Kommande publikationer

Revisionsverket publicerar revisionsberättelser och andra rapporter året om. Publiceringstiderna är uppskattningar och kan ännu ändras.

Publiceras 31.8.2022

Understöd som beviljats från penningspelsverksamhetens avkastning: Ändamålsenlighet i förvaltningen och förutsättningar för effektivitet

Syftet med revisionen är att utreda om förvaltningsprocessen för statsunderstöd som beviljas från penningspelsverksamhetens avkastning är ändamålsenlig och om det finns förutsättningar för en effektiv fördelning av understöden. Revisionen granskar om förvaltningen av statsunderstöd som beviljas från penningspelsverksamhetens avkastning följer lagstiftningen, andra bestämmelser och principerna för god förvaltningssed, samt om övervakningen av understöden är ändamålsenlig. Även sambandet mellan den stödda verksamhetens effektivitet och understödsprocessen utvärderas. Revisionen av penningspelsverksamhetens avkastning avgränsas till statsunderstöd som förvaltas av de ministerier som fördelar avkastningen.

Publiceras 20.9.2022

Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2022

Årsberättelsen innehåller en sammanfattning av de revisionsobservationer som är mest relevanta för riksdagen samt slutledningar som bygger på revisionsresultaten om tillståndet inom skötseln av statsfinanserna och förvaltningen. Revisionsverket lämnar också en översikt om sin verksamhet under årsberättelseperioden.

Publiceras 26.9.2022

Berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet 2022

Revisionsverket övervakar att alla redovisningsskyldiga redovisar sin valfinansiering enligt valfinansieringslagen. Redovisningsskyldiga vid välfärdsområdesval är de som valts till fullmäktigeledamöter och de som valts till ersättare. Syftet med tillsynen är att öka finansieringens transparens.

Publiceras 12.10.2022

Omvärldsbevakning och framsynsarbete som stöd för det strategiska beslutsfattandet

Revisionen säkerställer att det inom statsförvaltningen produceras, förvaltas och utnyttjas omvärlds- och framsynsdata systematiskt. Statens revisionsverk granskar omvärldsbevakningen och framsynsarbetet, eftersom informationen har en särskild roll och betydelse som nationellt kunskapskapital. Ett framsynssystem som stöder statsförvaltningens strategiska beslutsfattande utvecklas för närvarande, varvid revisionen kan stödja dessa processers innehållsmässiga utvecklingsarbete.

Publiceras 27.10.2022

Beskattningsförfaranden för skatter på eget initiativ

Det preliminära målet med revisionen är att utreda om beskattningsförfarandena för skatter på eget initiativ har ordnats i enlighet med författningar och bestämmelser, om den interna kontrollen av beskattningsförfarandena är ändamålsenlig och tillräcklig samt om beskattningsprocessen har genomförts på ett verkningsfullt sätt. År 2020 uppgick skatterna på eget initiativ till 19 miljarder. Dessutom uppgick punktskatterna, som sedan 2021 har uppburits som skatter på eget initiativ, till sammanlagt 7,5 miljarder euro 2020.

Publiceras 2.11.2022

Suomi.fi-tjänsternas nuläge och utveckling

Syftet med revisionen är att ta fram information om huruvida Suomi.fi-tjänsterna främjar den offentliga förvaltningens digitalisering och om de stöder den offentliga förvaltningens verksamhet i enlighet med de uppställda målen. I revisionen utreds om Suomi.fi-tjänsterna har möjliggjort den eftersträvade nyttan, om tjänsteproduktionen och -hanteringen har ordnats effektivt och om utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna är målinriktad.

Publiceras 15.11.2022

Statistikföring av de offentliga finanserna

Med revisionen fastställs kvaliteten på den centrala källan för finanspolitikens statistiska uppgifter. Statistiken över de offentliga finanserna är en viktig källa i planeringen av och beslutsfattandet kring de offentliga finanserna. Dessutom används den i fastställandet av EU:s medlemsavgifter och i övervakningen av iakttagandet av underskotts- och skuldkriterierna.

