Det finns flera sätt att hantera riskerna i cleantech-upphandlingar

Man har önskat främja regeringens cleantech-mål genom offentliga upphandlingar. Innovativa cleantech-upphandlingar inbegriper dock risken för ett misslyckande. För att potentialen i upphandlingarna inte ska bli outnyttjad måste man kunna tolerera och hantera riskerna. För detta finns det olika metoder.

Organisationer som gör offentliga upphandlingar kan utveckla riskhanteringen i cleantech-upphandlingar på många sätt. Exempel på konkreta metoder är att man utvecklar organisationskulturen och ledningsmodellerna, engagerar intressenterna, bedömer upphandlingens lönsamhet och väcker anbudsgivarnas intresse för upphandlingen.

Upphandlingskontraktet skapar en ram för parternas samarbete och riskhanteringen. Olika interaktiva modeller för planeringen av upphandlingar, upphandlingsförfarandet och -kontraktet förbättrar möjligheterna att åstadkomma innovativa lösningar. Interaktionen är samtidigt ett sätt att hantera risker i upphandlingarna.

En avancerad upphandlingsstrategi synliggör upphandlingsenhetens mål och metoderna för att nå dem. Riskhanteringsmodellerna ingår i den strategiska verktygslådan, som hjälper enheten att genomföra krävande upphandlingar.

En innovationsvänlig upphandlingsstrategi ger uttryck för att de valda handlingsalternativen har ledningens stöd. Strategin och ledningens stöd backar upp ett kontrollerat risktagande. Genom strategin får organisationen också en helhetssyn som de enskilda upphandlingarna bygger på.

Upphandlingsstrategins blotta existens räcker dock inte. Upphandlingsorganisationen måste ha kompetens för att genomföra en avancerad strategi. Upphandlingsstrategin och kompetensutvecklingen är nära förbundna med varandra.

När upphandlingarna identifieras som strategiskt betydande blir det också lättare att skaffa tillräcklig kompetens för att genomföra dem eftersom saker som är betydelsefulla oftast tilldelas resurser.  Å andra sidan kan utveckling av upphandlingskompetensen även frigöra resurser för krävande upphandlingar. När konventionella upphandlingar genomförs smidigt kan man allokera mer kompetensresurser till de strategiskt viktiga cleantech-upphandlingarna.

kategorier