Keinoja on useita, kun puhutaan cleantech-hankintojen riskienhallinnasta

Hallituksen cleantech-tavoitteiden toteuttamista on haluttu edistää julkisilla hankinnoilla. Uudenlaisiin cleantech-hankintoihin liittyy kuitenkin epäonnistumisen riskejä. Jotta hankintojen mahdollisuudet eivät jäisi käyttämättä, on pystyttävä sietämään ja hallitsemaan riskejä. Tähän on olemassa erilaisia keinoja.

Julkisia hankintoja tekevät organisaatiot voivat kehittää cleantech-hankintojen riskienhallintaa monin eri tavoin. Konkreettisia keinoja voivat olla esimerkiksi, että hankintaorganisaation toimintakulttuuria ja johtamismalleja kehitetään, sidosryhmiä sitoutetaan, hankinnan kannattavuutta arvioidaan ja tarjoajien kiinnostus hankintaa kohtaan herätetään.

Hankintasopimuksella luodaan puitteet osapuolten väliselle yhteistyölle ja riskienhallinnalle. Erilaiset hankinnan suunnitteluun, hankintamenettelyyn ja hankintasopimukseen liittyvät vuorovaikutukselliset toimintamallit kehittävät mahdollisuuksia innovatiivisten ratkaisujen syntymiselle. Samalla vuorovaikutus on keino hallita hankintojen riskejä.

Kehittyneessä hankintastrategiassa hankintayksikön tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi tehdään näkyviksi. Riskienhallinnan toimintamallit ovat osa strategian työkalupakkia, jonka avulla vaativia hankintoja toteutetaan.

Innovaatiomyönteinen hankintastrategia ilmentää, että valituille toimintalinjauksille on olemassa johdon tuki. Yhdessä strategia ja johdon tuki luovat selkänojan hallitulle riskinotolle. Samalla strategialla luodaan organisaatiolle kokonaisnäkemys, johon yksittäiset hankinnat perustuvat.

Hankintastrategian olemassaolo ei kuitenkaan yksinään riitä. Hankintaorganisaatiolla on oltava osaamista kehittyneen strategian toteuttamiseen. Hankintastrategian ja osaamisen kehittäminen ovat sidoksisissa toisiinsa.

Hankintojen tunnistaminen strategisesti merkittäviksi edesauttaa samalla riittävän osaamisen varaamista niiden toteuttamiseen, sillä merkittäviin asioihin kohdennetaan yleensä resursseja. Toisaalta kun hankintaosaamista kehitetään, se voi myös vapauttaa resursseja vaativien hankintojen toteuttamiseen. Kun tavanomaiset hankinnat toteutetaan sujuvasti, voidaan osaamisresursseja kohdentaa enemmän strategisesti tärkeiden cleantech-hankintojen toteuttamiseen.

Kategoriat