Klagomål och anmälningar om missbruk

Man kan vända sig till Statens revisionsverk om man misstänker att ett ministerium eller ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning inte har iakttagit lagen eller budgeten vid skötseln av finanserna. Klagomål kan dessutom anföras om brister i redovisningarna av parti- och valfinansieringen. Statliga myndigheter, inrättningar och fonder ska utan dröjsmål underrätta Statens revisionsverk om ekonomiskt missbruk i deras verksamhet.

Klagomål

Klagomål kan anföras om verksamhet som inte iakttar statsbudgeten eller som i övrigt är lagstridig med tanke på skötseln av statsfinanserna. Klagomålet kan gälla ministerier eller statliga ämbetsverk, inrättningar, fonder eller affärsverk. Klagomål kan också anföras över mottagare av statsunderstöd eller annat stöd.

Klagomål över bolag där staten har bestämmande inflytande kan anföras om misstanken gäller lagenligheten i statens ägarstyrning eller skötseln av statsfinanserna.

Klagomål kan också anföras över lagligheten i skötseln av finanserna i välfärdsområdena i den mån det misstänkta missförhållandet gäller statsfinansieringen. Klagomål kan anföras över sammanslutningar, stiftelser och inrättningar som hör till välfärdsområdeskoncernen eller som välfärdsområdet har bestämmande inflytande över. Dessutom kan klagomål anföras över Helsingfors stads räddningsväsende och social- och hälsovård eller sammanslutningar som sköter dessa uppgifter och där Helsingfors stad utövar bestämmanderätt.

Klagomål över väsentliga brister i redovisningarna av parti- och valfinansieringen kan också anföras hos Statens revisionsverk.

Klagomål kan inte anföras hos revisionsverket om Folkpensionsanstaltens (FPA) eller domstolars beslut eller om enskilda tjänstemäns agerande. Statens revisionsverk undersöker inte ärenden som redan utreds av någon annan myndighet.

Vem som helst kan anföra klagomål. Man kan anföra klagomål i ett ärende som gäller en själv, men man kan också anföra klagomål på en annans vägnar eller tillsammans med andra. Undersökningen av ett klagomål är avgiftsfri.

Klagomål kan anförasblanketten för klagomål eller fritt formulerat per e-post (kirjaamo@vtv.fi) eller per brev (Statens revisionsverk, PB 1119, 00101 Helsingfors).

I ett fritt formulerat klagomål ska åtminstone uppgifterna på blanketten för klagomål anges. Det är bra att så exakt som möjligt ange de uppgifter på vilka klagomålet baserar sig och bifoga eventuella handlingar som stödjer klagomålet.

Anvisning: Instruktion om anförande och behandling av klagomål vid Statens revisionsverk (PDF)

Anmälan om missbruk

Statliga myndigheter, ämbetsverk, affärsverk och fonder ska utan dröjsmål informera Statens revisionsverk om missbruk i verksamheten som hänför sig till egendom som de sköter eller ansvarar för.

Missbruk ska anmälas till Statens revisionsverk också ifall att en brottsanmälan görs. Missbruk ska anmälas utan dröjsmål. Vid anmälan får man inte invänta resultatet av polisutredning, åklagarens avgörande eller domstolsbeslut.

Anmälan om missbruk ska i första hand göras per e-post (kirjaamo@vtv.fi). Anmälan kan också göras per brev (Statens revisionsverk, PB 1119, 00101 Helsingfors).

Anmälningarna om missbruk behandlas av en tjänsteman som utsetts för uppdraget vid Statens revisionsverk.

Statens revisionsverks funktion för klagomål och missbruk ger vid behov råd om hur anmälan ska göras. Rådgivning fås per telefon (09 432 5809) eller e-post (minna.tyrvainen@vtv.fi).

Anvisning: Anmälan om missbruk till Statens revisionsverk (PDF)

Dataskydd, registrering och handlingars offentlighet vid behandlingen av klagomål och anmälningar om missbruk

Personuppgifter insamlas eller lagras inte om besökarna på revisionsverkets webbplats.

