Eduskunnan tiedonsaanti Euroopan rahoitusvakausjärjestelyistä

Valtiovarainministeriön eduskunnalle antama tieto EU:n rahoitusvakausjärjestelyistä on ollut olennaisilta osin oikeaa. Tarkastuksessa arvioitiin, onko eduskunta saanut oikeat, luotettavat, ajantasaiset ja riittävät tiedot Euroopan rahoitusvakausjärjestelyistä.

Eduskunta on eri yhteyksissä pyytänyt syksyllä 2008 alkaneesta finanssikriisistä ja myöhemmin eurokriisiksi muuttuneesta kriisistä ajantasaisia tietoja ja kokonaisarviointeja Suomelle aiheutuneista vastuusitoumuksista ja riskeistä.

Tarkastuksen lähtökohtana oli selvittää, onko eduskunta saanut oikeat, luotettavat, ajantasaiset ja riittävät tiedot Euroopan rahoitusvakausjärjestelyistä.

Tarkastuksessa havaittiin, että valtiovarainministeriön eduskunnalle antama tieto EU:n rahoitusvakausjärjestelyistä on ollut tarkastuksen kohteena olleiden asiakirjojen osalta olennaisilta osin oikeaa.

Valtiovarainministeriö on täsmentänyt informointiaan virallisissa asiakirjoissa eurokriisin edetessä. Teknisten yksityiskohtien osalta esiintyi edelleen joitakin epätarkkuuksia, mutta ne eivät heikennä informaation luotettavuutta. Lisäksi valtiovarainministeriön antama kuvaus Espanjan ja Kreikan vakuusjärjestelystä on oikea. Sen sijaan vakuuksien kokonaisetu Suomelle jää annettujen tietojen perusteella osin epäselväksi.

Eduskunnalle toimitettujen asiakirjojen perusteella eduskunnalle on annettu melko suppea pohja keskustella eurokriisin eri vaihtoehdoista. Tarkastusvirasto katsoo, että valtiovarainministeriön tulisi tuottaa kokonaisvaltaisempaa informaatiota EU:n rahoitusvakausjärjestelmiin liittyvistä riskeistä ja vastuista.

Tarkastusvirasto suosittelee, että valtiovarainministeriö pohtisi yhdessä eduskunnan kanssa sellaisia toimintamalleja ja -keinoja, jotta se voisi toimittaa systemaattisemmin luottamuksellista kirjallista materiaalia eduskunnan päätöksenteon tueksi.

Tarkastusvirasto suosittelee valtiovarainministeriölle laadunvarmistuksen ja sisäisen valvonnan vahvistamista, jotta varmistetaan valtiovarainministeriön kyky tuottaa riittävää ja luotettavaa tietoa eduskunnalle.

 

Kategoriat