Kommande publikationer

Revisionsverket publicerar revisionsberättelser och andra rapporter året om. Publiceringstiderna är uppskattningar och kan ännu ändras.

Publiceras 5.12.2023

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2023

Revisionsverket övervakar att alla redovisningsskyldiga redovisar sin valfinansiering enligt valfinansieringslagen. Redovisningsskyldiga vid riksdagsval är de som valts till ledamöter av riksdagen och de som utsetts till ersättare. Syftet med tillsynen är att öka finansieringens transparens.

Publiceras 15.12.2023

Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2023

Revisionsverkets övervakning av finanspolitiken bedömer i sin rapport iakttagandet av de finanspolitiska reglerna och uppfyllelsen av målen, upprättandet och genomförandet av planen för de offentliga finanserna, efterlevnaden av ramarna för statsfinanserna, realismen i finansministeriets ekonomiska prognoser samt finanspolitikens dimensionering. Resultaten av övervakningen av finanspolitiken rapporteras två gånger om året, på våren och hösten.

Publiceras 20.12.2023

Specialföretag inom planeringen av järnvägsinvesteringar

Syftet med revisionen är att bedöma specialföretagsmodellens prestation i planeringen av stora järnvägsinvesteringar. Vid revisionen utreds hur väl tillämpningen av specialföretagsmodellen och företagens organisering stöder uppnåendet av de mål som ställts upp för specialföretagen. Vid revisionen bedöms också om specialföretagens upphandlingsprocesser är förenliga med bestämmelserna och om deras verksamhetssätt främjar riskhantering och ansvarsfullhet. De sammanlagda planeringskostnaderna för de tre stora banprojekt som är i planeringsskedet är cirka 350 miljoner euro. Beslut om huruvida banorna kommer att byggas fattas tidigast under regeringsperioden 2023–2027. Den nuvarande uppskattningen av de totala kostnaderna för Entimmeståget till Åbo är 3,4 miljarder, för Finlandsbanan 4 miljarder och för Östbanan 1,8 miljarder.

Publiceras 22.1.2024

Beredning som överskrider valperioderna

Syftet med revisionen är att genom exempelfall utvärdera huruvida man har skapat ramar som stödjer framgångsrik beredning över regerings- och valperioderna. Syftet är att producera information som stödjer beredningen av i synnerhet omfattande och långvariga framtida projekt, program och reformer inom olika förvaltningsområden. Beredningen av betydande projekt, program eller reformer kan pågå under flera regeringsperioder, och då medför bytet av regeringsperiod diskontinuitet som eventuellt försämrar beredningens effektivitet. Säkerställandet av en effektiv beredning förutsätter att diskontinuiteten har beaktats i tillräcklig utsträckning. Vid revisionen närmar man sig ämnet genom statsfinansiellt omfattande exempelfall som valts ut under planeringen. Dessa är social- och hälsovårdsreformen, reformen av den sociala tryggheten, Försvarsmaktens strategiska prestandaprojekt (på programnivå), digitaliseringsutvecklingen och nationellt utnyttjande av artificiell intelligens. Vid revisionen utvärderas inte innehållet i exempelfallen, utan perspektivet är huruvida beredningen över regeringsperioderna är framgångsrik.

Publiceras 30.1.2024

Investeringsstöd för jordbruk

Vid revisionen utvärderas effekterna av investeringsstöden för jordbruket. Dessa stöd riktas till många olika investeringar inom jordbruket, såsom byggande av ladugårdar och svinhus eller täckdikning av åkrar. Huvudfrågan vid revisionen är hur investeringsstöden påverkar jordbrukets lönsamhet och konkurrenskraft. Investeringsstöden utgör en liten del av jordbruksstöden. Deras andel är cirka 100 miljoner euro av jordbruksstödet som i sin helhet är cirka 2 miljarder euro. Investeringsstöden är dock mycket viktiga för jordbrukets framtid. I praktiken görs inga jordbruksinvesteringar i Finland utan stöd, och investeringarna formar den framtida jordbruksproduktionen.

Publiceras 19.3.2024

Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2024

Revisionsverket granskar årligen både partifinansieringen och statsunderstödet till partierna, dvs. partistödet. Revisionsverket övervakar att alla redovisningsskyldiga redovisar sin finansiering i enlighet med partilagen. Syftet med tillsynen är att öka finansieringens transparens.

Publiceras 27.3.2024

Utvärderingsförfarandets funktion i balanseringen av kommunernas ekonomi och tryggandet av tjänsterna

Syftet med granskningen är att utreda om kommunernas utvärderingsförfarande, som ingår i styrverktygen för den kommunala ekonomin, har lyckats identifiera och ingripa i kommunernas ekonomiska problem, garantera balansen i den kommunala ekonomin på medellång sikt samt trygga tillgången till lagstadgad basservice i kommunerna. Syftet med granskningen är att producera information om hur kommunernas utvärderingsförfarande fungerar och om eventuella utvecklingsbehov.

Publiceras 1.4.2024

Förhållandet mellan Finlands FUI-politikstyrning och övriga styrning och utnyttjandet av EU:s programfinansiering

Syftet med revisionen är att utreda huruvida statens FUI-politikstyrning och övriga styrning har samordnats med EU:s programfinansiering och huruvida Finland har förutsättningar och drivkraft att utnyttja EU:s FUI-finansiering i så stor utsträckning som möjligt. Syftet med revisionen är att förbättra effektiviteten i den statliga FoU-finansieringen och kunskapsunderlaget för det beslutsfattande som rör den. Revisionen gäller situationen från och med 2014. Revisionsobjekt vid denna revision är arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland och Finlands Akademi. Dessutom granskas finansministeriet, eftersom ministeriet har deltagit i uppföljningen av utnyttjandet av EU-programmen under Horisont Europa-perioden och deltagit i beredningen av en lag och en plan som gäller FoU-finansieringen.

