Riksdagens tillgång på information om de finansiella stabiliseringsarrangemangen i Europa

Den information som finansministeriet har gett till riksdagen om EU:s finansiella stabiliseringsarrangemang är till sina väsentliga delar riktig. Utgångspunkten för revisionen var att klarlägga, huruvida riksdagen har fått rikiga, tillförlitliga, a jour och tillräckliga uppgifter om de finansiella stabiliseringsarrangemangen i Europa. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

Riksdagen har i olika sammanhang, i anknytning till den finanskris som började på hösten 2008 och senare omvandlats till en eurokris, begärt aktuell information och helhetsuppskattningar av de ansvarsförbindelser och risker som orsakats Finland.

Utgångspunkten för revisionen var att klarlägga, huruvida riksdagen har fått rikiga, tillförlitliga, a jour och tillräckliga uppgifter om de finansiella stabiliseringsarrangemangen i Europa.

Vid revisionen observerades, att den information som finansmi-nisteriet har gett till riksdagen om EU:s finansiella stabiliseringsarrangemang i dokument som granskades av revisionsverket är till sina väsentliga delar riktig.

Finansministeriet har preciserat sin information i officiella dokument efter som eurokrisen framskridit. I fråga om de tekniska detaljerna förekom alltjämt vissa inexaktheter, men de försvagar inte informationens tillförlitlighet. Dessutom är den av finansministeriet lämnade beskrivningen av säkerhetssystemen med Spanien och Grekland riktig. Däremot blir den totala förmånen av säkerheterna för Finland delvis oklar på basis av de givna uppgifterna.

På basis av de handlingar som har tillställts riksdagen har riksda-gen getts ett tämligen knapphändigt underlag för diskussion om de olika alternativen i eurokrisen. Revisionsverket anser, att finansministeriet borde alstra en mer helhetsmässig information om de risker och ansvar som är förenade med EU:s finansiella stabiliseringsarrangemang.

Revisionsverket rekommenderar, att finansministeriet tillsammans med riksdagen skulle överväga sådana verksamhetsmodeller och sätt, med vilka det mer systematiskt kunde lämna konfidentiellt skriftligt material till stöd för riksdagens beslutsfattande.

Revisionsverket rekommenderar för finansministeriet att kvalitetssäkringen och den interna övervakningen stärks, så att man säkerställer finansministeriets förmåga att alstra tillräcklig och tillförlitlig information åt riksdagen.

 

kategorier