Främjande av regional näringslivstillväxt och konkurrenskraft

Uppföljningen av regionutvecklingsbeslutets effekter försvåras av variationer i den nationella finansieringen av regionutvecklingen och bristfälliga effektindikatorer. Man bör säkerställa långsiktig regionutvecklingsverksamhet och förutsättningar för effektivitet genom en konsekvent resursplanering.

Vid revisionen utvärderades om verkställandet av regionutvecklingsbeslutet 2020–2023 har skapat tillräckliga verksamhetsförutsättningar för näringslivet. Vid revisionen studerades också på vilket sätt förändringar i verksamhetsmiljön har påverkat verkställandet av beslutet samt verksamhetsförutsättningarna för näringslivet i olika regioner. Dessutom utreddes hur de regionala stimulansåtgärderna till följd av covid-19-krisen förbereddes och verkställdes, samt den regionala variationen och följdriktigheten i motiveringarna till besluten om utvecklingsstöd för turistbranscherna. Som en case-granskning utvärderades effekten av en riktad regional åtgärd (ett EU-finansierat turistprojekt) på turistfrämjandet i Nordkalottområdet.

Målet med revisionen var att ta fram ny information om beredningen och implementeringen av statsrådets regionutvecklingsbeslut samt om effekterna av förändringar i verksamhetsmiljön för verkställandet av beslutet. Covid-19-krisen fördubblade anslagen för regionstöd 2020 jämfört med åren 2016–2019. Även anslagen för 2021 och 2022 har varit klart större än 2016–2019. Anslagen för regionutveckling överfördes 2020 från kapitel 32.50 (Regionutveckling och strukturfondspolitik) under arbets- och näringsministeriets huvudtitel till kapitel 32.30 (Sysselsättning och företagsamhet). Nästan 680 miljoner euro anvisades 2020 för regionutvecklingen.

Regionala stimulansåtgärder till följd av coronaepidemin har stött verkställandet av regionutvecklingsbeslutet, men betydande årliga variationer i den nationella finansieringen av regionutvecklingen försämrar allmänt taget genomförandet av regionutvecklingsverksamheten. Genomförandet av målen och dialogen med regionerna och städerna skulle förutsätta en konsekventare och långsiktigare resursplanering. Statens revisionsverk rekommenderade att de ministerier som ansvarar för regionutvecklingsbeslutets prioriterade områden, i synnerhet ANM, bör fastställa mer omfattande indikatorer i den kommande verkställighetsplanen för regionutvecklingsbeslutet, utifrån vilka det är möjligt att utvärdera effekten av åtgärderna inom de prioriterade områdena. Man bör säkerställa långsiktig verksamhet och förutsättningar för effektivitet genom en konsekvent resursplanering.

kategorier