Publiceras 18.4.2024

Främjande av batterivärdekedjan

Föremål för revisionen är statliga åtgärder för att främja batterivärdekedjan. Batterivärdekedjan är avsedd att öka värdet på mineraler som utvinns ur jordmånen i Finland på ett ansvarsfullt sätt, locka investeringar i batteribranschen till Finland samt öka branschens exportpotential. Revisionsfrågorna inriktas på målen, åtgärderna och förutsättningarna för verkningsfullhet när det gäller främjandet av batterivärdekedjan. Vid revisionen utvärderas dessutom Finlands Malmförädling Ab:s roll i batterivärdekedjan. Målet för revisionen är att producera information om de olika statliga myndigheternas åtgärder för att främja batteriklustrets funktion, om samordning av olika åtgärder samt om det mervärde som batterivärdekedjan eventuellt skapar.

Publiceras 8.5.2024

Vatten- och havsvårdens styrning, finansiering och effektivitet

Vid revisionen utreds på vilket sätt statsförvaltningen har strävat efter att säkerställa effektiviteten i den finländska vatten- och havsvården och den statliga medelsanvändningen förknippad med den, samt hur man hittills har lyckats med detta. Eftersom eutrofieringen till följd av näringsbelastningen är det största enskilda problemet i de finska insjö- och kustvattnen och största delen av näringsbelastningen härstammar från jordbruket, uppmärksammar man vid revisionen särskilt effektiviteten i minskningen av näringsbelastningen från jordbruket och förvaltningens styråtgärder för att lösa de utmaningar som upptäckts. Syftet med revisionen är att producera information för riksdagen, förvaltningen och väsentliga intressentgrupper, som kan utnyttjas i arbetet för att säkerställa effektiviteten i de planer och åtgärdsprogram för vatten- och havsvården som statsrådet godkände 2021. Dessutom kan resultaten utnyttjas i kommande uppdateringar av dessa planer och program. Revisionens huvudsakliga målorganisationer är miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Under 2015–2022 har sammanlagt cirka 210 miljoner euro i miljöministeriets budget anvisats för vatten- och havsvården. Jord- och skogsbruksministeriet har under samma period anvisat uppskattningsvis cirka 2 miljarder euro för åtgärder som åtminstone delvis har haft mål som anknyter till främjandet av vatten- och havsvården. Miljöersättningarna för jordbruket utgör den överlägset största delen av detta belopp.

Publiceras 15.5.2024

Centralisering av hälso- och sjukvårdstjänsterna: funktionsdugligheten hos arbetsfördelningen och journivåerna inom den specialiserade sjukvården

Med revisionen utreds genomförandet av den styrning och det praktiska verkställande som syftar till att koncentrera sjukhus- och journätet inom den specialiserade sjukvården. Syftet är särskilt att utvärdera om man genom arbetsfördelningen inom den specialiserade sjukvården och omorganiseringen av jourverksamheten har uppnått de mål som ställts upp för reformen i fråga om kvalitet, klient- och patientsäkerhet, tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet samt begränsning av kostnaderna. Det är viktigt att granska centraliseringsåtgärderna inom hälso- och sjukvården för att få information om hur åtgärderna för att effektivisera hälso- och sjukvårdstjänsterna har genomförts i praktiken och vilka förväntade och oväntade effekter centraliseringen har haft. Syftet med revisionen är också att producera information om hur den verksamhet som grundar sig på avtal mellan sjukvårdsdistrikten har genomförts.

Publiceras 12.6.2024

Polisens och justitieförvaltningens datasystemprojekt

Vid revisionen utvärderas orsakerna till problemen i tre centrala datasystemprojekt och projektens nuläge särskilt med avseende på deras interoperabilitet. Föremål för revisionen är projektet för polisens verksamhetsstyrningssystem VITJA, projektet för åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas ärende- och dokumenthanteringssystem AIPA samt projektet för Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsutvecklings- och klientdatasystem ROTI.

Publiceras 15.8.2024

Inriktningen av ämbetsverkens verksamhet på lagstadgade uppgifter

Lönekostnaderna för personalen vid statens ämbetsverk är den största utgiftsposten inom statens verksamhet. År 2022 uppgick lönekostnaderna för personalen till cirka 4,2 miljarder euro. Syftet med revisionen är att säkerställa att fokus i ämbetsverkens verksamhet ligger på de lagstadgade uppgifterna. Vid revisionen utreds om ämbetsverkens arbetstid till väsentlig del används för de lagstadgade uppgifterna och om ministerierna har ställt upp resultatmål för ämbetsverken som täcker deras lagstadgade uppgifter. Dessutom granskas om ämbetsverken har rapporterat om måluppfyllelsen på behörigt sätt i bokslutet.

Publiceras 17.9.2024

Den statliga finansieringen av yrkeshögskolorna

Föremål för revisionen är undervisnings- och kulturministeriet och de yrkeshögskolor som hör till ministeriets verksamhetsområde. Det centrala syftet med revisionen är att utreda hur tillförlitligt och baserat på vilka uppgifter man fattar beslut om beviljande av statlig finansiering av yrkeshögskolorna. Målet är att få information också om hur uppföljningen av användningen av den statliga finansieringen och redovisningen som stödjer uppföljningen har ordnats vid yrkeshögskolorna. Dessutom är målet att utreda på ett hur tillförlitligt kunskapsunderlag yrkeshögskolornas rapportering till finansiären, undervisnings- och kulturministeriet, grundar sig, dvs. hur redovisningsskyldigheten fullgörs.