Klagomål och anmälningar om missbruk

Till Statens revisionsverk kan man vända sig när man misstänker att missförhållanden har förekommit i lagenligheten i skötseln av ekonomin vid ett statligt ämbetsverk, affärsverk eller bolag i vilket staten utövar bestämmandeinflytande.

Klagomål

Klagomål kan inlämnas om verksamhet som inte iakttar statsbudgeten eller i övrigt är lagstridig med tanke på skötseln av statsfinanserna. Man kan också klaga på lagstridiga förfaranden i bolag där staten utövar beslutsmakten. Klagomål kan dessutom inlämnas om brister i parti- och valfinansieringsanmälan.

Klagomål kan inte inlämnas till revisionsverket om Folkpensionsanstaltens eller domstolars beslut eller enskilda tjänstemäns agerande. VTV undersöker inte ärenden som redan utreds av någon annan myndighet.

Vem som helst kan lämna in klagomål. Man kan lämna ett klagomål i ett ärende som gäller en själv, men man kan också lämna klagomål på en annans vägnar eller tillsammans med andra. Undersökningen är avgiftsfri.

Man kan lämna in klagomål på blanketten för klagomål eller informellt e-postmeddelande eller brev. Informella klagomål ska åtminstone innehålla uppgifterna på blanketten. Ange så exakt som möjligt de uppgifter på vilka klagomålet baserar sig och bifoga eventuella handlingar som stöder klagomålet.

Revisionsverk har uppdaterat Instruktion om anförande och behandling av klagomål vid Statens revisionsverk år 2022.

Anmälan om missbruk

Statliga myndigheter, ämbetsverk, affärsverk och fonder ska utan dröjsmål informera VTV om missbruk i verksamheten som hänför sig till den egendom som de sköter eller ansvarar för.

Anmälan om missbruk ska göras till revisionsverket oberoende av om brottsanmälan görs. När det gäller anmälan om missbruk får man inte vänta resultatet av polisutredningen, åklagarens avgörande eller domstolens beslut.

Anmälan om missbruk kan skickas per e-post eller post. Vid behov kan man diskutera hur anmälan görs med en tjänsteman som handlägger anmälningar av missbruk per telefon eller på revisionsverket.

Revisionsverk har uppdaterat instruktion Anmälan om missbruk till Statens revisionsverk år 2020.

Adress för klagomål och anmälan om missbruk

Statens revisionsverk
Porkalagatan 1, PB 1119
00101 Helsingfors

kirjaamo@vtv.fi