Kommande publikationer

Revisionsverket publicerar revisionsberättelser och andra rapporter året om. Publiceringstiderna är uppskattningar och kan ännu ändras.

Publiceras 6.9.2021

Företagsstöd som beviljats under coronapandemin

Syftet med revisionen är att utreda om företagsstöden som beviljats med stöd av coronakrisen har administrerats på behörigt sätt. Man utreder särskilt om stöden har riktats på ett ändamålsenligt sätt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Granskningen inskränker sig till statens direkta stöd och understöd.

Några miljarder euro kommer att beviljas i företagsstöd under coronapandemin, enligt en grov uppskattning. Revisionens resultat kan användas för att granska om förfarandena överensstämmer med riksdagens utlåtanden och utskottens betänkanden. Resultaten kan också användas för de stöd som tillämpas 2021 och i beredskapen inför eventuella kommande störningssituationer.

Publiceras 20.9.2021

Budgetekonomins interna medfinansiering som finansieringskälla för verksamheten

Medfinansiering innebär att ett ämbetsverk finansierar ett annat ämbetsverks verksamhet utan ersättning. I revisionen utreds om medfinansieringen tjänar ämbetsverkens verksamhet och om det är ekonomiskt och kostnadseffektivt. Dessutom utreder man om riksdagens budgetmakt uppfylls i användningen av modellen eller om den leder till att tillgångarna används till syften som riksdagen inte har godkänt. Medfinansieringen uppgick till cirka 95 miljoner euro under 2019. Statens revisionsverk har inte tidigare granskat medfinansieringen som en helhet.

Publiceras 22.9.2021

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2021

Årsberättelsen innehåller en sammanfattning av de revisionsobservationer som är mest relevanta för riksdagen samt slutledningar som bygger på revisionsresultaten om tillståndet inom skötseln av statsfinanserna och förvaltningen. Revisionsverket lämnar också en översikt om sin verksamhet under årsberättelseperioden.

Publiceras 27.9.2021

Statens skuldhantering

Målet med revisionen är att producera data om det nuvarande tillståndet för statens skuldhantering och främja effektiv och ändamålsenlig skuldhantering. Under 2020 ökade den offentliga skulden till 124,8 miljarder euro. År 2021 bedöms nettoupplåningsbehovet vara cirka 11,8 miljarder. Revideringen omfattar statens upplåning, skuldförvaltning, investering av likvida medel och riskhantering. Ämnet behandlas inte som en politikfråga. Revisionen riktas mot finansministeriet och Statskontoret.

Publiceras 4.10.2021

Beredning och verkställande av avvecklingen av flitfällor

Målet med granskningen är att undersöka effekten av lagstiftningsåtgärder ämnade att avveckla olika flitfällor (arbetslöshets-, inkomst-, byråkrati- och informationsfällor). Flitfällor stör utbudet av arbete och avvecklingen av dem kan ha positiva sysselsättningseffekter. Granskningen fokuserar på utvärdering av beredningen, verkställandet och i mån av möjlighet effekterna av åtgärderna ämnade att avveckla fällorna. Genom att granska företeelser i anslutning till social trygghet och system som är i växelverkan med den, såsom beskattning och utsökning, kan man producera väsentlig och rättidig information om hur olika reformer som hittills genomförts fungerar och hur de lyckats, och på så sätt betjäna informationsbehovet hos kommittén som bereder totalreformen av den sociala tryggheten.

Publiceras 1.1.2022

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2021

Revisionsverket övervakar att alla redovisningsskyldiga redovisar sin valfinansiering enligt valfinansieringslagen. Redovisningsskyldiga vid kommunalval är de som valts till fullmäktigeledamöter och de som valts till ersättare. Syftet med tillsynen är att öka finansieringens transparens.

Publiceras 15.2.2022

Multistyrda organisationer och organisationssammanslagningar

Revisionen behandlar sammanslagningar av organisationer inom statsförvaltningen. När myndighetsuppgifter omorganiseras är det viktigt att säkerställa att beslutsfattarna har tillgång till information om hur redan genomförda organisationsändringar har lyckats. Revisionens målsättning är att ta fram information om statliga sammanslagningar och säkerställa att målen som ställts upp för dem har uppnåtts. Revisionsobjekten är Livsmedelsverket, Konkurrens- och konsumentverket samt, när det gäller beredning av sammanslagning, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (Luova). I revisionen undersöks motiveringarna till behovet att slå samman ämbetsverk, de uppskattade effekterna av sammanslagningarna och framlagda lösningsalternativ samt hurdana effekter sammanslagningarna har haft på ämbetsverkens verksamhet.

Publiceras 16.5.2022

Rekryteringar och kompetensutveckling inom staten

Revisionen gäller rekryteringar och kompetensutveckling som en del av statens personalpolitik samt styrningen av dem. I revisionen utreds om man i styrningen av personalrekryteringen och kompetensutvecklingen, fastställandet av mål och det praktiska genomförandet har beaktat minskningen av personalresurserna inom statsförvaltningen under de närmaste åren så att de statliga tjänsterna trots allt kan produceras på ett förstklassigt sätt. Statens personal kommer under de närmaste åren att minska betydligt i och med pensioneringar och annan personalavgång samt på grund av förändringar i verksamhetsmiljön. Detta kan medföra utmaningar för ordnandet av verksamheten på ett förstklassigt sätt.

Publiceras 22.9.2022

Främjande av regional näringslivstillväxt och konkurrenskraft

I revisionen utreds, utöver beslutsprocessen för regional utveckling och verkställandet av beslutet, den regionala coronarelaterade stimulansen och den riksomfattande inriktningen av coronaanslag för att stödja företag. Dessutom utreds ansökan om och beviljande av stöden samt grunderna för stödbesluten. Effekterna av en riktad regional åtgärd bedöms i form av en case-granskning. Målet med revisionen är att ta fram ny information om beredningen och implementeringen av statsrådets beslut om regional utveckling (2016–2019 och 2020–2023) samt om konsekvenserna av ändringar i verksamhetsmiljön för verkställandet av besluten om regional utveckling.