Vanliga frågor

Allmänt

Vad gör Statens revisionsverk?

Statens revisionsverk reviderar skötseln av statsfinanserna och övervakar finanspolitiken och parti- och valfinansieringen. Med det oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt. Läs mer om Statens revisionsverk.

Hur stor är personalen på Statens revisionsverk och vem arbetar där?

Inalles arbetar cirka 150 personer på revisionsverket. Vid verket arbetar experter inom olika områden med olika utbildningsbakgrunder. Majoriteten av vår personal är utbildade inom handel, förvaltning eller statsvetenskap. Läs mer om en karriär vid Statens revisionsverk.

Var ligger Statens revisionsverk?

Verkets huvudkontor finns i Gräsviken i Helsingfors. Statens revisionsverk har också verksamhetsstället i Uleåborg. Mer information: Kontaktuppgifter för Statens revisionsverk.

Verksamheten vid Statens revisionsverk

Varför behövs Statens revisionsverk? Vilken effekt har verksamheten vid Statens revisionsverk?

Syftet med verkets verksamhet är att säkerställa att statsrådets verksamhet är lagenlig och iakttar riksdagens vilja. Samtidigt är det revisionsverkets målsättning att främja en resultatrik och högkvalitativ skötsel av statens finanser.

Genom verkets granskningar strävar man efter att påverka att de bestämmelser som berör statens skötsel av statsfinanserna iakttas, att tillräcklig och riktigt information om statsfinanserna tillkännages och att statsfinansernas resultat förbättras.

Utifrån sina granskningar utfärdar verket rekommendationer vars genomförande det också följer upp. Rekommendationerna är dock inte juridiskt bindande för de granskade parterna. Ansvaret för lagligheten i och resultaten för skötseln av statsfinanserna finns alltid hos de ansvariga myndigheterna.

Vilken är Statens revisionsverks ställning? Bestämmer riksdagen över Statens revisionsverk?

Statens revisionsverk är en extern revisor av skötseln av statsfinanserna. Verkets ställning är fastställd i grundlagen och i lagen om statens revisionsverk. I enlighet med grundlagen finns i anknytning till riksdagen Statens revisionsverk, som är oavhängigt. Statens revisionsverk fattar självständiga beslut om vad, hur och när det granskar. Generaldirektören fattar beslut om granskningsplanen. Riksdagen kan endast ge revisionsverket uppgifter genom lag.

Är verkets rekommendationer förpliktande?

Statens revisionsverk är en extern revisor och dess rekommendationer är inte juridiskt bindande för de granskade parterna. Ansvaret för lagligheten i och resultaten för skötseln av statsfinanserna finns alltid hos de ansvariga myndigheterna. I tillsynen över val- och partifinansieringen har verket rätt att förelägga vite om redovisningsskyldigheten inte fullföljs.

Vad kan Statens revisionsverk granska?

Revisionsverkets verksamhet omfattar samtliga statsfinanser. Revisionsarbetet riktas mot statsrådet, ministerierna och statens ämbetsverk och inrättningar. Verket granskar även fonder som står utanför statsbudgeten, statens affärsverk och bolag som staten har bestämmande inflytande i. Dessutom kan Statens revisionsverk granska statsunderstöd som beviljas till kommuner, företag och andra sammanslutningar samt överföringar av medel mellan Finland och EU. Du kan läsa mer om revisionsobjekten här.

Revisioner och övervakningsarbete

Hur många revisioner genomför Statens revisionsverk årligen?

Cirka 80–90 revisioner publiceras årligen. Det exakta antalet varierar årligen. Revisionsberättelser publiceras om samtliga revisioner.

Det görs mest redovisningsrevisioner, ca 70 publiceras årligen. Ca 15 effektivitetsrevisioner publiceras årligen samt två till tre laglighetsgranskningar och granskningar av finanspolitiken.

Hur skiljer sig de olika revisionsslagen från varandra?

I redovisningsrevision granskas efterlevnaden av statsbudgeten och reglerna för dess tillämpning, att bokslutet ger rättvisande och tillräcklig information och att den interna övervakningen för föremålet som revideras har ordnats på ändamålsenligt sätt.

Målet med laglighetsgranskning är att granska om man har agerat i enlighet med den reglering, de bestämmelser och de principer för god förvaltning som berör budgeten och skötseln av statsfinanserna.

Avsikten med effektivitetsrevision är att säkerställa att statsfinanserna sköts på ett ekonomiskt, effektivt och resultatgivande sätt. Revisionsverket granskar alltid effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv: utgångspunkten för effektivitet är kostnadseffektivitet, dvs. att de fastställda målet uppnås så effektivt som möjligt genom en så liten resursanvändning som möjligt.

