Valtion omaisuutta on hallittava koko elinkaaren ajan

Eri omaisuuslajien elinkaarta hallitaan valtiolla eri tavoin. Tämä juontaa siitä, että nykyisellään taloudenhoidon säädökset velvoittavat valtion omaisuuden elinkaaren hallintaan mutta tarjoavat mahdollisuuden vaihteleville soveltamiskäytännöille.

Valtion budjetin taseessa on yli 20 miljardin euron arvosta kiinteää ja muuta aineellista omaisuutta, jonka merkittävimpänä eränä ovat liikenneväylät. Muita suuria omaisuuseriä ovat rakennukset, maa- ja vesialueet sekä puolustusmateriaali. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on selvittänyt, miten valtion eri toimijat hallitsevat aineellisen omaisuuden elinkaaren mittaisia hyötyjä ja kustannuksia. Selvitys tehtiin tarkastelemalla viranomaisten ohjeita ja menettelytapoja.

Valtion omaisuuden elinkaaren hallintaan on velvoite, joka mahdollistaa erilaiset soveltamiskäytännöt. Talousarviolaissa edellytetään, että toimintaa ja taloutta on suunniteltava usean vuoden aikavälillä ja että omaisuutta on käytettävä tuottavalla tavalla sen käyttötarkoitus huomioiden. Joillakin toimialoilla on tarkempia säännöksiä ja ohjeita omaisuuden elinkaaren hallintaan.

Hankintalainsäädäntö antaa mahdollisuuden ottaa huomioon hankinnan elinkaaren kustannukset, kun hankinnan kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan. Tätä ei kuitenkaan velvoiteta.

Valtioneuvosto teki vuonna 2013 periaatepäätöksen, jolla edistetään kestäviä ympäristö- ja energiaratkaisuja (cleantech-ratkaisuja) julkisissa hankinnoissa. Tässä periaatepäätöksessä edellytetään, että valtion hankinnoissa harkitaan elinkaarikustannuslaskennan hyödyntämistä. Lisäksi päätöksessä edellytetään, että hankinnoissa hyödynnetään laskureita, joiden avulla selvitetään keinoja vähentää kustannuksia ja parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta.

VTV:n selvityksessä kävi ilmi, että eri organisaatioilla on pääsääntöisesti omat ohjeistuksensa vaaditulle elinkaarilaskennalle. Joillakin elinkaarikustannuslaskennan mallipohja on pitkälle kehitetty ja aktiivisesti käytetty omaisuuden elinkaaren hallinnan väline. Yhteisiä malleja tai laskureita omaisuuden elinkaaren kustannusten tai hyötyjen laskennalle ei ole olemassa.

Tutustu julkaisuun: Omaisuuden elinkaaren hallinnan ohjeet

Kategoriat