Publiceras 15.12.2022

Arbetskraftsinvandring

I revisionen utreds åtgärder och mål i anslutning till arbetskraftsinvandring, administrativa processernas effektivitet och kundorientering samt funktionaliteten i myndighetssamarbetet. Inom branscher med brist på arbetskraft granskas i synnerhet social- och hälsovårdsbranschen och frågor i anslutning till invandring för arbetstagare inom social- och hälsovården. Finlands försörjningskvot försämras betydligt snabbare än i de övriga nordiska länderna. I regeringsprogrammen har främjandet av arbetskraftsinvandring setts som ett sätt att förbättra den demografiska försörjningskvoten, stärka ekonomin, underlätta situationen inom branscher som lider av arbetskraftsbrist och främja verksamhetsförutsättningarna för FUI-verksamheten. Statsminister Marins regering strävar efter att åtminstone fördubbla arbetskraftsinvandringen från den nuvarande nivån fram till 2030.

Publiceras 16.12.2022

Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2022

Statens revisionsverk bedömer i sin rapport iakttagandet av de finanspolitiska reglerna och uppfyllelsen av målen, upprättandet och genomförandet av planen för de offentliga finanserna, efterlevnaden av ramarna för statsfinanserna, realismen i finansministeriets ekonomiska prognoser samt finanspolitikens dimensionering. År 2022 innehåller rapporten dessutom en valperiodsrapport, i vilken den finanspolitiska ramen och dess utvecklingsbehov behandlas som en helhet. Resultaten av övervakningen av finanspolitiken rapporteras två gånger om året, på våren och hösten.

Publiceras 6.1.2023

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) som verkställare av bostadspolitiken

Syftet med revisionen är att utvärdera genomförandet av ARAs uppgifter, verksamhetens effektivitet och riskhantering. Dessutom utvärderas Statens bostadsfonds (SBF) verksamhet samt Statskontorets verksamhet i den mån deras uppgifter hänför sig till ARAs eller SBFs verksamhet. Revisionstemat har stor betydelse för statsfinanserna. Statens bostadsfonds räntestödslån uppgick till 17 miljarder euro, varav bostadssamfundens räntestödslånestock är 12 miljarder och BSP-lånestocken 4,1 miljarder euro. År 2020 beviljade ARA 1,617 miljarder euro räntestödslån.

Publiceras 24.2.2023

Finnfunds investeringsverksamhet och dess riskhantering

En betydande del av Finlands utvecklingshjälp kanaliseras via Finnfund. I revisionen utreder revisionsverket om Finnfunds investeringsverksamhet har varit resultatrik och riskhanteringen fungerande. Dessutom utvärderas hur väl utrikesministeriets ägarstyrning fungerar.

Publiceras 15.3.2023

Företagsservicesystemets funktionalitet

Syftet med revisionen är att utreda hur företagsservicesystemet fungerar. Vid revisionen bedöms systemets styrning, tjänsternas omfattning eller eventuella brister och aktörernas samarbete. Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur företagsservicesystemet klarar av att stödja de små och medelstora företagens tillväxt. En stark företagssektor ökar statens skatteinkomster och minskar trycket på arbetslöshets- och socialskyddsutgifterna, vilket stärker statsfinanserna. De indirekta effekterna av en fungerande företagsservice kan vara mycket betydande för statsfinanserna och därför är ämnet viktigt ur revisionsperspektiv.

Publiceras 16.3.2023

Allmänt bostadsbidrag

Det allmänna bostadsbidraget är en central del av förmånssystemet. De direkta utgifterna som orsakas av det är statsekonomiskt betydande. Det är mycket vanligt att olika förmåner överlappar varandra och grundtrygghetsförmånerna som utbetalas av FPA kompletteras typiskt med allmänt bostadsbidrag och grundläggande utkomststöd. Vid revisionen utvärderas hur väl reformerna av det allmänna bostadsbidraget har lyckats under de senaste tio åren. Dessutom granskas de uppskattningar av utgiftsutvecklingen som gjorts under reformberedningen, förverkligandet av de ekonomiska konsekvensbedömningarna samt ändamålsenligheten i ekonomiförvaltningsprocesserna för det allmänna bostadsbidraget. Genom revisionen produceras information till riksdagen och kommittén för social trygghet om det allmänna bostadsbidragets ändamålsenlighet och betydelse för statsfinanserna som en del av förmånssystemet som helhet. Dessutom produceras information om beredningen och effekterna av reformerna av bostadsbidraget. Syftet med revisionen är att förbättra kunskapsunderlaget för det allmänna bostadsbidraget och producera ny information som stöder reformen av det allmänna bostadsbidraget i fortsättningen.