

Revisionsverkets ledningen

Klagomål och missbruk

Riksdagen