Laglighetsgranskning

Målet med laglighetsgranskning är att granska om man i skötseln av statsfinanserna har agerat i enlighet med lagstiftningen, övrig reglering och av myndigheterna givna instruktioner. VTV klargör då huruvida den verksamhet som granskas har ordnats i enlighet med budgeten, principerna för god förvaltning, de fastställda målsättningarna, samt finansierings- eller avtalsvillkor.

Laglighetsgranskning ger beslutsfattare information om huruvida lagar, andra bestämmelser och principer för god förvaltning iakttagits och huruvida man med hjälp av reglering uppnått de önskade resultaten. Laglighetsgranskningar genomförs både i samband med redovisningsrevision och som separata laglighetsgranskningar. VTV gör 2-4 laglighetsgranskningar per år.

Laglighetsgranskningsberättelser

Laglighetsgranskningens föremål

De viktigaste delområdena i laglighetsgranskningar är transfereringar, inkomster, upphandlingar och iakttagandet av budgeten. Den statsfinansiella synpunkten är alltid central i laglighetsgranskningar. Granskningsföremålet påverkas av huruvida man granskar informationens rättvisning, iakttagandet av budgeten eller förverkligandet av principerna för god förvaltning.

Laglighetsgranskningar utförs om ämnen som:

  • är av betydelse för statsbudgeten

  • är av betydelse för statens finansiella ställning på kort och lång sikt

  • innebär en verksamhetsrisk med betoning på laglighets- och lämplighetssynpunkter

  • är av betydelse för riksdagens statsfinansiella beslutsfattande och utövande av sin lagstiftande makt.

Ämnen som bedöms vara väsentliga väljs ut för granskning utifrån deras samband med eventuella brott mot bestämmelser, olämplighet i verksamhetsförvaltningen eller fel i iakttagandet av budgeten, samt framför allt enligt hur stor effekt det ifrågavarande ämnet har på beslutsfattandet.

Instruktioner för och kvalitetskontroll av laglighetsgranskning

Vid laglighetsgranskningar iakttas VTV:s egna instruktioner om god granskningspraxis, som har givits med stöd av lagen om statens revisionsverk § 20. VTV tillämpar som grundval för instruktionerna om god granskningspraxis de högsta revisionsmyndigheternas internationella organisation INTOSAI:s internationella ISSAI-standarder.

VTV har även uppställt kvalitetskrav på sina instruktioner för god granskningspraxis. Kvaliteten tryggas genom riskanalys, revisionsplaner och hantering av revisionsprocessen, samt genom evidens, klarhet och enhetlighet i revisionsutlåtandena.