Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen

Aluekehittämispäätöksen (ALKE-päätös) vaikuttavuuden seurantaa haittaavat kansallisen aluekehitysrahoituksen vaihtelut ja puutteelliset vaikuttavuusmittarit. Johdonmukaisella resurssien suunnittelulla tulisi varmistaa aluekehittämistoiminnan pitkäjänteisyys ja vaikuttavuuden edellytykset.

Tarkastuksessa selvitettiin, onko aluekehittämispäätöksen 2020–2023 toimeenpano luonut riittävät toimintaedellytykset elinkeinoelämälle. Tarkastuksessa huomioitiin myös, miten toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet päätöksen toimeenpanoon ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin eri alueilla. Lisäksi selvitettiin covid-19-kriisistä johtuneiden alueellisten elvytystoimien valmistelua ja toimeenpanoa sekä kriisin vuoksi matkailutoimialoille tarkoitettujen kehittämistukipäätösten alueellista vaihtelua ja perustelujen johdonmukaisuutta. Tapaustarkasteluna arvioitiin kohdennetun aluetoimenpiteen (EU-rahoitteisen matkailuhankkeen) vaikutusta matkailun edistämiseen pohjoiskalottialueella.

Tarkastuksella pyrittiin tuottamaan uutta tietoa valtioneuvoston ALKE-päätöksen valmistelusta, toteuttamisesta sekä toimintaympäristön muutosten vaikutuksesta päätöksen toimeenpanoon. Covid-19-kriisi kaksinkertaisti alueiden tukemisen määrärahat vuonna 2020 vuosiin 2016–2019 verrattuna. Myös vuosien 2021 ja 2022 määrärahat ovat olleet selvästi suuremmat kuin vuosina 2016–2019. Vuonna 2020 alueiden kehittämisen määrärahat siirrettiin työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan luvusta 32.50 (Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka) lukuun 32.30 (Työllisyys ja yrittäjyys). Vuonna 2020 alueiden kehittämiseen suunnattiin määrärahoja yhteensä lähes 680 miljoonaa euroa.

Koronaepidemiasta johtuvat alueelliset elvytystoimet ovat tukeneet ALKE-päätöksen toimeenpanoa, mutta kansallisen aluekehittämisrahoituksen merkittävät vuosittaiset vaihtelut heikentävät yleisesti aluekehitystoiminnan toteuttamista. Tavoitteiden toteuttaminen ja vuoropuhelu alueiden ja kaupunkien kanssa edellyttäisivät johdonmukaisempaa ja pitkäjänteisempää resurssisuunnittelua. Tarkastusvirasto suositti, että ALKE-päätöksen painopistealueiden toiminnasta vastaavien ministeriöiden, etenkin TEM:n, tulisi tulevassa ALKE-päätöksen toimeenpanosuunnitelmassa asettaa nykyistä kattavammat mittarit, joiden perusteella olisi mahdollista arvioida painopistealueiden toimien vaikuttavuutta. Johdonmukaisella resurssien suunnittelulla tulisi varmistaa toiminnan pitkäjänteisyys ja vaikuttavuuden edellytykset.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-523-8