Lagstiftning

Statens revisionsverks ställning och uppgifter samt rätten att få upplysningar fastställs i 90 § i Finlands grundlag enligt följande:

För revisionen av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten finns i anknytning till riksdagen statens revisionsverk, som är oavhängigt. Närmare bestämmelser om revisionsverkets ställning och uppgifter utfärdas genom lag.

Revisionsutskottet och statens revisionsverk har rätt att av myndigheter och andra som de övervakar få de upplysningar de behöver för att sköta sitt uppdrag.

Närmare bestämmelser om revisionsverkets ställning, uppgifter, behörighet och rätt att få upplysningar finns i lagen om statens revisionsverk (676/2000). Bestämmelser om revisionsverkets behörighet finns även i lagen om rätt för statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna (353/1995).

Uppgiften att utöva extern tillsyn över finanspolitiken fastställs i lagen om sättande i kraft av fördraget om stabilitet inom Ekonomiska och monetära unionens samt om ramarna för de offentliga finanserna (869/2012). Revisionsverkets åligganden i tillsynen över val- och partifinansieringen fastställs i lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) och partilagen (10/1969).

Mer info

Grundlagen

Lagen om statens revisionsverk

Lagen om rätt för statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna

Lagen om sättande i kraft av fördraget om stabilitet inom Ekonomiska och monetära unionen samt om ramarna för de offentliga finanserna

Lagen om kandidaters valfinansiering

Partilagen