Vid behandlingen av klagomål samlar revisionsverket in både personuppgifter och annan information. Behandlingen av personuppgifter omfattas av dataskyddslagen (1050/2018) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679).

Den registrerade har rätt att begära tillgång till sina uppgifter. Dessutom har den registrerade rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Mer information och anvisningar om begäran om kontroll och rättelse av uppgifter finns i Statens revisionsverks dataskyddsbeskrivning av ärende- och dokumenthantering.

När ett klagomål eller en anmälan om missbruk inkommer till Statens revisionsverk, antecknar registratorskontorets anställda det inkomna dokumentet i revisionsverkets diarium. Ärendet ges ett diarienummer, dvs. ett registreringsnummer. I diariet antecknas också ärendets handläggare och den tjänsteman som ansvarar för behandlingen av ärendet. Den som anför ett klagomål elektroniskt får en mottagningsbekräftelse.

I fråga om anmälningar om missbruk antecknas i diariet vem som har gjort anmälan, orsaken till anmälan och ankomsttiden. Dessutom antecknas vem som behandlar ärendet och vem som styr och övervakar behandlingen. När behandlingen fortskrider antecknas i diariet också vilka utredningar som har skaffats och när.

Klagomålet och de dokument som skaffats för att utreda det är i regel offentliga, eftersom offentlighetslagen (621/1999) tillämpas på dem. Bestämmelser om offentligheten för handlingar som innehas av myndigheter finns också i 12 § i grundlagen.

I en del fall kan ett klagomål eller vissa relaterade ärenden också vara sekretessbelagda. Sekretessen kan grunda sig på en bestämmelse i offentlighetslagen eller någon speciallag.

Anmälningar om missbruk och de handlingar som hänför sig till behandlingen av dem kan innehålla sekretessbelagda uppgifter, i synnerhet om behandlingen av ärendet går vidare. Handlingarna kan också hemlighållas på andra grunder som nämns i offentlighetslagen.

Närmare uppgifter om de uppgifter som antecknas i diariet, om diarieuppgifternas offentlighet och utlämnande samt om den registrerades rättigheter finns i revisionsverkets dataskyddsbeskrivning av ärende- och dokumenthantering.

Skydd för rapporterande personer

Lagen om skydd för personer som rapporterar överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (visselblåsarlagen) trädde i kraft i början av 2023. Genom lagen genomförs Europeiska unionens direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser (visselblåsardirektivet). Målet är att skapa ett effektivt skydd för dem som rapporterar om missbruk och som i sitt arbete upptäcker överträdelser av EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning i fall som omfattas av tillämpningsområdet för visselblåsarlagen.

Statens revisionsverk har inrättat en intern rapporteringskanal för nuvarande anställda vid revisionsverket. Även andra lagstadgade personer (t.ex. tidigare anställda och anställda i uppdragsförhållande) kan rapportera om lagbrott som de upptäckt gällande verksamheten vid Statens revisionsverk som omfattas av tillämpningsområdet för visselblåsarlagen.  En sådan anmälan görs till Justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal.

Mer information on skyddet för rapporterande personer och dess tillämpning samt om rapporteringskanalen finns på Justitiekanslersämbetets webbplats.

Adress för klagomål och anmälan om missbruk

Gör i första hand klagomålet på den elektroniska blanketten för klagomål. Du kan också skicka ett fritt formulerat klagomål per e-post eller post till Statens revisionsverks registratorskontor. I ett fritt formulerat klagomål ska åtminstone uppgifterna på blanketten för klagomål anges.

Gör i första hand anmälan om missbruk per e-post. Du kan också göra anmälan per brev.

E-postadress:
kirjaamo@vtv.fi

Postadress:
Statens revisionsverk
PL 1119
00101 Helsingfors

Telefonnummer för mer information och kontakt:
09 432 5895