VTV

Revisionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.

Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent beslutsfattande och demokrati.

Revisionsverket granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen.

Statens revisionsverks verksamhet omfattar alla statsfinanser och verket har en omfattande i grundlagen föreskriven rätt att få information. Revisionsverket medverkar till att säkra principerna för rättsstat, demokrati och hållbar ekonomi, även i skötseln av Europeiska unionens finanser och i övrigt internationellt samarbete.

Bekanta dig med Statens revisionsverks revisions- och övervakningsarbete.

Organisation

Revisionsverket leds av en generaldirektör, som utses av riksdagen, och vars mandatperiod är sex år. Generaldirektör för Statens revisionsverk under perioden 2022–2027 är Sami Yläoutinen. Generaldirektören fastställer revisionsplanen och beslutar om de berättelser som ges till riksdagen samt om revisionsinstruktionerna.

Revisionsverket har cirka 150 anställda fördelade på revisionsenheten, enheten för övervakning och tillsyn samt enheten för gemensamma tjänster.

Figurens information finns i texten.

Revisionsenheten

Revisionsenheten ansvarar för genomförandet av redovisningsrevisioner, effektivitetsrevisioner och laglighetsgranskningar. Direktör för revisionsenheten är Jaakko Eskola. Enheten har fyra grupper för effektivitetsrevision och fem grupper för redovisningsrevision:

Effektivitetsrevision:

 • Utbildning, miljö och naturresurser (Leena Juvonen)

 • Säkerhet och rättsstaten (Lassi Perkinen)

 • Egendom och offentlig förvaltning (Teemu Kalijärvi)

 • Arbete, näringar och välfärd (Sari Hanhinen)

Redovisningsrevision:

 • Budgetefterlevnad (Sami Kummila)

 • Gemensamma ekonomiprocesser (Sebastian Seemer)

 • Statsunderstöd (Christa Laurila)

 • Statens egendom (Heli Nikander)

 • Statens säkerhet (Harri Myllyoja)

Enheten för övervakning och tillsyn

Vid enheten för övervakning och tillsyn finns en oberoende funktion för övervakning av finanspolitiken och för granskning av finanspolitiken, som görs i samband med den. Enheten ansvarar för tillsynen över parti- och valfinansieringen samt för den nya uppgiften i anslutning till öppenhetsregistret. Enheten ansvarar också för att behandla klagomål och anmälningar om missbruk. Direktör för tillsynsenheten är Matti Okko.

Grupperna i enheten är:

 • Övervakning och granskning av finanspolitiken (Matti Okko)

 • Tillsyn och klagomål (Jonna Carlson)

Enheten för gemensamma tjänster

Enheten för gemensamma tjänster leds av Tuula Sandholm. Gemensamma tjänster är bland annat personal-, ekonomi- och informationsförvaltningstjänster, uppgifter i anslutning till kommunikation och inhemska och internationella nätverk, lokal- och ärendehanteringsuppgifter samt gemensamma assistenttjänster. Tjänsterna är placerade i fyra grupper:

 • HR-tjänster (Taru Heiskala)

 • Ekonomitjänster (Jenni Leppälahti)

 • Informationsförvaltning och lokaler (Juhani Heimsch)

 • Kommunikation och nätverk (Jaana Beversdorf)

Verksamhetsställen

Revisionsverkets huvudkontor ligger i Helsingfors, men ett verksamhetsställe finns också i Uleåborg. Se kontaktuppgifter.