Granskning och tillsyn

Revisionsverket säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent beslutsfattande och demokrati.

Statens revisionsverk granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Revisionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.

Revision

VTV övervakar att man i skötseln av statsfinanserna har agerat lagligt och ändamålsenligt och iakttagit budgeten i enlighet med grundlagens § 90. Verket bedömer även tillförlitligheten i den information riksdagen mottagit om budgeten och skötseln av finanserna, samt efterlevnaden av de finanspolitiska reglerna.

Statens revisionsverk fullgör sin grundlagstadgade uppgift genom redovisningsrevision, laglighetsgranskning, effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken.

VTV:s revisionsarbete riktar sig till:

 • statsrådet och ministerierna

 • statens ämbetsverk och inrättningar

 • statliga fonder utanför statsbudgeten

 • statliga affärsverk och bolag som staten har bestämmande inflytande i

 • välfärdsområdena

 • kommuner, företag och övriga sammanslutningar som beviljas statsandelar och -bidrag

 • medelöverföringar mellan Finland och Europeiska gemenskaperna.

VTV granskar inte:

 • riksdagens skötsel av finanser

 • fonder som omfattas av riksdagen

 • Finlands Bank och Finansinspektionen

 • FPA.

I VTV:s revisionsverksamhet tillämpas som grundval för instruktionerna om god revisionssed de högsta revisionsmyndigheternas internationella organisation INTOSAI:s internationella ISSAI-revisionsstandarder. I fråga om redovisningsrevision baserar sig ISSAI-standarderna på de internationella ISA-redovisningsrevisionsstandarderna.  De kompletteras av egna instruktioner om redovisnings-, effektivitets- och finanspolitikrevision.

Övervakning

VTV övervakar finanspolitiken med målsättningen att säkra en stabil och hållbar offentlig ekonomi samt transparenta och förståeliga finanspolitiska regler. VTV följer med de bestämmelser som utfärdas med stöd av den s.k. lagen om finanspolitiken och uppfyllelsen av de målsättningar som uppställts för statsfinanserna.

VTV:s uppgift är också att övervaka val- och partifinansieringen samt att ta emot och publicera de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen. VTV säkerställer att alla redovisningsskyldiga, till exempel de registrerade partierna och deras distrikts- och kvinnoorganisationer, samt de som blivit valda och utsedda till ersättare vid val lämnar de redovisningar om statsunderstöd som föreskrivs i lagen.

Från och med 2024 anmäls lobbning som riktas mot riksdagen och ministerierna till öppenhetsregistret. Statens revisionsverk är registeransvarig för öppenhetsregistret och övervakar att anmälningsskyldigheten fullgörs.