Vid granskningen av finanspolitiken utvärderas det om den bild som har getts av statens ekonomiska ställning samt hållbarheten i den offentliga ekonomin är riktig och tillräcklig. Syftet är att ge goda förutsättningar för det finanspolitiska beslutsfattandet och den offentliga debatten om finanspolitiken. Granskningen alstrar information även för övervakning av finanspolitiken.

Den främsta uppgiften för övervakningen av finanspolitiken är att övervaka efterlevnaden av de finanspolitiska bestämmelserna på nationell nivå och på EU-nivå. Övervakningen utvärderar även lämpligheten för dessa bestämmelser för Finland samt främjar deras transparens och begriplighet. Den finanspolitiska övervakningen utvärderar även de ekonomiska prognoser som ligger till grund för finanspolitiken.

Tillsynen över val- och partifinansieringen säkerställer att alla redovisningsskyldiga lämnar de redovisningar som föreskrivs i lagen. Tillsynen över val- och partifinansieringen mottar och publicerar de dokument om vilka lagen om kandidaters valfinansiering och partilagen föreskriver.

Hurudan är revisionsprocessen?

Revisionsprocessen kan grovt indelas i planering, genomförande och rapportering. Planeringen är dock inte ett separat skede, utan en kontinuerlig process som ofta inleds vid färdigställandet av föregående revision och fortgår ända till uppdragets slut.

Planeringen påbörjas ofta under slutet av våren då man utarbetar en projektspecifik plan och riskanalys. Då dokumenteras även tiden, resurserna, tillvägagångssättet och de specifika revisionsområdena som kommer att användas.

På basis av planen genomförs olika typer av revisionsåtgärder, till exempel materialgranskningsåtgärder och testning av kontroller, under räkenskapsperioden. Med materialgranskningsåtgärder avses till exempel granskning av verifikat. Med testning av kontroller avses granskning av förmågan hos föremålets processer att uppdaga fel.

Resultatet för en revisionsredovisning är en revision av bokslutet och rapportering, dvs. utarbetandet av en berättelse. En revisionsberättelse innehåller en sammanfattning av de uppgifter som är av väsentlig betydelse för intressegruppens beslutsfattande.

Vilka instruktioner iakttas i redovisningarna?

Statens revisionsverk fastställer själv de instruktioner som berör dess revisioner. Tillvägagångssättet baserar sig på lagen om revisionsverket. De internationella ISSAI-revisionsstandarderna ligger dock till grund för Statens revisionsverks instruktioner. De allmänna instruktionerna kompletteras av instruktionerna för revisionsverkets olika enheter. Instruktionerna omfattar dessutom revisionsverkets etiska regler som berör verkets samtliga revisorer.

Klagomål

Vem kan klaga till revisionsverket och om vad?

Vem som helst som misstänker att missförhållanden har förekommit i skötseln av statsfinanserna kan rikta ett klagomål till revisionsverket.

Man kan rikta klagomål om lagstridigt förfarande i bolagens skötsel av finanser samt om vissa frågor som anknyter till parti- och valfinansieringen. Mer information om klagomål.

Vad kan man inte klaga om till Statens revisionsverk?

 • riksdagen eller de fonder för vilka den ansvarar

 • Finlands Bank

 • Folkpensionsanstalten

 • kommunerna

 • myndigheter i andra länder

 • internationella organisationer

 • enskilda personer.

Vilka följder kan ett klagomål få?

I ett beslut kan man

 • Uppmärksamma tillsynsobjektet om kraven på god förvaltning

 • Bibringa tillsynsobjektet revisionsverkets uppfattning om lagenligt förfarande

 • Ge tillsynsobjektet en anmärkning

 • Fatta beslut om att lämna ärendet utan undersökning.

Mer information om klagomål.

Hurudan är klagomålsprocessen?

Först skickar revisionsverket en mottagningsbekräftelse till klaganden. Revisionsverket sätter sig in i ärendet och om det finns anledning att misstänka lagstridigt förfarande eller försummelse av skyldigheter utreder verket den verksamhet som är föremål för klagomålet i detalj.

Revisionsverket begär utredningar och utlåtanden av de myndigheter som är föremål för klagomålet. Till sist delges klaganden samt de parter av vilka utredningar och utlåtanden har begärts information om beslutet i klagomålsärendet. Vid behov fattas ett beslut om separata utredningar eller revisioner. Mer information om klagomål.

Kostar det att göra klagomål?

Undersökningen av klagomål är avgiftsfri för medborgare. Mer information om klagomål.